425/2021

Helsingfors den 21 maj 2021

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 2 § 1 mom., 10 § och 12 d § 1 mom., av dem 10 § sådan den lyder i lag 24/2014 och 12 d § 1 mom. sådant det lyder i lag 987/2008, samt

fogas till 20 a §, sådan den lyder i lag 1312/2003, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Uppgifter

Bestämmelser om Folkpensionsanstaltens uppgifter som gäller social trygghet och uppgifter som gäller informationshanteringstjänster inom social- och hälsovården finns i separata lagar. Folkpensionsanstalten kan genom lag också ges andra uppgifter.


10 §
Folkpensionsanstaltens organisation

Verksamhetsområdet för Folkpensionsanstalten är hela landet. I Folkpensionsanstaltens arbetsordning meddelas närmare föreskrifter om Folkpensionsanstaltens organisation, enheter och uppgifter och om organiseringen av dem.

12 d §
Allmänna fonden för social trygghet

Ur allmänna fonden för social trygghet betalas andra förmåner som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa än de som avses i 12 b och 12 c § samt de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av förmånerna. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas dessutom ersättningar enligt 22 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna för produktionen av studerandehälsovårdstjänster.


20 a §
Delgivning av beslut

Utöver vad som föreskrivs i någon annan lag får beslutet med partens samtycke delges som ett elektroniskt meddelande. Beslutet anses ha blivit delgivet den sjunde dagen efter det att meddelandet avsändes, om inte något annat visas.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

RP 254/2020
ShUB 3/2021
RSv 43/2021

Helsingfors den 21 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.