368/2021

Helsingfors den 29 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom., 8 § 4 mom., 13 § 2 mom. och 15 § 4 mom. i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller bekämpning och förhindrande av spridning av flyghavre, anmälningsskyldighet för innehavare av ett basskifte eller annat område där det förekommer flyghavre, förrättande av syn, utarbetande av en bekämpningsplan, flyghavreregistret och flyghavrekontroll.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) flyghavreregister ett register som den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten (landsbygdsnäringsmyndigheten) för över de basskiften eller andra områden där flyghavre har förekommit,

2) syn myndighetsgranskning av ett basskifte eller annat område, i vilken graden av flyghavreförekomst konstateras,

3) bekämpningsplan en plan som landsbygdsnäringsmyndigheten eller av särskilda skäl närings-, trafik- och miljöcentralen på basis av synen utarbetar för ett basskifte eller annat område för att bekämpa flyghavre och förhindra dess spridning,

4) tillfällig bekämpningsplan en plan som landsbygdsnäringsmyndigheten utarbetar för ett basskifte eller annat område för att fastställa de åtgärder som under den pågående växtperioden ska vidtas för att bekämpa flyghavre och förhindra dess spridning,

5) bekämpningsanvisning en skriftlig anvisning för bekämpning av flyghavre som landsbygdsnäringsmyndigheten meddelar innehavare av ett basskifte eller annat område,

6) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde eller annat område som jordbrukaren odlar och besitter och som avgränsas av en kommungräns, en gräns för äganderätt, en stödregionsgräns, en gräns för ett avtalsområde, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg, en skog eller någon annan motsvarande gräns,

7) annat område ett område som inte har införts i åkerskiftesregistret eller ett område som inte används till odling.

3 §
Bekämpning och förhindrande av spridning

Innehavaren av ett basskifte eller annat område där det förekommer flyghavre ska vidta sådana åtgärder att flyghavren bekämpas antingen kemiskt, mekaniskt, genom plockning eller på något annat sätt. Om det för ett basskifte eller annat område har utarbetats en bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan, ska innehavaren av basskiftet eller ett annat område bekämpa flyghavren i enlighet med dessa.

Dessutom ska innehavaren av basskiftet eller ett annat område vidta åtgärder som förhindrar spridning av flyghavre. I samband med skörden och skördehanteringen ska innehavaren av basskiftet se till att flyghavre inte sprids via skörden, skördeavfallet och tröskningsmaskinerna. Innehavaren av basskiftet eller ett annat område ska se till att maskiner och anläggningar rengörs då de förflyttas från det basskifte eller andra område där det förekommer flyghavre.

4 §
Anmälningsskyldighet

Innehavaren av ett basskifte ska vid ansökan om jordbruksstöd anmäla flyghavresituationen i innehavarens basskifte. Innehavaren av ett basskifte kan i stödansökan begära flyghavrekontroll av ett basskifte.

Om innehavaren av ett basskifte enligt 1 mom. upptäcker ett nytt fynd av flyghavreförekomst efter att stödansökan har gjorts, ska han eller hon omedelbart anmäla detta till landsbygdsnäringsmyndigheten.

Anmälan om flyghavresituationen kan formuleras fritt när det gäller annat område, ett basskifte för vilket det inte ansöks om jordbruksstöd enligt 1 mom. eller ett basskifte enligt 2 mom. Av anmälan bör framgå namn och kontaktinformation i fråga om innehavaren av basskiftet eller ett annat område, en uppskattning av förekomstens omfattning och information om huruvida bekämpningsåtgärder har inletts.

Av en anmälan som en myndighet eller en auktoriserad inspektör gör enligt 5 § 2 mom. i lagen om bekämpning av flyghavre till landsbygdsnäringsmyndigheten ska det framgå vem som har gjort anmälan, namnet på innehavaren av basskiftet eller ett annat område, namn och signum för basskiftet eller en beskrivning av var flyghavreförekomsten finns, information om huruvida flyghavren identifierats, uppskattning av förekomstens omfattning, information om huruvida enskilda exemplar har avlägsnats genom plockning och huruvida bekämpningsåtgärder har inletts samt huruvida ärendet har delgivits innehavaren av basskiftet eller ett annat område.

Landsbygdsnäringsmyndigheten ska meddela om förekomst av flyghavre till innehavaren av basskiftet eller ett annat område.

5 §
Syn

Landsbygdsnäringsmyndigheten ska förrätta syn under samma växtperiod som den har fått en anmälan om flyghavreförekomst. Synen ska dock förrättas vid en sådan tidpunkt att flyghavren står i vippor. Innehavaren av basskiftet eller ett annat område ska underrättas om att syn förrättas. Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller en auktoriserad inspektör kan förrätta synen till hjälp för landsbygdsnäringsmyndigheten.

Vid synen bedöms flyghavresituationen för det basskifte eller andra område där det förekommer flyghavre samt beaktas flyghavresituationen för närliggande områden och innehavarens möjlighet att påverka flyghavreförekomsten på sitt område.

Kontroll av växtbeståndet utförs enligt Livsmedelsverkets anvisningar. Om det vid syneförrättningen inte med säkerhet framgår att det är fråga om flyghavre, ska exemplaret sändas till Livsmedelsverket för identifikation.

Över förrättningen ska det uppgöras en inspektionsberättelse. Av inspektionsberättelsen ska framgå följande uppgifter som behövs för att utarbeta en bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan liksom: namn och kontaktinformation i fråga om innehavaren av basskiftet eller ett annat område, namn och signum för det basskifte eller andra område som granskats vid synen, benämning och avgränsning av sådana områden som saknar basskiftessignum, den iakttagna graden av flyghavreförekomst och övriga omständigheter som inverkar.

