654/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av 2 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 2 § 5 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) myndighet statliga myndigheter, statliga affärsverk, välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars myndigheter, kommunala myndigheter, riksdagens ämbetsverk, republikens presidents kansli, självständiga offentligrättsliga inrättningar och Jubileumsfonden för Finlands självständighet; det som i denna lag föreskrivs om myndigheter tillämpas också på ortodoxa kyrkan och dess församlingar, universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009), yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) samt på andra aktörer till den del de sköter offentliga förvaltningsuppgifter,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 241/2020
ShUB 16/2021
RSv 111/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.