379/2021

Helsingfors den 7 maj 2021

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 38 § 1 mom. 8 punkten samt 40 § 2 mom. 6, 8 och 9 punkten, sådana de lyder, 38 § 1 mom. 8 punkten i lag 1055/2016 samt 40 § 2 mom. 6, 8 och 9 punkten i lag 215/2019, samt

fogas till 38 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 1198/2014, 1055/2016, 893/2017, 215/2019 och 316/2020, en ny 9 punkt och till paragrafen, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 611/2014, 1198/2014, 1055/2016, 893/2017, 215/2019 och 316/2020, ett nytt 6 mom., till 40 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 1071/2017, 1108/2018, 215/2019 och 316/2020, nya 10 och 11 punkter och till paragrafen, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 611/2014, 1279/2015, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019, 296/2019, 681/2019 och 316/2020, ett nytt 6 mom. samt till lagen en ny 50 t § som följer:

38 §
Ordningsavgift

Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet


8) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla betalkonton med grundläggande funktioner enligt 15 kap. 6 §, skyldigheter i fråga om egenskaper hos betalkonton med grundläggande funktioner eller tillhandahållande av tjänster enligt 15 kap. 6 a § eller sådana skyldigheter vid uppsägning eller hävning av betalkonton med grundläggande funktioner som avses i 15 kap. 6 b § i kreditinstitutslagen,

9) försummar eller bryter mot bestämmelserna i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, nedan förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, om offentliggörande av information på webbplatser i fråga om policyer för hållbarhetsrisker, bestämmelserna i artikel 5.1 i den förordningen om transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker i ersättningspolicyer och på webbplatser eller bestämmelserna i artikel 12 i den förordningen om granskning av information som i enlighet med artikel 3, 5 eller 10 i den förordningen offentliggörs på webbplatser och om säkerställande av att denna information är uppdaterad.


Ordningsavgift påförs också den som försummar eller bryter mot närmare bestämmelser som utfärdats eller närmare föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelser som avses i 1 mom. eller mot bestämmelser i förordningar och beslut av kommissionen.

40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot


6) bestämmelserna i artiklarna 4–16 i referensvärdesförordningen om referensvärdens skydd mot otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, bestämmelserna i artiklarna 19a–19c om EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet, bestämmelserna i artiklarna 21–26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta referensvärden, bestämmelserna i artikel 27 om referensvärdesdeklaration, bestämmelserna i artikel 28 om referensvärden som ändras och upphör att tillhandahållas, bestämmelserna i artikel 29 om användning av ett referensvärde eller bestämmelserna i artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör,


8) bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och skydd för transaktioner för värdepappersfinansiering i artikel 4 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, eller bestämmelserna om återanvändning av finansiella instrument som mottagits inom ramen för ett säkerhetsarrangemang i artikel 15 i den förordningen,

9) bestämmelserna om auktorisation vid etablering, marknadsföring och förvaltning av en penningsmarknadsfond i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder, nedan förordningen om penningmarknadsfonder, bestämmelserna i artikel 4.5 eller artikel 5.2 om de uppgifter som lämnats in vid ansökan om auktorisation som penningmarknadsfond, om auktorisationen har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande samt bestämmelserna i artikel 6 om användningen av beteckningen penningmarknadsfond, i artiklarna 9–16 om kraven på tillgångarnas sammansättning, i artikel 17, 18, 24 eller 25 om portföljkrav, i artiklarna 19–21 eller artikel 23 om kraven på intern kreditkvalitetsbedömning, i artikel 26 om kreditbetyg för penningmarknadsfonder, i artikel 27 om utredningsskyldigheten för en penningmarknadsfonds förvaltare, i artikel 28 om stresstester, i artiklarna 29–34 om värderingskrav eller i artikel 36 om transparenskrav,

10) i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar

a) bestämmelserna i artiklarna 4.1–4.5 om transparens på webbplatser i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå,

b) bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,

c) bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling i upplysningar som lämnas innan avtal ingås med avseende på finansiella produkter,

d) bestämmelserna i artikel 8.1 eller 8.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper i den information som lämnas innan avtal ingås,

e) bestämmelserna i artiklarna 9.1–9.4 om transparens i fråga om hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,

f) bestämmelserna i artikel 10.1 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser,

g) bestämmelserna i artikel 11.1 eller 11.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbara investeringar i regelbundna rapporter,

h) bestämmelserna i artikel 13.1 om marknadsföringsmaterial, eller

11) bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, nedan taxonomiförordningen, om transparens i fråga om miljömässigt hållbara investeringar i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om finansiella produkter som främjar miljörelaterade egenskaper i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om andra finansiella produkter i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter.


Påföljdsavgift påförs också den som försummar eller bryter mot bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen utfärdat med stöd av de bestämmelser som avses i 2 mom.

50 t §
Verksamhet som behörig myndighet enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och taxonomiförordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 14.1 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 21.1 i taxonomiförordningen.


Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021.

Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 10 punkten underpunkt g, 40 § 2 mom. 11 punkten och 50 t § 2 mom. i denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 10 punkten underpunkt c i denna lag träder i kraft den 30 december 2022.

RP 255/2020
EkUB 8/2021
RSv 40/2021
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (32019R2088); EUT 317, 9.12.2019, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2089 (32019R2089); EUT 317, 9.12.2019, s. 17
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (32020R0852); EUT 198, 22.6.2020, s. 13

Helsingfors den 7 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.