504/2021

Helsingfors den 10 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (166/2021) 3 och 5 §, sådana de lyder i förordning 483/2021, som följer:

3 §
Kunders vistelse och placering

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

I en förplägnadsrörelse ska varje kund inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Mellersta Österbotten ska varje kund utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna instrueras att sitta på sina platser. Rörelsen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att man anländer till rörelsen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. Bestämmelser om rätten att vägra en person tillträde till rörelsen och att avlägsna en kund finns i 5 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.

5 §
Begränsning av serverings- och öppettider

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 18 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 19. I andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap som nämns ovan ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 20 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 21.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Egentliga Finland och Mellersta Österbotten ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 22 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 23.

I en förplägnadsrörelse som är belägen någon annanstans än i ett landskap som nämns i 1 eller 2 mom. ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 1 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 2.

Serveringen av alkoholdrycker får överallt inledas tidigast klockan 7 enligt vad som därom föreskrivs särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2021.

Helsingfors den 10 juni 2021

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.