433/2021

Helsingfors den 27 maj 2021

Lag om ändring av 46 kap. 7 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 46 kap. 7 §, sådan den lyder i lag 425/2009, som följer:

46 kap.

Brott som har samband med införsel och utförsel

7 §
Tullredovisningsbrott

Den som underlåter att fullgöra deklarationsskyldigheten eller uppgiftsskyldigheten enligt tullagstiftningen eller som vid fullgörandet av en sådan skyldighet lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter så att gärningen är ägnad att orsaka

1) att ingen skatt påförs eller att skatt påförs till ett för lågt belopp eller återbetalas utan grund,

2) att en garanti för en tullskuld bestäms till otillräckligt belopp, eller

3) införsel eller utförsel av en vara i strid med ett förbud eller villkor som föreskrivs i lag eller i en bestämmelse som har utfärdats med stöd av lag,

ska, om inte gärningen utgör skattebedrägeribrott enligt 29 kap. 1–3 §, regleringsbrott eller smugglingsbrott enligt 1–5 § i detta kapitel eller förseelse mot anmälningsskyldigheten i fråga om kontanta medel enligt 12 § i lagen om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen (432/2021), för tullredovisningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år och sex månader.


Denna lag träder i kraft den 3 juni 2021.

RP 23/2021
FvUB 6/2021
RSv 61/2021
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 (32018R1672); EUVL L 284, 12.11.2018, s. 6

Helsingfors den 27 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.