660/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § 1 mom. i lagen om statens revisionsverk (676/2000) en ny 2 a-punkt och en ny 2 b- punkt som följer:

2 §
Granskningsrätt

Revisionsverket har rätt att granska


2 a) lagligheten av och ändamålsenligheten i ekonomin, till den del det gäller statlig finansiering, i välfärdsområden samt i sammanslutningar och stiftelser som hör till en i 4 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) avsedd välfärdsområdeskoncern och i andra i den paragrafen avsedda sammanslutningar, stiftelser och inrättningar i vilka ett välfärdsområde tillsammans med ett eller flera välfärdsområden, en eller flera kommuner eller staten utövar bestämmande inflytande,

2 b) lagligheten, ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten och ekonomín, till den del det gäller statlig finansiering, inom Helsingfors stads social- och hälsovård och räddningsväsende och i sammanslutningar som inrättats för dessa uppgifter och som staden har bestämmande inflytande över,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 241/2020
ShUB 16/2021
RSv 111/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.