374/2021

Helsingfors den 6 maj 2021

Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen åren 2021–2026

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 59 § 1 mom. i lagen om fiske (379/2015):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det i enlighet med 59 § 1 mom. i lagen om fiske (379/2015) om förbud mot användningen av vissa fångstredskap och fiskemetoder för att saimenvikarestammen ska förbli livskraftig och för att en gynnsam bevarandestatus för arten ska nås inom artens viktigaste utbredningsområden.

Denna förordning gäller inte ett område för vilket gäller ett sådant avtal om begränsning av fisket för skyddande av saimenvikaren som avses i 60 § i lagen om fiske.

2 §
Förbjudna fångstredskap

Följande fångstredskap och fiskesätt får inte användas inom saimenvikarens i 3 § 1 mom. avsedda viktigaste utbredningsområden:

1) långrev,

2) andra krokfångstredskap där fisk eller fiskbitar används som bete,

3) grimnät,

4) nät där nätslingan har gjorts lägre med lodräta garn på andra ställen än i ändarna av nätslingan,

5) nät där nätslingan är gjord av flertrådigt garn eller multifibertråd,

6) nät eller helhet bestående av sammankopplade nät som under tiden för öppet vatten inte har förankrats i båda ändarna,

7) nät som har ett knutavstånd som understiger 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,17 millimeter,

8) nät som har ett knutavstånd på minst 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,20 millimeter,

9) ryssjor som är slutna upptill,

10) ryssjor som är öppna upptill och andra stående fångstredskap som motsvarar ryssjor och har ett knutavstånd som överstiger 55 millimeter,

11) katsa eller mjärde, där öppningen till sin bredd eller utspänd är större än 150 millimeter.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får fiske med nät inte bedrivas i de områden som avses i 3 § 1 mom. från och med den 15 april till och med den 30 juni, med undantag för siklöjenät vars knutavstånd understiger 22 millimeter och vars användning är tillåten från och med den 21 juni till och med den 30 juni.

Begränsningarna enligt 1 mom. i fråga om fångstredskap och fiskemetoder gäller inte mete, pilkfiske, kastfiske eller fiske med drag, även om dessa skulle bedrivas med hjälp av fiskbete.

Med avvikelse från 1 mom. 9 punkten gäller förbudet inte en ryssja som är sluten upptill, vars knutavstånd understiger 55 millimeter och vars utspända eller gallerförsedda öppning inte under några omständigheter bildar ett hål som är större än 150 millimeter. Om en sådan ryssja är försedd med en täckt framryssja ska det i vardera hörnet av framryssjan dessutom finnas en minst 70 centimeter bred flyktöppning för att en saimenvikare ska kunna ta sig ut från fångstredskapet.

3 §
Saimenvikarens viktigaste utbredningsområden

Saimenvikarens viktigaste utbredningsområden i Saimen är följande på kartritningarna i bilagorna 1–12 angivna vattenområden eller delar av vattenområden:

1) Pyhäselkä skärgård, bilaga 1,

2) Orivesi skärgård, bilaga 2,

3) Joutenvesi–Kolovesi–Pyyvesi, bilaga 3,

4) Haukivesi norra, bilaga 4,

5) Haukivesi södra, bilaga 5,

6) Pihlajavesi västra, bilaga 6,

7) Pihlajavesi östra, bilaga 7,

8) Puruvesi, bilaga 8,

9) Haapaselkä–Lepistönselkä–Katosselkä, bilaga 9,

10) Luonteri–Lietvesi, bilaga 10,

11) Lietvesi–Petranselkä–Storsaimen, bilaga 11,

12) Liittokivenselkä–Yövesi, bilaga 12.

Till saimenvikarens viktigaste utbredningsområden räknas dock inte sjöar och tjärnar belägna på öar inom de områden som avses i 1 mom.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2021 och gäller till och med den 14 april 2026.

Helsingfors den 6 maj 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Fiskeriråd
Eija Kirjavainen

Bilagor: 1-12: SRf om vissa fiskebegränsningar i Saimen åren 2021-2026

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.