347/2021

Helsingfors den 22 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015) 5 § 5 mom., 8, 20, 44–46 §, 50 § 1 mom. och 55 §, av dem 5 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 451/2019, 20 § sådan den lyder i förordning 147/2017 och 50 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 179/2016, och

fogas till förordningen en ny 57 b § som följer:

5 §
Åkerareal som berättigar till ersättning efter prövning

Högst fem hektar arealer enligt 1–4 mom. och arealer som är ersättningsberättigande och har övergått till jordbrukaren från en annan jordbrukare som inte har ingått en förbindelse om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten fogas till en miljöförbindelse under 2016–2022. Om den areal som omfattas av miljöförbindelsen är mindre än fem hektar, får den areal som fogas till den vara högst en hektar. Om den areal som ska fogas till miljöförbindelsen överskrider maximistorleken, får jordbrukaren ingå en ny miljöförbindelse 2016–2022 i samband med den årliga stödansökan inom gränserna för anslagen i statsbudgeten.

8 §
Byte av ersättningsberättigandet

En jordbrukare kan genomföra ett byte av ersättningsberättigandet mellan ersättningsberättigande areal som avses i 4 och 5 § och icke ersättningsberättigande areal. En förutsättning är att ersättningsberättigandet byts för hela basskiftet. Basskiftet kan i samband med bytet delas. Ersättningsberättigandet får inte bytas, om den areal som bytet gäller är mindre än 0,2 hektar per lägenhet.

Ersättningsberättigandet får inte bytas, om bytet leder till att den ersättningsberättigande arealen ökar. Ersättningsberättigandet får inte bytas mellan olika ersättningsområden, om det ersättningsbelopp per hektar som betalas ut skulle öka på grund av bytet av ersättningsområde. Ersättningsberättigandet får bytas endast så att bytet är bestående. Ersättningsberättigandet får bytas endast mellan arealer som jordbrukaren äger.

På förfarandet vid ansökan om byte av ersättningsberättigande tillämpas 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

20 §
Återanvändning av näringsämnen och organiskt material

Näringsämnen och organiskt material får återanvändas på en ersättningsberättigande areal som ingår i en miljöförbindelse. Vid återanvändning ska näringshaltigt organiskt material med en torrsubstanshalt om minst 20 procent spridas på ett skifte. De material som används ska vara organiska gödselmedel, jordförbättringsmedel eller växtunderlag enligt lagen om gödselfabrikat, fast gödsel som skaffats från en annan gårdsbruksenhet för nyttobruk eller torr fraktion som separerats från stallgödsel. Stallgödsel, torv, halm, slåtterrester eller motsvarande material från jordbrukarens egen gårdsbruksenhet eller från ett sådant företag i sammanslutningsform där jordbrukaren är delägare berättigar inte till ersättning. En gårdsbruksenhet får inte samtidigt både överlåta och ta emot organiskt material enligt denna paragraf med undantag av sådant organiskt material som har bearbetats i en biogasanläggning. Spridningsmängden ska vara minst 15 kubikmeter per hektar och år. Åtgärden behöver inte genomföras varje förbindelseår.

I fråga om kravet på basnivå för en åtgärd iakttas 12 § i denna förordning och 10 § 1–7 och 9 mom. i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling samt bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om gödselfabrikat och som syftar till att inom åkerodlingen begränsa användningen av avloppsslam från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse och fastighetsspecifika system.

44 §
Klonarkiv för ursprungsväxter

Miljöersättning kan beviljas för säkert bevarande och upprätthållande av nationellt värdefulla växter inom jordbruket och trädgårdsodlingen, vegetativt förökade nordiska lantsorter som utgör en genetisk resurs samt gamla hotade handelssorter som anpassat sig till Finlands nordliga klimatförhållanden. Den mottagare av miljöersättning som avses i 5 § 7 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan i enlighet med en godkänd åtgärdsplan överlåta upprätthållandet till en utomstående aktör och ersätta den som upprätthåller ursprungssorten för kostnaderna för odlingen. Ursprungssorter kan upprätthållas av enskilda personer, föreningar, sammanslutningar och motsvarande aktörer. Upprätthållandet av en ursprungssort kan inte gälla sådana sorter för vilka det betalas miljöersättning på basis av en åtgärd som avses i 43 §.

