608/2021

Helsingfors den 29 juni 2021

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), sådan paragrafen lyder i lag 447/2021:

1 §
Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om skyldigheterna för sådana utövare av förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland och om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Det som föreskrivs i 3 § gäller inte sådana personalrestauranger som avses i 1 § 3 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland.

Bestämmelser om definitionen av alkoholdryck finns i 3 § 1 mom. 2 punkten i alkohollagen (1102/2017).

2 §
Allmänna skyldigheter

En utövare av förplägnadsverksamhet ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka förplägnadsrörelsen.

I förplägnadsrörelsen ska det ses till att

1) kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till rörelsen,

2) inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,

3) kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i rörelsen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

3 §
Kunders vistelse och placering

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

I en förplägnadsrörelse ska varje kund inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

4 §
Särskilda begränsningar

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i landskapet Nyland, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (297/2021), får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i landskapet Nyland får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapet Nyland ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 24 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 1.

5 §
Plan

Den plan som avses i 58 a § 6 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska innehålla

1) en beskrivning av de rutiner som det i rörelsen har beslutats att ska följas för att fullgöra de skyldigheter som avses ovan i 2 §,

2) en beskrivning av rörelsens utrymmen inomhus och utomhus samt en beskrivning av de åtgärder och de instruktioner till personalen som syftar till att genomföra de andra än ovan i 1 punkten avsedda skyldigheter som anges i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och övervakningen av dem i rörelsens utrymmen inomhus och utomhus,

3) uppgift om den person som svarar för att planen iakttas i rörelsen.

Uppgift om vem som är den person som avses i 1 mom. 3 punkten ska på begäran ges till kunden.

Planen anses vara framlagd för kunderna, om ett sammandrag av planen finns framlagd för kunderna när de anländer till förplägnadsrörelsen och det i sammandraget nämns att kunderna har rätt att på begäran få bekanta sig med planen. Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen (549/2016).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller till och med den 15 september 2021.

Helsingfors den 29 juni 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.