537/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) rubriken för 1 kap. 2 § samt 23 kap. 11 a §, sådana de lyder, rubriken för 1 kap. 2 § i lag 626/1996 och 23 kap. 11 a § i lag 400/2002, samt

fogas till 1 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 626/1996, ett nytt 3 mom., till 11 kap. 8 §, sådan den lyder i lagarna 212/2008 och 874/2018, ett nytt 3 mom. och till 9 §, sådan den lyder i lagarna 212/2008 och 874/2018, ett nytt 3 mom. samt till 44 kap. 13 §, sådan den lyder i lag 400/2002, ett nytt 2 mom. som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt

2 §
Brott som har anknytning till finska fartyg eller till fartyg som landar i Finland

Finsk lag tillämpas även på brott som har begåtts

1) ombord på ett luftfartyg som landar på finskt territorium och där den brottsmisstänkte fort-farande befinner sig,

2) mot ett sådant luftfartyg eller ombord på ett sådant luftfartyg som har hyrts ut utan besätt-ning till en hyrestagare som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller, om ett sådant saknas, sin vanliga vistelseort i Finland.

11 kap.

Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten

8 §
Brott mot förbudet mot kemiska vapen

Försök är straffbart.

9 §
Brott mot förbudet mot biologiska vapen

Försök är straffbart.

23 kap.

Om trafikbrott

11 a §
Störande av trafik

Den som avsevärt stör den allmänna flyg-, spår- eller sjötrafikens gång, ska för störande av trafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Försök är straffbart.

44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet

13 §
Brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen

Försök till ett uppsåtligt brott är straffbart.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 232/2020
LaUB 5/2021
RSv 58/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.