435/2021

Helsingfors den 27 maj 2021

Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) en ny 5 b § som följer:

5 b §
Evenemangsgaranti

Statskontoret kan på ansökan ge en evenemangsarrangör och de underleverantörer som arrangören uppgett en förhandsförbindelse (evenemangsgaranti) för ett planerat publikevenemang för minst 200 personer som inte är inställt när ansökan lämnas in. En förutsättning för att förbindelsen ska ges är att evenemanget anordnas av en etablerad, professionell evenemangsarrangör som har en permanent organisation för denna verksamhet och ett företags- och organisationsnummer och att arrangörens omsättning år 2019 inklusive mervärdesskatt var mer än 150 000 euro. Evenemangsgaranti beviljas inte för evenemang som ordnas regelbundet året runt. Rätten till evenemangsgaranti inträder vid den tidpunkt då ansökan lämnas in.

Evenemangsgarantin gäller evenemang som är öppna för allmänheten och som ordnas den 1 juni 2021 eller därefter, dock senast den 7 december 2021.

På basis av den beviljade evenemangsgarantin ersätts evenemangsarrangören i enlighet med garantivillkoren för 85 procent av de rimliga kostnader som uppgetts på förhand och som realiserats vid anordnandet av ett evenemang som ställts in med stöd av lag eller på grund av en bestämmelse som meddelats av en myndighet. Evenemangsarrangörens underleverantörer som uppgetts till Statskontoret ersätts för 85 procent av de rimliga faktiska kostnader för vilka underleverantören inte har fått betalning av evenemangsarrangören. Ett evenemang anses ha ställts in på grund av en bestämmelse som utfärdats i lag eller meddelats av en myndighet också om det högst 90 dagar innan evenemanget äger rum finns en sådan begränsning i kraft som hindrar att evenemanget äger rum. Ett evenemang kan också anses ha ställts in på grund av en bestämmelse som utfärdats i lag eller meddelats av en myndighet, om högst 85 procent av det planerade antalet deltagare kan delta i evenemanget på grund av en bestämmelse som utfärdats i lag eller meddelats av en myndighet.

Om ett evenemang som genomförts i enlighet med garantivillkoren förverkligas i väsentligt mindre skala än vad som bestämts i garantibeslutet, på grund av en bestämmelse som utfärdats i lag eller meddelats av en myndighet, och evenemanget är förlustbringande, ersätts evenemangsarrangören och underleverantörerna genom evenemangsgarantin till ett belopp som beräknas genom att beloppet av de faktiska inkomsterna från evenemanget dras av från de rimliga faktiska kostnaderna och skillnaden mellan dessa multipliceras med talet 0,85. Med ett evenemang som genomförs i väsentligt mindre skala än planerat avses ett evenemang som på grund av en bestämmelse i lag eller en myndighetsföreskrift som begränsar sammankomster har kunnat genomföras så att högst 85 procent av det planerade antalet deltagare har kunnat delta i evenemanget.

Maximibeloppet av den ersättning som betalas på basis av evenemangsgarantin är 1 800 000 euro per ersättningstagare. När maximibeloppet bestäms ska hänsyn tas till att det företagsspecifika maximibeloppet av det stöd i enlighet med Europeiska kommissionens beslut som nämns 1 § inte överskrids. Vid beviljande av ersättning avdras de försäkringsersättningar i anslutning till covid-19-pandemin som hänför sig till den stödperiod som föreskrivs i 2 mom. Från ersättningen till ersättningstagaren avdras också sådant understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat för samma evenemang. Det totala beloppet av avgivna förhandsförbindelser får samtidigt uppgå till högst 250 miljoner euro.

Ansökningstiden för evenemangsgarantin börjar den 1 juni 2021 och slutar den 31 augusti 2021. Sökanden ska i sin ansökan ange den planerade tidpunkten, platsen och varaktigheten för evenemanget samt lägga fram en kostnadskalkyl. Sökanden ska i ansökan lägga fram en redogörelse för sin tidigare, etablerade och professionella verksamhet inom evenemangsbranschen. Evenemangsarrangören ska i ansökan även specificera de underleverantörer som den använt, deras roll samt deras andel av kostnaderna. Ansökningstiden för ersättning som grundar sig på evenemangsgarantin börjar den 15 september 2021 och slutar den 7 december 2021.

Närmare bestämmelser om de villkor som ett beslut om evenemangsgaranti får förenas med får utfärdas genom förordning av statsrådet.

På evenemangsgarantin tillämpas inte bestämmelserna i 2–5 § eller 7 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

RP 79/2021
EkUB 15/2021
RSv 67/2021

Helsingfors den 27 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.