402/2021

Helsingfors den 12 maj 2021

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (166/2021) 4 och 5 §, sådana de lyder i förordning 373/2021, som följer:

4 §
Begränsning av kundantalet

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i landskapet Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland eller Lappland, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (23/2006), får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap som nämns ovan får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

5 §
Begränsning av serverings- och öppettider

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 18 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 19. I andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap som nämns ovan ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 19 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 20.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Kymmenedalen och Mellersta Österbotten och inom området för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 22 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 23.

I en förplägnadsrörelse som är belägen någon annanstans än i ett landskap och inom området för ett sjukvårdsdistrikt som nämns i 1 eller 2 mom. ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 24 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 1.

Serveringen av alkoholdrycker får överallt inledas tidigast klockan 7 enligt vad som därom föreskrivs särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2021.

Helsingfors den 12 maj 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.