405/2021

Helsingfors den 12 maj 2021

Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 7 a § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådant det lyder i lag 1144/2017:

1 §
Maximiprisets sammansättning

Det maximipris som tas ut för användning av taxi består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd, en väntetidsavgift, ett assistanstillägg och mervärdesskattens andel.

2 §
Grundavgift

Grundavgiften får vara högst 5,78 euro, om transporten börjar mellan kl. 6 och 20 någon annan vardag än en lördag eller mellan kl. 6 och 16 på en lördag eller dagen före i 4 kap. 3 § i kyrkolagen (1054/1993) angivna högtidsdagar, dagen före första maj eller dagen före självständighetsdagen. Andra tider och när dagen före helg infaller på en söndag får grundavgiften vara högst 8,81 euro.

3 §
Avgift baserad på körsträckans längd

Den avgift som baserar sig på körsträckans längd och antalet passagerare indelas i två taxeklasser enligt följande:

Taxa I: (1–4 passagerare) högst 1,58 euro/km

Taxa II: (fler än 4 passagerare) högst 2,03 euro/km

Om det för transporten av en försäkrad krävs ett fordon med bårplats, bestäms avgiften baserad på körsträckans längd enligt taxa II.

Vid valet av taxeklass räknas två barn under 12 år som en passagerare.

4 §
Väntetidsavgift

För väntetid får det tas ut högst 46,08 euro per timme i väntetidsavgift. Väntetidsavgift får tas ut i stället för den avgift som baserar sig på körsträckans längd, om körningen till följd av trafikstockning eller av någon annan liknande orsak är så långsam att väntetidsavgiften blir större än den avgift som baserar sig på körsträckans längd. Dessutom får väntetidsavgift debiteras för högst 15 minuter för en resa i en riktning, om

1) taxibilen väntar på den försäkrade på den plats dit taxibilen beställts när den försäkrade är försenad på grund av hjälpbehov eller av någon annan godtagbar orsak,

2) en passagerare stiger ut ur fordonet för att besöka ett apotek eller hämta ett hjälpmedel, eller

3) taxibilen under en resa i en riktning som varar över 2 timmar stannar på grund av passagerarens hälsotillstånd.

5 §
Assistanstillägg

Assistanstillägget får vara högst 15,38 euro om den försäkrade behöver assistans med att ta sig från avhämtningsplatsen till fordonet eller från fordonet in i inomhusutrymmen vid transportens ändpunkt och det för transporten krävs ett tillgängligt fordon. En förutsättning är dessutom att en företrädare för hälso- och sjukvården fastställt att fordonet och assistansen behövs.

Om den försäkrade utöver vad som anges i 1 mom. får assistans genom att bli buren med handkraft eller med en särskild CE-märkt trappklättrare i byggnadens trappuppgång där det finns minst fyra trappsteg eller assisteras med en CE-märkt bår och det för transporten krävs ett fordon med bårplats, får assistanstillägget vara högst 29,47 euro.

6 §
Mervärdesskattens andel

Till de avgifter som avses i 2–4 § och till det assistanstillägg som avses i 5 § läggs beloppet av den mervärdesskatt som ska tillämpas på persontransporter enligt 85 a § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2022.

Helsingfors den 12 maj 2021

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringssekreterare
Anu Kangasjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.