656/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av 5 och 163 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 5 § 1 mom. 1 punkten och 163 §, av dem 163 § sådan den lyder i lagarna 844/2019 och 499/2021, som följer:

5 §
Upphandlande enheter

Upphandlande enheter som avses i denna lag är

1) statens, välfärdsområdenas, välfärdssammanslutningarnas, kommunernas och samkommunernas myndigheter,


163 §
Förbud mot att söka ändring

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen (410/2015), lagen om välfärdsområden (611/2021) eller lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 241/2020
ShUB 16/2021
RSv 111/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.