522/2021

Helsingfors den 17 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004) 5–8 § och

ändras 1–4 § som följer:

1 §
Syftet med delegationen

För att främja och följa verkställigheten och tillämpningen av språklagen (423/2003) och den lagstiftning som har samband med den samt för uppföljning av utvecklingen av språkförhållandena finns i anslutning till justitieministeriet en delegation för språkärenden. Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder.

2 §
Uppgifter

Delegationen ska

1) bistå justitieministeriet vid uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen och den lagstiftning som har samband med den, inklusive vid beredningen av den berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som statsrådet ska lämna till riksdagen varje valperiod,

2) stödja verkställigheten av språklagstiftningen och främjandet av användningen av nationalspråken och deras ställning, och i detta syfte vid behov lägga fram förslag och ge utlåtanden,

3) främja dialog mellan regeringen och språkgrupperna.

Delegationen kan även

1) delta i uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av lagstiftning som gäller andra språk än nationalspråken,

2) följa språkförhållandena i landet och förverkligandet av de språkliga rättigheterna samt den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet,

3) självmant bereda rekommendationer till justitieministeriets förfogande i ärenden som hänför sig till språklagstiftningen och dess tillämpning samt ta initiativ till åtgärder som främjar de språkliga rättigheterna och förverkligar språklig jämlikhet.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande samt en vice ordförande och högst tolv andra medlemmar. Var och en har en personlig suppleant.

I delegationen ska sakkunskap inom områden som är centrala för delegationens uppgifter, inom kommunalförvaltningen och inom språkvården eller språkforskningen samt annan sakkunskap som är väsentlig för uppgifterna vara företrädd. Därutöver ska Svenska Finlands folkting och sametinget vara företrädda i delegationen.

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga samt enligt behov höra även andra sakkunniga.

4 §
Organisering av verksamheten

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Delegationen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Om avvikande mening förekommer vid beslutsfattandet avgörs frågan med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör den åsikt som ordföranden biträtt.

Delegationen har en generalsekreterare, som justitieministeriet förordnar. Justitieministeriet kan dessutom förordna en sekreterare för delegationen.

Delegationen beslutar om övriga förfaranden för organiseringen av verksamheten. Delegationen kan tillsätta ett arbetsutskott samt enligt behov sektioner och arbetsgrupper.

Beslut om de arvoden och de ersättningar för kostnader som betalas till delegationens medlemmar, sekreterare och sakkunniga fattas av justitieministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

Helsingfors den 17 juni 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Konsultativ tjänsteman
Anna Kiiskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.