513/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om temporär ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om skatteuppbörd (11/2018) 25 § 1 mom. och

fogas temporärt till 26 § ett nytt 5 mom. och till 43 § ett nytt 5 mom. som följer:

25 §
Hinder för användning av återbäring

Återbäring används inte

1) till betalning av en preskriberad skuld,

2) utan den skattskyldiges begäran till betalning av en sådan skuld eller en del av en sådan skuld beträffande vilken verkställighet helt har förbjudits eller verkställigheten helt har avbrutits,

3) till betalning av skatt som är föremål för ett i 41 § 1 mom. 2 punkten avsett betalningsarrangemang, om 5 e § i lagen om skattetillägg och förseningsränta tillämpas på betalningsarrangemanget.


26 §
Användningsordning för återbäringar

Bestämmelserna i 3 mom. tillämpas inte på sådana betalningsarrangemang som avses i 25 § 1 mom. 3 punkten.

43 §
Förutsättningar för betalningsarrangemang

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte på sådana betalningsarrangemang som avses i 25 § 1 mom. 3 punkten.


Denna lag träder i kraft den 21 juni 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Denna lag tillämpas på betalningsarrangemang som har gjorts efter lagens ikraftträdande. På betalningsarrangemang som har gjorts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 75/2021
FiUB 8/2021
RSv 85/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.