559/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av 11 § i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) ett nytt 6 mom. som följer:

11 §
Delgivning av och information om tillståndsansökningar

I ett förfarande enligt denna lag tillämpas på den samordnande myndigheten vad som i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) föreskrivs om tillståndsmyndighetens skyldigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

RP 50/2021
MiUB 2/2021
RSv 73/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s.1

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.