392/2021

Helsingfors den 7 maj 2021

Lag om ändring av 3 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 3 §, sådan den lyder i lag 1328/2016, som följer:

3 §
Definition av kommersiell fiskare

I denna lag avses med kommersiell fiskare en fysisk person eller juridisk person vars omsättning av den sammanlagda försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat och av bearbetade fiskprodukter av sådan fisk i genomsnitt under de tre räkenskapsperioder som omedelbart föregår ingåendet av ett försäkringsavtal enligt 4 § överstiger den omsättning som anges i 88 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015).

Som kommersiell fiskare betraktas även en fysisk person eller juridisk person som under det år som försäkringsavtalet ingås, eller under det år som föregår ingåendet av avtalet, har börjat eller börjar bedriva kommersiellt fiske och som lägger fram en plan för det sätt på vilket omsättningen av den sammanlagda försäljningen av fisk och av bearbetade fiskprodukter av sådan fisk senast den tredje räkenskapsperioden efter ingåendet av försäkringsavtalet kommer att överstiga den omsättning som anges i 88 § 2 mom. i lagen om fiske.


Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021. Lagen tillämpas dock redan på stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter.

RP 20/2021
JsUB 4/2021
RSv 36/2021

Helsingfors den 7 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.