418/2021

Helsingfors den 21 maj 2021

Lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) 7 § som följer:

7 §
Godkännandet av ett projekt som genomförs utanför Finland

Finska statens godkännande av ett projekt som ett projekt för gemensamt genomförande ges på ansökan av en juridisk person med fullmakt enligt 5 § för ett projekt som genomförs utanför Finland, om

1) sökanden är delaktig i projektet,

2) avsikten är att utsläppsenheter som projektet producerar ska bokföras på sökandens depåkonto i det nationella registret,

3) värdstat i projektet är en part i Kyotoprotokollet och den för sin del har godkänt projektet som ett projekt för gemensamt genomförande, samt

4) projektet i fråga om mål och planerat genomförande uppfyller de villkor som ställts i Kyotoprotokollet, i beslut vid partsmötet och i artikel 11b.6 i utsläppshandelsdirektivet och det även i övrigt ska anses genomförbart.

Godkännande ges dock inte, om projektets innehåll eller realiseringssätt står i strid med de principer för internationellt samarbete eller med de internationella juridiska förpliktelser som gäller Finland eller om ett godkännande annars vore ägnat att skada Finlands nationella intressen.

Ministeriets beslut om godkännande av ett projekt där finska staten deltar kan fattas utan ansökan. I övrigt kan avvikelse inte göras från 1 och 2 mom. när ett godkännande utfärdas.

För ett projekt för mekanismen för en ren utveckling som genomförs utanför Finland kan sådant godkännande som avses i 4 § 2 mom. inte ges.


Denna lag träder i kraft den 24 maj 2021.

På ett projekt för vilket en ansökan om godkännande har lämnats in före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 5/2021
EkUB 10/2021
RSv 39/2021
Kommisionens delegerade förordning (EU) 2015/1844 (32015R1844); EUT L 268, 15.10.2015, s. 1

Helsingfors den 21 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.