495/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Lag om ändring av 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 c §, sådan den lyder i lagarna 967/2017 och 99/2019, som följer:

7 c §

Den personuppgiftsansvarige får trots sekretessbestämmelserna lämna ut nödvändiga uppgifter ur jägarregistret

1) till det försäkringsbolag som sköter jägarnas gruppförsäkring för skötseln av de försäkringsärenden som avses i denna lag,

2) till jord- och skogsbruksministeriet för planering av användningen av viltbestånden,

3) till jaktvårdsföreningarna för planering av användningen av viltbestånden, uppföljning av jaktvårdsavgifterna, planering av jägarnas utbildning och rådgivning,

4) till de aktörer som avses i 88 § 1 och 2 mom. i jaktlagen och till jaktvårdsföreningarna för tillsyn över jakten,

5) till polisen och Forststyrelsen för tillståndsprövning, och

6) till Naturresursinstitutet för forskning och för uppgörande av statistik.

Den personuppgiftsansvarige får trots sekretessbestämmelserna mot skälig avgift lämna ut i jägarregistret antecknade personers namn- och adressuppgifter också för direktmarknadsföring inom jaktbranschen, om den registrerade har gett sitt samtycke till detta.

Bestämmelser om behandling av registeruppgifter i övrigt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i den förordning som nämns i 7 a § 3 mom. i denna lag och i dataskyddslagen. På behandlingen av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordning som nämns i 7 a § 3 mom. i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2021.

Finlands viltcentral ska anpassa det utlämnande av uppgifter som gäller tekniska anslutningar till lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) före utgången av 2023.

RP 133/2020
JsUB 5/2021
RSv 49/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.