679/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 863/2001, som följer:

8 §
Maximalt belopp i vissa fall av skadestånd eller gottgörelse och lön för väntetid vilka betalas enligt lönegarantin

Det maximala beloppet av skadestånd eller gottgörelse som avses i 4 § 2 mom. är per arbetstagare på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare 19 000 euro.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Lagen tillämpas på fordringar vars tidsfrist enligt 4 § löper ut den 1 juli 2021 eller därefter. Om en sådan fordran har avgjorts genom ett lönegarantibeslut före ikraftträdandet av denna lag och beloppet av den lönegaranti som betalats eller sökts på grund av maximibeloppet har begränsats till 15 200 euro, kan dock betalning enligt lönegarantin av en fordran som grundar sig på det maximibelopp som föreskrivs i denna lag trots 4 § sökas genom en ansökan senast den 31 augusti 2021.

RP 88/2021
AjUB 10/2021
RSv 101/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.