345/2021

Helsingfors den 22 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015) 6 och 15 §, av dem 15 § sådan den lyder i förordning 96/2020, som följer:

6 §
Byte av rätt till ersättning

En jordbrukare kan genomföra ett byte av rätten till ersättning mellan ersättningsberättigande areal enligt 3 och 4 § och icke ersättningsberättigande areal. En förutsättning är att den rätt till ersättning som byts ut omfattar hela basskiftet. Basskiftet kan i samband med bytet delas. Rätten till ersättning får inte bytas, om den areal som bytet gäller är mindre än 0,2 hektar per lägenhet.

Rätten till ersättning får inte bytas, om bytet leder till att den ersättningsberättigande arealen ökar. En rätt till ersättning får inte bytas mellan olika ersättningsberättigande arealer, om bytet av areal leder till att ersättningsbeloppet per hektar ökar. Rätten till ersättning får bytas endast så att bytet är bestående. Rätten till ersättning får bytas endast mellan arealer som ägs av jordbrukaren.

På förfarandet vid ansökan om byte av rätten till ersättning tillämpas 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

15 §
Kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan beviljas enligt stödområde till följande eurobelopp per hektar:

euro ha
EU-delfinansierad kompensationsersättning nationellt finansierad kompensationsersättning
stödområde AB
växtodling 197 20
husdjursskötsel 197 80
stödområde C
växtodling 222 20
husdjursskötsel 222 80

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 22 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.