Inspektionsberättelsen ska ges till innehavaren av basskiftet eller ett annat område i samband med bekämpningsanvisningen, den tillfälliga bekämpningsplanen och bekämpningsplanen.

6 §
Bekämpningsplan

Av bekämpningsplanen eller den tillfälliga bekämpningsplanen ska framgå namn och kontaktinformation i fråga om innehavaren av basskiftet eller ett annat område, namn och signum för det basskifte eller andra område som planen gäller, vilka åtgärder som under olika år ska vidtas på basskiftet eller ett annat område, det behövliga växelbruket och förbud att odla havre.

Landsbygdsnäringsmyndigheten ska ersätta den tillfälliga bekämpningsplan som utarbetats under den pågående växtperioden för ett basskifte eller annat område med bekämpningsplanen före utgången av april följande år.

Landsbygdsnäringsmyndigheten ska utan dröjsmål överföra utarbetandet av bekämpningsplanen och de uppgifter som behövs för det till närings-, trafik- och miljöcentralen, om landsbygdsnäringsmyndigheten trots ärendets brådskande natur inte hinner utarbeta en bekämpningsplan eller annars är förhindrad att utarbeta en bekämpningsplan.

7 §
Flyghavreregister

På basis av inspektionsberättelsen från synen eller flyghavrekontrollen ska behövliga uppgifter införas basskiftesvis i flyghavreregistret. Av andra områden som inte införts i åkerskiftesregistret bildas ett eget flyghavreområde.

Om den som ansöker om jordbruksstöd lämnar in den anmälan enligt 4 § om flyghavresituationen för sina basskiften på pappersblankett eller lämnar uppgifterna i en fritt formulerad anmälan, inför landsbygdsnäringsmyndigheten de behövliga uppgifterna i flyghavreregistret.

8 §
Flyghavrekontroll

Efter att bekämpningsåtgärderna enligt bekämpningsanvisningen eller bekämpningsplanen har vidtagits på ett av flyghavre drabbat och i flyghavreregistret infört basskifte eller annat område, kan innehavaren av basskiftet eller ett annat område begära en flyghavrekontroll av landsbygdsnäringsmyndigheten. Begäran om flyghavrekontroll görs i samband med ansökan om jordbruksstöd eller i annat fall genom en fritt formulerad anmälning.

Innehavaren av basskiftet eller ett annat område ska begära en ny kontroll, om flyghavrekontrollen avbryts, kontrollen inte kan utföras eller om det konstateras att flyghavre förekommer på basskiftet eller ett annat område.

Landsbygdsnäringsmyndigheten ska konstatera att ett basskifte eller annat område är fritt från flyghavre, om det på basskiftet eller ett annat område vid flyghavrekontrollen under två växtperioder i följd inte har upptäckts flyghavre och om bekämpningsåtgärder har vidtagits i enlighet med bekämpningsanvisningen eller bekämpningsplanen. Landsbygdsnäringsmyndigheten ska utföra flyghavrekontrollen utan särskild begäran av innehavaren under den följande växtperioden, om det första årets kontroll har varit möjlig att utföra och basskiftet eller ett annat område har konstaterats vara fritt från flyghavre. Över flyghavrekontrollen ska uppgöras en inspektionsberättelse.

Flyghavrekontroll får inte utföras om det på ett basskifte odlas havre, rybs, raps, senap, råg, kummin, potatis, ärt, bondböna, hampa, majs, vallväxter eller om det är i träda. Kontrollen får inte heller utföras om det på basskiftet eller ett annat område under pågående växtperiod har använts växtskyddsmedel avsedd för bekämpning av flyghavre eller vidtagits andra åtgärder för bekämpning av flyghavre, om skiftet är bärgat eller skiftet lider av liggsäd eller om odlingstekniska åtgärder förhindrar att kontrollen utförs. Landsbygdsnäringsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta innehavaren av basskiftet, om det av uppgifterna som gäller ansökning om jordbruksstöd är möjligt att utläsa att de planerade odlingsåtgärderna förhindrar utförandet av en kontroll.

Med avvikelse från 3 och 4 mom. kan landsbygdsnäringsmyndigheten på begäran av innehavaren av basskiftet konstatera att ett i flyghavreregistret infört basskifte är fritt från flyghavre utan att en flyghavrekontroll utförs, om följande förutsättningar kan anses vara uppfyllda:

1) basskiftets odlingsväxt har utan avbrott varit en vallväxt under de föregående tio växtperioderna,

2) under dessa föregående tio växtperioder har det inte framkommit att det skulle finnas flyghavre på basskiftet eller att en bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan skulle ha gjorts för basskiftet.

Efter att landsbygdsnäringsmyndigheten konstaterat att förutsättningarna uppfylls, ska de uppgifter som gäller basskiftet avföras ur flyghavreregistret och innehavaren av basskiftet underrättas om det.

Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller en auktoriserad inspektör kan utföra flyghavrekontrollen till hjälp för landsbygdsnäringsmyndigheten.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2021.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre (326/2002).

10 §
Övergångsbestämmelse

Med avvikelse från 8 § 4 mom. får flyghavrekontroll föras i år 2021 om det på ett basskifte odlas ärt, bondböna, hampa eller majs och om andra föreskrivna villkoren i 8 § 4 mom. inte hindrar utföring av flyghavrekontrollen.

Helsingfors den 29 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.