454/2021

Helsingfors den 3 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020 (11/2020) 6 § 1 mom., 12 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 25 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 923/2020, som följer:

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 710,50
stödområde AB, yttre skärgården 979,50
stödområde AB, övriga områden 604,00

12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
dikor och dikokvigor 578,00 359,00 359,00 135,40
tjurar och stutar 1 250,00 522,00 517,00 159,80
slaktkvigor 196,20 196,20
skärgårdskvigor 580,20

21 §
Beloppet av bidrag för tackor och hongetter och bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Följande belopp beviljas per djur i bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar inom följande stödområden:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
slaktlamm och slaktkillingar 30,30 30,30 30,30 30,30
tackor 142,00 108,70 53,90
hongetter 80,20 80,20 80,20

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödområde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

stödområde AB euro stödområde C euro
proteingrödor 120,00 120,00
råg 76,00 76,00
sockerbeta 88,50 88,50
stärkelsepotatis 561,00 561,00
frilandsgrönsaker 130,20


Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 3 juni 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.