681/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 4 § 3 mom. 2 punkten, 15 c § 4 mom. och 15 d §,

sådana de lyder, 4 § 3 mom. 2 punkten i lag 1222/2020, 15 c § 4 mom. i lag 1045/2020 och 15 d § i lagarna 1213/2019 och 1045/2020, samt

fogas till 15 h §, sådan den lyder i lag 1045/2020, nya 2 och 3 mom. som följer:

4 §
Studier som berättigar till studiestöd

Studiestöd för studier i andra läroanstalter än de som avses i 2 mom. beviljas studerande som genomför


2) i gymnasielagen (714/2018) avsedd gymnasieutbildning eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning eller gymnasieutbildning i den läroanstalt som avses i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007),


15 c §
Tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation

Den tid som använts för att avlägga examen räknas dock från början av den termin då studeranden

1) första gången varit en närvarande studerande, om han eller hon föregående termin varit en frånvarande studerande vid en högskola i Finland på grund av ett myndighetspåbud i anslutning till covid-19-epidemin eller av något annat vägande skäl i anslutning till epidemin, eller

2) har inlett avläggandet av en högskoleexamen vid en utländsk högskola, om han eller hon föregående termin varit förhindrad att inleda sina studier vid den utländska högskolan på grund av ett myndighetspåbud i anslutning till covid-19-epidemin eller av något annat vägande skäl i anslutning till epidemin.

15 d §
Studielånskompensation vid fördröjda studier

En studielåntagare har rätt till studielånskompensation även om den tid som använts för att avlägga examen är längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om låntagaren under den tid som avses i 1 mom. i den paragrafen

1) har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor,

2) har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga eller sjukpension enligt folkpensionslagen, eller

3) har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, för vård av barn.

Den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation förlängs med högst två läsår vid omständigheter som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten.

Om en omständighet som avses i 1 mom. varat minst 30 dagar utan avbrott, förlängs den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation med en termin. Under en termin kan endast en period som berättigar till förlängning beaktas.

En studielåntagare har rätt till studielånskompensation även om den tid som använts för att avlägga examen är en termin längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om låntagaren

1) under höstterminen 2020 har avlagt en högskoleexamen på grundval av vilken rätten till studielånskompensation avgörs, och

2) visar att studierna har fördröjts därför att han eller hon har varit förhindrad att genomföra alla studier som krävs för avläggande av examen inom den tid som föreskrivs i 15 c § av skäl som hänför sig till covid-19-epidemin.

En studielåntagare har rätt till studielånskompensation även om den tid som använts för att avlägga examen är ett läsår längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om låntagaren

1) under 2021 eller därefter har avlagt en högskoleexamen på grundval av vilken rätten till studielånskompensation avgörs, och

2) visar att studierna har fördröjts därför att han eller hon har varit förhindrad att genomföra alla studier som krävs för avläggande av examen inom den tid som föreskrivs i 15 c § av skäl som hänför sig till covid-19-epidemin.

Om en studielåntagare under en termin har haft flera grunder för förlängning av den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation, kan dock endast en sådan grund för förlängning beaktas för terminen i fråga.

En studielåntagare som avlagt högskoleexamen utomlands är berättigad till studielånskompensation även om tiden för avläggande av examen är högst tre månader längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om tiden för avläggande av examen har förlängts på grund av att den utländska högskolans definition av termin avviker från 3 § och på grund av dess praxis för beviljande av examensbetyg.

Närmare bestämmelser om hur de omständigheter som förlänger den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation ska beaktas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 h §
Studielånsavdrag vid fördröjda studier på grund av covid-19-epidemin

En studielåntagare som omfattas av bestämmelserna om studielånsavdrag är berättigad till studielånsavdrag även om den tid som använts för att avlägga examen är ett läsår längre än den tid som anges i den i 1 mom. avsedda upphävda 16 d §, om låntagaren

1) under 2021 eller därefter har avlagt en högskoleexamen på grundval av vilken rätten till studielånsavdrag avgörs, och

2) visar att studierna har fördröjts därför att han eller hon har varit förhindrad att genomföra alla studier som krävs för examen inom den tid som anges i den i 1 mom. avsedda upphävda 16 d § av skäl som hänför sig till covid-19-epidemin.

Om en studielåntagare under en termin har haft flera grunder för förlängning av den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånsavdrag, kan dock endast en sådan grund för förlängning beaktas för terminen i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

RP 84/2021
KuUB 3/2021
RSv 91/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.