528/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 2 kap. 5 § 2 mom. 14 punkten, 6 kap. 2 § 4 och 6 mom., rubriken för 6 kap. 3 § samt 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten och 7 §,

av dem 2 kap. 5 § 2 mom. 14 punkten sådan den lyder i lag 214/2019 samt 6 kap. 2 § 6 mom. och 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 1078/2017, samt

fogas till 2 kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 627/2014, 527/2016, 229/2017, 1078/2017, 1230/2018 och 214/2019, en ny 15 punkt, samt till 6 kap. 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 kap.

Definitioner

5 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med


14) förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

15) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.


6 kap.

Verksamhetsförutsättningar

2 §
Minimikapital

Trots de krav som föreskrivs i 2 mom. får en AIF-förvaltares kapitalbas inte underskrida det belopp som anges i artikel 13 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller, om det efter att bokslutet fastställdes har skett väsentliga förändringar i förvaltarens verksamhet, det belopp som Finansinspektionen fastställt på ansökan av AIF-förvaltaren.


Trots vad som föreskrivs i 1–4 mom. ska en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 6 kap. 1 § 2 eller 4 mom. i lagen om investeringstjänster.


3 §
Investering av kapitalbasen och kapitalbasens kvalitet

Vid beräkning av AIF-förvaltarens kapitalbas tillämpas artikel 26.1 a–e i EU:s tillsynsförordning.

14 kap.

Auktorisation att verka som förvaringsinstitut

1 §
Förvaringsinstitut

Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond:


2) ett värdepappersföretag som tillhandahåller förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster och har en kapitalbas som alltid uppgår till minst 750 000 euro på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster,


7 §
Minimikapital

Ett särskilt förvaringsinstitut ska ha ett aktiekapital på minst 150 000 euro. Hela aktiekapitalet ska vara tecknat när auktorisationen beviljas.


Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021
EkUB 9/2021
RSv 41/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.