561/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av 36 § i lagen om transport av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om transport av djur (1429/2006) 36 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1501/2009 och 72/2019, som följer:

36 §
Register över transportörer

För tillsynen över djurtransporter förs ett riksomfattande register över transportörer. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021). I registret införs

1) transportörens namn eller firma, företags- och organisationsnummer eller, om ett sådant saknas, personbeteckning, adress samt övrig behövlig kontaktinformation,

2) transportörens tillståndsnummer,

3) begränsningar som gäller de typer av djur som transporteras eller transportformen,

4) uppgift om det regionförvaltningsverk som har beviljat tillståndet och regionförvaltningsverkets kontaktinformation,

5) de uppgifter i kompetensbeviset för förare eller skötare som avses i kapitel III i bilaga III till djurtransportförordningen och uppgift om tillfällig indragning av kompetensbeviset,

6) de uppgifter i intyget om godkännande av vägtransportmedel som avses i kapitel IV i bilaga III till djurtransportförordningen samt de uppgifter som behövs för att identifiera transportmedlen,

7) uppgifterna i det intyg om godkännande av fartyg för djurtransport som avses i artikel 19.1 i djurtransportförordningen,

8) uppgift om återkallelse av ett tillstånd att transportera djur eller återkallelse av ett intyg om godkännande av vägtransportmedel eller av fartyg för djurtransport.

Livsmedelsverket publicerar och för utifrån de uppgifter som avses i 1 mom. en allmänt tillgänglig förteckning enligt artikel 13.4 i djurtransportförordningen över transportörer som har giltigt tillstånd samt över deras tillståndsnummer och den myndighet som beviljat tillståndet. Det kan av förteckningen framgå för vilka djur och vilka transportformer tillståndet har beviljats. Om innehavaren av ett tillstånd att transportera djur är en privatperson, får i förteckningen inte utan tillståndshavarens samtycke finnas hemadress eller annan kontaktinformation.

De uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten avförs ur registret när ett kompetensbevis upphör att gälla. Uppgifter som gäller transportörers tillstånd avförs ur registret fem år efter det att tillståndet upphört att gälla.

Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och de tillsynsmyndigheter som avses i denna lag har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur registret få de uppgifter som tillsynen över djurtransporter förutsätter. Samma rätt har behöriga myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater vid tillsynen över djurtransporter i den omfattning som djurtransportförordningen förutsätter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020
JsUB 7/2021
RSv 51/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.