346/2021

Helsingfors den 22 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015) 5, 6, 8, 24 och 25 §, av dem 5, 6 och 25 § sådana de lyder i förordning 95/2020 och 24 § sådan den lyder i förordningarna 709/2015 och 95/2020, följer:

5 §
Fogande av åkerareal till en förbindelse om ekologisk produktion

Högst fem hektar ersättningsberättigande areal enligt 4 § i statsrådets förordning om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten fogas till en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och åttonde förbindelseåret. Om en åkerareal som omfattas av en förbindelse är mindre än fem hektar, kan den åkerareal som ska fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

Om den areal som ska fogas till förbindelsen överskrider maximistorleken, får jordbrukaren ingå en ny förbindelse om ekologisk produktion 2016–2022 i samband med den årliga stödansökan inom gränserna för anslagen i statsbudgeten. Om en ny förbindelse inte ingås, ska åkerarealerna odlas utan ersättning i enlighet med förbindelsevillkoren.

6 §
Behovsprövad möjlighet till ersättning

Arealer som inte berättigar till ersättning och som avses i 5 § 1–4 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten på det sätt som avses i 5 § fogas till en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och åttonde förbindelseåret.

8 §
Byte av rätt till ersättning

En jordbrukare kan genomföra ett byte av rätten till ersättning mellan ersättningsberättigande areal enligt 4 och 6 § och icke ersättningsberättigande areal som kan läggas om till ekologisk produktion. En förutsättning är att den rätt till ersättning som byts ut omfattar hela basskiftet. Basskiftet kan i samband med bytet delas. Rätten till ersättning får inte bytas, om den areal som bytet gäller är mindre än 0,2 hektar per lägenhet.

Rätten till ersättning får inte bytas, om bytet leder till att den ersättningsberättigande arealen ökar. En rätt till ersättning får bytas endast så att bytet är bestående. Rätten till ersättning får bytas endast mellan arealer som ägs av jordbrukaren.

På förfarandet vid ansökan om byte av rätten till ersättning tillämpas 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

24 §
Betalning av ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingår i en förbindelse om ekologisk produktion och som uppges i stödansökan för året i fråga på det sätt som Livsmedelsverket bestämt och som är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni det året. Om en gård har ingått en förbindelse om ekologisk produktion enbart för grönsaksodling på friland, betalas ersättning för ekologisk produktion årligen enligt den gröda som odlas. Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för

1) åkerareal som är icke odlad eller som tillfälligt inte odlas,

2) åkerareal där det odlas rörflen i energiproduktionssyfte,

3) produktion av plantmaterial för skogsträd, arealer med energiväxter med vedstam och arealer med sådan hampa som inte berättigar till grundstöd som Europeiska unionen finansierar fullt ut.

Ersättning för ekologisk produktion får det första förbindelseåret betalas först när den produktionskontroll som utförts på jordbrukarens gård har godkänts. Ersättning betalas endast för arealer som redan har lagts om till ekologisk produktion.

Om utvintringsskador förekommer på ett jordbruksskifte kan ersättning för ekologisk produktion betalas förutsatt att skötseln av den odlade åkerarealen uppfyller kraven i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren och förutsatt att det på huvuddelen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som producerar en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Om det på grund av utvintringsskador är omöjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd på huvuddelen av skiftet, kan ersättning för skiftet inte betalas, om inte det skadedrabbade området besås på nytt på våren.

Till en jordbrukare som har valt en åtgärd som avses i 14 § 1 eller 2 punkten i statsrådets förordning om miljöersättning kan ersättning betalas endast för sådana organiska gödselfabrikat som är tillåtna i ekologisk produktion. Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för en sådan åkerareal för vilken jordbrukaren har valt en skiftesspecifik åtgärd enligt 4 punkten underpunkt a i den paragrafen, eller för vilken gäller ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket enligt 39 § 1, 2, 8 eller 13 punkten i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 eller enligt 22 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). Ersättning för ekologisk produktion betalas inte heller för åkerareal som omfattas av ett i 27 § 3 punkten i statsrådets förordning om miljöersättning avsett avtal som jordbrukaren ingått.

Till en jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur betalas årligen i enlighet med 23 § ersättning för husdjursproduktion utöver den ersättning som betalas för växtproduktion, om kravet på djurtäthet enligt 8 § 3 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare uppfylls på gårdsbruksenheten. Om kravet på djurtäthet inte uppfylls under förbindelseåret eller om produktionsinriktningen ändras från djurproduktion till växtproduktion, betalas ersättning endast för växtproduktion. Ersättning för ekologisk husdjursproduktion betalas inte för skiftet utöver den ersättning som betalas för odling av frilandsgrönsaker.

Det minsta jordbruksskifte som berättigar till ersättning och för vilket ersättning för ekologisk produktion betalas är 0,05 hektar.

25 §
Förlängning av en förbindelse om ekologisk produktion

Om det på en gårdsbruksenhet finns konventionell husdjursproduktion, kan en förbindelse om ekologisk produktion inte förlängas på det sätt som avses i 8 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, om inte djuren överförs till ekologisk produktion eller om det inte odlas avsalugrödor på gården på det sätt som avses i 20 § 1 mom. i denna förordning.

En förbindelse om ekologisk produktion av husdjur kan förlängas på det sätt som avses i 8 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, om gården senast det sista förbindelseåret producerar ekologiska husdjursprodukter eller levande ekologiskt uppfödda husdjur till försäljning. Om jordbrukaren ingår en ny förbindelse i de fall som avses i 5 § 2 mom. i denna förordning, ska ovannämnda tidsfrist bestämmas utifrån den tidigare förbindelsen.

Om jordbrukaren efter det att förbindelsen om ekologisk produktion har upphört inleder annan än ekologisk odling på sin gård får han eller hon ingå en ny förbindelse om ekologisk produktion tidigast två år efter inledningen av den växtperiod när annan än ekologisk odling inleddes på gården.

Om förbindelsen om ekologisk produktion inte kan förlängas av en sådan orsak som avses i 1 mom. och jordbrukaren ingår en ny förbindelse om ekologisk produktion, ska djuren överföras till ekologisk produktion eller ska det på gården från och med det första förbindelseåret odlas avsalugrödor på det sätt som avses i 20 §.


Denna förordning träder i kraft den 26 april 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 22 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.