477/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 13 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1317/2016, som följer:

13 §
De enskilda kommunernas utdelning

Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen uppgifter till kommunerna om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen för kontroll av uppgifternas riktighet dessutom i fråga om alla kommuner uppgifter till Finlands Kommunförbund rf och i fråga om kommunerna i landskapet Åland uppgifter till Ålands landskapsregering och Ålands kommunförbund om den samfundsskatt som samfunden har debiterats. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om det antal samfund för vilka uppgifter ska lämnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 2/2021
FiUB 5/2021
RSv 59/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.