440/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 maj 2021

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

(1078/2013) 12 och 18 §, sådana de lyder, 12 § i förordning 757/2019 och 18 § i förordning 1456/2019, samt

fogas till förordningen en ny 51 a § som följer:

12 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Vid ministeriet finns en polisavdelning, en räddningsavdelning, en migrationsavdelning, en gränsbevakningsavdelning och en förvaltnings- och utvecklingsavdelning.

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen enheten för intern granskning, ministeriets informationsenhet, ministeriets enhet för internationella frågor och enheten för nationell säkerhet. Sekreterartjänsterna för ministern, statssekreteraren, kanslichefen och ministerns specialmedarbetare lyder också under kanslichefen.

Vid ministeriet finns dessutom brandskyddsfonden som är en fristående enhet direkt underställd räddningsöverdirektören.

18 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen av verksamheten, skötseln av allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster samt den allmänna styrningen av dokumentförvaltningen inom förvaltningsområdet och ordnandet av informationshanteringen vid ministeriet.

2) strategiberedning, resultatplanering, resultatstyrning, uppföljning av resultaten och utveckling i anslutning till dessa,

3) personaladministration och personalpolitik samt personalutveckling,

4) den allmänna utvecklingen och styrningen av frekvensärenden, dataadministrationen, dataskyddet och digitaliseringen, styrningen av projekt som stöder koncernstrategin, främjandet och säkerställandet av informationssystemens interoperabilitet inom förvaltningsområdet, främjandet av informationsförvaltningssamarbete och ett nätverksbaserat handlingssätt,

5) ekonomiplaneringen för förvaltningsområdet och ministeriet, tillämpningen av statsbudgeten samt berättelser som krävs enligt budgetlagstiftningen, uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet, ekonomiförvaltning och principer för den interna kontrollen samt tillsyn över brandskyddsfondens verksamhet och ekonomi,

6) verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter samt beredningen av rapporter om genomförande och av redovisningar av utgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden,

7) utveckling och samordning av forskningsverksamheten samt stöd och samordning när det gäller att skaffa budgetextern utvecklingsfinansiering inom förvaltningsområdet,

8) styrning och utveckling av upphandlingsfunktionen och lokalfrågorna,

9) samordningen av områdesindelningar och regionalisering,

10) arkitekturen för målområdet för den inre säkerheten,

11) beredning och samordning av utlåtanden som hör till flera än en avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde, med undantag av de ärenden som avses i 22 § 2 mom. 9 punkten,

12) lönen för cheferna för ämbetsverken inom förvaltningsområdet samt samordning av och bistående vid utarbetande av direktörsavtal och karensavtal inom förvaltningsområdet,

13) Finlands flagga och Finlands vapen, med undantag av polisens rätt att använda den rektangulära statsflaggan,

14) uppgiften som attesterande myndighet för Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen,

15) samarbete med statsrådets kansli när det gäller lokaler och ämbetsverkstjänster, informationstjänster och dokumentförvaltning samt översättnings- och tolktjänster,

16) bistående av ministeriets ledning i uppföljningen av lagberedningsprojekt, samordningen av den lagberedning som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde och utveckling av kvaliteten på lagberedningen,

17) bistående av ministeriets ledning, avdelningar och fristående enheter i allmänna juridiska frågor, om frågan inte hör till någon annan avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde,

18) behandling av klagomål som gäller ministeriet eller ministeriets tjänstemän, om inte ärendet hör till någon annan avdelning eller fristående enhet,

19) den allmänna utvecklingen av ministeriets och förvaltningsområdets laglighetsövervakning och vid behov stödjande av avdelningarna och de fristående enheterna i uppgifter som gäller laglighetsövervakning,

20) sådana ärenden vid ministeriet som inte hör till andra avdelningar eller fristående enheter.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen deltar i samarbete med respektive avdelning eller fristående enhet i beredningen av projekt som stöder koncernstrategin och upphandlingsfrågor vilka ska avgöras av ministern eller kanslichefen och lokalfrågor som kräver ett åtagande av ministeriet.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar i fråga om upphandlingar som ministeriet fått i uppdrag att genomföra för att förfarandena för offentlig upphandling följs och för konkurrensutsättningen i enlighet med det som närmare bestäms i ministeriets interna föreskrift. Avdelningen sköter dessutom avtalshanteringen i anslutning till ministeriets upphandlingar.

Bestämmelser om skötseln av uppgiften som ansvarig myndighet för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfonden vid inrikesministeriet finns i 22 §.

6 kap.

Avgörande av ärenden

51 a §
Förvaltning av anslag för bekämpning av olje- och kemikalieskador

En styrgrupp för anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador ska se till att anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador används för bekämpning av miljöskador på det sätt som avses i räddningslagen (379/2011). Styrgruppen för anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador beslutar om användningen av anslaget på förslag av en samordningsgrupp för anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador.

Samordningsgruppen för anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador har till uppgift att

1) för styrgruppen lägga fram förslag om användningen av anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador,

2) utarbeta strategiska och operativa riktlinjer för användningen av anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador,

3) utarbeta, förhandla fram och förvalta samarbetsavtal om beredskap för bekämpning av olje- och kemikalieskador,

4) övervaka användningen av anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador och rapportera om detta till styrgruppen,

5) ge utlåtanden om finansieringsansökningar som gäller bekämpning av oljeskador.

Styrgruppen för anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador och samordningsgruppen för anslaget för bekämpning av olje- och kemikalieskador utses av kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 jun 2021.

Helsingfors den 28 maj 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Regeringsråd
Hanna Helinko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.