381/2021

Helsingfors den 7 maj 2021

Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 739/2016 och 214/2019, ett nytt 9 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

6 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088.


Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021.

RP 255/2020
EkUB 8/2021
RSv 40/2021
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (32019R2088); EUT 317, 9.12.2019, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (32020R0852); EUT 198, 22.6.2020, s. 13

Helsingfors den 7 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.