607/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om transportservice (320/2017) en ny 137 a § som följer:

137 a §
Styrning och ledning av godstrafiken vid landsvägsgränsstationer mellan Finland och Ryssland

Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster kan tillhandahålla vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster enligt 137 § för att vid landsvägsgränsstationerna mellan Finland och Ryssland tullåtgärder och in- och utresekontroller av godstrafiken kan genomföras samt för att säkerställa att dessa löper smidigt. På uppgifterna tillämpas det som i denna lag föreskrivs om de uppgifter som avses i 137 §. Vid tillhandahållandet av tjänsterna får tjänsteleverantören i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla följande relevanta personuppgifter:

1) fordonets registreringstecken, annan beteckning som identifierar fordonet och registreringsland,

2) förarens för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress,

3) uppgift om tidpunkten för bokningen av gränsövergången,

4) tidpunkten då fordonet anlänt till parkeringsområdet och tidpunkten då fordonet lämnat det,

5) tidpunkten då fordonet lämnat gränsövergångsstället, och

6) logguppgifter.

Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster kan använda ett system som automatiskt avläser fordonets registreringstecken eller den beteckning som identifierar fordonet. Automatisk avläsning får endast utföras på gränsövergångsstället och det närliggande parkeringsområdet. Personuppgifter som införts i datasystemet ska raderas efter att fordonet lämnat gränsövergångsstället.

Uppgifter som införts i datasystemet ska lämnas ut avgiftsfritt till Tullen och Gränsbevakningsväsendet med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den som är anställd hos leverantören av tjänster när han eller hon sköter uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 85/2021
KoUB 15/2021
RSv 103/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.