664/2021

Helsingfors den 29 juni 2021

Statsrådets förordning om finansiering som beviljas 2021 och 2022 för beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av det statsunderstöd enligt 15 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021), nedaninförandelagen, som betalas åren 2021 och 2022 för kostnaderna för inledande av ett välfärdsområdes verksamhet och förvaltning, för kostnaderna för de organ som väljs i den temporära HUS-beredningsgruppen och i HUS-sammanslutningen och för kostnaderna för vissa uppgifter för Helsingfors stad.

Utöver vad som anges i denna förordning tillämpas på beviljande, utbetalning och användning av det statsunderstöd som avses i 1 mom. bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas ett i lagen om välfärdsområden (611/2021) avsett välfärdsområde, HUS-sammanslutningen enligt lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021) samt samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Understöd kan beviljas Helsingfors stad.

3 §
Användning av understöd

Understöd beviljas inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten som allmänt understöd enligt 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen för kostnader som uppkommit under giltighetstiden för denna förordning.

Ett välfärdsområde får använda understödet

1) för kostnader som föranleds av ordnandet av det temporära beredningsorganets arbetsförutsättningar och beredningen av budgeten enligt 8 § 5 mom. i införandelagen,

2) för kostnader som föranleds av skötseln av det temporära beredningsorganets uppgifter enligt 10 § 2 mom. i införandelagen,

3) för kostnader som föranleds av konstitueringen av välfärdsområdet, organiserandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt verksamheten vid välfärdsområdets organ enligt 17 § i införandelagen,

4) för kostnader som föranleds av verksamheten vid den temporära förvaltningens organ och av övervakningsgruppens verksamhet.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt får använda understödet för kostnader som föranleds av skötseln av de uppgifter som anges i 11 § i införandelagen och av tillsättandet av den temporära HUS-beredningsgruppen samt dess verksamhet.

HUS-sammanslutningen får använda understödet för kostnader som föranleds av skötseln av de uppgifter som anges i 5 kap. i införandelagen.

Helsingfors stad får använda understödet för kostnader som föranleds av skötseln av de uppgifter som avses i 15 § 4 mom. i införandelagen.

Samtliga i 2 § 1 mom. avsedda understödstagare får använda understödet för kostnader som föranleds av information enligt 14 § i införandelagen och kommunikation enligt 34 § i lagen om välfärdsområden.

4 §
Beloppet av understödet till välfärdsområdena

Av det anslag i statsbudgeten som gäller understödet fördelas högst en femtedel i lika stora delar på varje välfärdsområde. Högst två femtedelar av anslaget fördelas på basis av välfärdsområdets invånarantal. Högst två femtedelar av anslaget fördelas på basis av antalet myndigheter som vid ikraftträdandet av införandelagen inom välfärdsområdets område organiserar uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Som välfärdsområdets invånarantal betraktas det sammanlagda invånarantalet i kommunerna inom välfärdsområdets område per den 31 december 2020 enligt uppgifterna i Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen.

5 §
Beloppet av understödet till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och HUS-sammanslutningen

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beviljas understöd till ett belopp av högst 75 000 euro 2021 och högst 75 000 euro 2022.

HUS-sammanslutningen beviljas understöd till ett belopp av högst 125 000 euro 2022.

6 §
Beloppet av understödet till Helsingfors stad

Helsingfors stad beviljas understöd till ett belopp av högst 37 500 euro 2021 och högst 75 000 euro 2022.

7 §
Statsbidragsmyndighet

Finansministeriet fungerar som statsbidragsmyndighet och beviljar understöd.

8 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas åren 2021 och 2022 i en eller flera poster under vartdera året i enlighet med understödsbeslutet.

Understödet kan betalas till en i 2 § 1 mom. avsedd understödstagare första gången efter det att

1) finansministeriet har underrättats om tillsättandet av ett temporärt beredningsorgan på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i införandelagen eller statsrådet har tillsatt ett temporärt beredningsorgan på det sätt som avses i 8 § 3 mom. i den lagen,

2) styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har tillsatt den temporära HUS-beredningsgrupp som avses i 9 § i införandelagen,

3) det organ som utövar den högsta beslutanderätten i HUS-sammanslutningen har valt en styrelse för sammanslutningen.

Understödet till Helsingfors stad kan betalas efter ikraftträdandet av införandelagen.

9 §
Redogörelse för användningen av understödet

Utöver det som bestäms i statsunderstödsbeslutet finns bestämmelser om skyldigheten för ett välfärdsområde och för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att lämna en redogörelse för användningen av det anslag som beviljats 2021 och 2022 i 15 § i införandelagen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 29 juni 2021

Finansminister
Annika Saarikko

Lagstiftningsråd
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.