Den mottagare av miljöersättning som avses i 5 § 7 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare ska främja informationsutbytet mellan de aktörer som godkänts att upprätthålla en ursprungssort och delta i sådana internationella projekt eller sådana projekt inom Europeiska unionens forskningsprogram som syftar till att utveckla databaser för skyddet av lantsorter. Mottagaren av miljöersättning ska också främja allmänhetens medvetenhet om bevarandet och utnyttjandet av genetiska resurser, och om behovet av att skydda dem, genom att framträda i medierna och delta i undervisningsarbetet vid läroanstalterna samt genom att ordna seminarier tillsammans med olika föreningar och läroanstalter som har som mål att skydda och använda växtgenetiska resurser.

45 §
Bevarande av lantrasers genom

Miljöersättning kan beviljas för långvarigt bevarande av finska lantrasers genetiska resurser i en genbank. Miljöersättning kan också beviljas för att främja produktion av bidrottningar av det mörka nordiska biet och införande i stambok av icke stamboksförda arbetshästar av rasen finsk häst. Den mottagare av miljöersättning som avses i 5 § 7 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan i enlighet med en godkänd åtgärdsplan överlåta bevarandet till en utomstående aktör och ersätta den som bevarar lantrasens genom för kostnaderna för bevarandet. Lantrasers genom kan bevaras av en seminorganisation eller en veterinär som ansvarar för insamlingen och frysningen av lantrasens sperma och embryon samt för upprätthållandet av lager och information, eller av någon annan motsvarande aktör.

Den mottagare av miljöersättning som avses i 5 § 7 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare ska främja informationsutbytet genom att planera och genomföra verksamheten för bevarande av genetiska resurser från lantraser tillsammans med organisationer som upprätthåller register över olika djurarter och genomför avelsprogram både nationellt och mellan olika medlemsstater i Europeiska unionen. Mottagaren av miljöersättning ska också främja allmänhetens medvetenhet om bevarandet och utnyttjandet av genetiska resurser, och om behovet av att skydda dem, genom att publicera publikationer och broschyrer, framträda i medierna och delta i undervisningsarbetet vid läroanstalterna samt genom att ordna seminarier tillsammans med lokala rasföreningar, avelsorganisationer och läroanstalter.

46 §
Åtgärdsplan och ändring av den

I den åtgärdsplan som avses i 5 § 7 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare ska den som upprätthåller eller bevarar en sort eller ras, sorterna eller raserna i fråga, åtgärderna i syfte att bevara sorterna eller raserna, grunderna för bedömningen av skyddet och de åtgärder som främjar informationsutbytet specificeras. I en åtgärdsplan för bevarande av lantrasers genom ska även de åtgärder beskrivas som syftar till att främja införande i stambok av icke stamboksförda arbetshästar av rasen finsk häst och produktion av bidrottningar av det mörka nordiska biet. Dessutom ska en uppskattning av kostnaderna anges i planen. En förutsättning för ändring av en godkänd åtgärdsplan är att jord- och skogsbruksministeriet godkänner ändringen.

50 §
Betalning av miljöersättning för skiftesspecifika åtgärder

Till en jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion enligt 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och som har valt en åtgärd som avses i 14 § 1 eller 2 punkten i denna förordning betalas miljöersättning endast för sådana organiska gödselfabrikat som är tillåtna i ekologisk produktion. Om jordbrukaren har valt en åtgärd som avses i 14 § 1 eller 2 punkten, betalas miljöersättning högst upp till 80 procent av den ersättningsberättigande åkerareal som ingår i miljöförbindelsen. Om jordbrukaren har valt en åtgärd som avses i 14 § 4 punkten underpunkt a, betalas miljöersättning endast för den ersättningsberättigande areal som år 2015 var skyddszon och som jordbrukaren det året uppgav som en skyddszon i stödansökan. Om jordbrukaren har valt en åtgärd som avses i 14 § 7 punkten underpunkt b eller d, betalas miljöersättning högst upp till 25 procent av den ersättningsberättigande åkerareal som ingår i miljöförbindelsen.


55 §
Beloppet av miljöersättning som betalas med stöd av ett avtal om åtgärder för bevarande av genetiska resurser

För genomförande av ett avtal om upprätthållande av en ursprungsväxtart betalas 400 euro i miljöersättning per växtart och år.

Med stöd av ett avtal om upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter kan högst 50 000 euro betalas i miljöersättning per år.

Med stöd av ett avtal om bevarande av lantrasers genom kan högst 90 000 euro betalas i miljöersättning per år.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

57 b §
Beaktande av Europeiska kommissionens beslut

Den ersättning som avses i denna förordning beviljas om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om den.


Denna förordning träder i kraft den 26 april 2021.

I stället för 55 § 2 och 3 mom. i denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av förordningen, om ett avtal om åtgärder för bevarande av genetiska resurser har ingåtts före 2021 och dess giltighetstid inte förlängs med ett år 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 22 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.