510/2021

Helsingfors den 17 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (166/2021) 3 och 5 §, sådana de lyder i förordning 506/2021, som följer:

3 §
Kunders vistelse och placering

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

I en förplägnadsrörelse ska varje kund inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland ska varje kund utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

5 §
Begränsning av serverings- och öppettider

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 22 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 23.

I en förplägnadsrörelse som är belägen någon annanstans än i ett landskap som nämns i 1 eller 2 mom. ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 1 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 2.

Serveringen av alkoholdrycker får överallt inledas tidigast klockan 7 enligt vad som därom föreskrivs särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2021.

Helsingfors den 17 juni 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.