680/2021

Helsingfors den 29 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation (369/2020) 5 a, 8 a och 11 §,

sådana de lyder, 8 a § i förordning 680/2020 och 5 a och 11 § i förordning 1268/2020, som följer:

5 a §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras senast den 30 november 2021.

8 a §
Understödsbeloppet i fråga om fiskförädling och parti- och detaljhandel med fisk samt prövningen vid beviljandet av understödet

Närings-, trafik- och miljöcentralen beräknar understödet för fiskförädling och för parti- och detaljhandel med fisk enligt följande formel:

Sökandens omsättning under stödperioden är den månatliga genomsnittliga omsättningen under tidsperioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 28 februari 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, företagets egen anmälan. Sökandens omsättning vid jämförelsetidpunkten är den månatliga genomsnittliga omsättningen under tidsperioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 29 februari 2020 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan.

Sökandens övriga kostnader under stödperioden är sådana av företagets oflexibla kostnader och förluster i affärsverksamheten som hänför sig till stödperioden och som sökanden uppgett i ansökan och till vilka räknas hyreskostnader och andra kostnader för egendom som används i affärsverksamheten, sådana tillstånds-, medlems- och försäkringsavgifter och långvariga avtal som är nödvändiga för bedrivandet av affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar, dispositionsrättsersättningar och licensavgifter, nödvändiga kostnader för inhyrd arbetskraft samt förskottsbetalningar, som är slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare (övriga kostnader under stödperioden).

Sökandens lönekostnader under stödperioden är företagets lönekostnader för anställda enligt uppgifterna i inkomstregistret, arbetsgivarens lönebikostnader som ersätts enligt ett procenttal och som godkänns till ett belopp av 20 procent av lönekostnaderna enligt inkomstregistret, lönekostnaderna under stödperioden för en enskild näringsidkare eller ett personbolags ansvariga bolagsman enligt den arbetsinkomst som fastställts enligt 112 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och som gällde den första dagen av stödperioden och en företagares pensionsförsäkringsavgift och sjukförsäkringsavgift för stödperioden enligt företagets egen anmälan (lönekostnader under stödperioden).

Från understödets kalkylerade belopp avdras de stöd som företaget erhållit för lindrande av konsekvenserna av covid-19-epidemin.

Understödets minimibelopp är 2 000 euro och maximibelopp 270 000 euro.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 juni 2021

Forsknings- och kulturministerminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Timo Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.