453/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 1 § 6 mom. och rubriken för 36 § samt

fogas till 36 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 57 a och 57 b § som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Bestämmelser om förskoleundervisning finns i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Det allmänna ska se till att varje barn kan delta i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. På förskoleundervisning som ordnas på ett daghem tillämpas bestämmelserna i denna lag om gruppstorlek och dimensionering av personalen. Vidare tillämpas 55–57, 57 a, 57 b och 58 § på tillsynen och personalens anmälningsskyldighet när det gäller sådan förskoleundervisning som ordnas på ett daghem.

36 §
Avvikelser från dimensioneringen av personalen vid daghemmet

Avvikelser från det relationstal som avses i 35 § får inte göras av orsaker som beror på frånvaro inom personalen.

57 a §
Personalens anmälningsskyldighet

Den som hör till personalen inom småbarnspedagogiken enligt 26–30 § ska agera så att småbarnspedagogiken för barnet genomförs på det sätt som förutsätts i denna lag.

Den person i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som avses i 1 mom. ska utan dröjsmål anmäla till den som ansvarar för verksamheten vid verksamhetsstället för småbarnspedagogik, om han eller hon i sina uppgifter upptäcker ett missförhållande eller en risk för ett uppenbart missförhållande vid genomförandet av småbarnspedagogiken för barnet i enlighet med denna lag. Anmälan ska göras skriftligen. Den som tar emot anmälan ska anmäla ärendet till den ledande tjänsteinnehavaren inom småbarnspedagogiken.

Anmälan kan göras trots sekretessbestämmelserna, om det är nödvändigt för att fullgöra anmälningsskyldigheten och undanröja missförhållandet eller risken för ett uppenbart missförhållande.

Anordnaren och producenten av småbarnspedagogik ska informera sin personal om anmälningsskyldigheten och de omständigheter som är förknippade med tillämpningen av den. Anvisningar för förfaringssätten vid tillämpningen av anmälningsskyldigheten ska utarbetas skriftligen och hållas offentligt framlagda. Den som gjort anmälan får inte bli föremål för negativa motåtgärder till följd av anmälan.

Anmälningar enligt denna paragraf ska förvaras i ett års tid efter utgången av det kalenderår då anmälan gjordes.

57 b §
Åtgärder med anledning av en anmälan

Den som ansvarar för verksamheten vid ett verksamhetsställe för småbarnspedagogik och tar emot en anmälan som avses i 57 a § 2 mom. ska utan obefogat dröjsmål vidta behövliga åtgärder för att undanröja missförhållandet eller risken för ett uppenbart missförhållande.

Om missförhållandet eller risken för ett uppenbart missförhållande inte kan undanröjas självständigt på verksamhetsstället för småbarnspedagogik, ska den ledande tjänsteinnehavaren inom småbarnspedagogiken ge behövlig handledning och rådgivning i ärendet för att undanröja missförhållandet eller risken för ett uppenbart missförhållande.

Den ledande tjänsteinnehavaren inom småbarnspedagogiken ska anmäla ärendet vidare till regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, om missförhållandet eller risken för ett uppenbart missförhållande inte undanröjs trots de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. Anmälan kan göras trots sekretessbestämmelserna, om det är nödvändigt för behandlingen av ärendet och för att undanröja missförhållandet eller risken för ett uppenbart missförhållande.

Regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan meddela ett föreläggande för att undanröja missförhållandet och besluta om vidare åtgärder i ärendet på det sätt som föreskrivs i 58 §.

Den som gjort anmälan har rätt att inom skälig tid få veta vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmälan.

Om den småbarnspedagogiska verksamheten ändras för att undanröja ett missförhållande eller risken för ett uppenbart missförhållande och förändringen har särskild betydelse med tanke på barnets uppväxt och utveckling, ska föräldrarna eller andra vårdnadshavare till det barn som förändringen gäller underrättas om förändringen i den småbarnspedagogiska verksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

RP 249/2020
KuUB 1/2021
RSv 55/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.