344/2021

Helsingfors den 22 april 2021

Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) och 16 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådana de lyder, det förstnämnda momentet i lag 373/2018 och det sistnämnda momentet sådant det lyder i lag 1356/2014:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om förfarandet för överföring av ansökningar om i följande statsrådsförordningar avsedda stöd år 2021:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021 (99/2021), 

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2021 (100/2021),

3) statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (759/2008),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2021 (101/2021),

5) statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015),

6)  statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021 (342/2021),

7) statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015),

8) statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015),

9) statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015),

10) statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar (238/2015),

11) statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015).

2 §
Förskott

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs efter det att förskott enligt en förordning som nämns i 1 § 1–3 punkten har sökts, kan ansökan om förskott på stöd överföras på gårdsbruksenhetens nya innehavare innan förskottet betalas, om den föregående innehavaren och den nya inne-havaren så avtalar. Överföringen förutsätter att jordbruk bedrivs på gårdsbruksenheten år 2021 i den omfattning som den föregående innehavaren av gårdsbruksenheten uppgett i ansökan om förskott.

3 §
Stöd för växtproduktion

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs innan ansökan om stöd för växtproduktion enligt en förordning som nämns i 1 § 2 eller 4 punkten görs, är det gårdsbruksenhetens nya innehavare som ska ansöka om stödet.

Om besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten överförs efter det att en ansökan om sådant stöd som avses i 1 mom. har gjorts, dock senast den 31 augusti 2021, kan den nya innehavaren antecknas som den som ansöker om stödet.

Om ett växthus kommer i eller upphör att vara i sökandens besittning efter det att ansökan om stöd för växthusproduktion enligt en förordning som nämns i 1 § 1 eller 2 punkten har gjorts, ska den som ansöker om stöd omedelbart göra en anmälan om besittningens övergång. Stödet för växthusproduktion betalas till den som har växthuset i sin besittning den 15 maj 2021.

4 §
Husdjursstöd

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs innan förskott på husdjursstöd enligt en förordning som nämns i 1 § 1 eller 2 punkten söks, eller om gårdsbruksenhetens nya innehavare har antecknats som sökande av förskott på husdjursstöd och förskottet har betalats till den nya innehavaren, är det också den nya innehavaren som ska ansöka om det slutliga stödet.

Den nya innehavaren av gårdsbruksenheten kan utifrån ett avtal som denne ingått med den föregående innehavaren ansöka om nationellt husdjursstöd för år 2021 för stödberättigande djur som varit i den föregående innehavarens besittning före överföringen av besittningsrätten, och ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning på basis av referenskvantiteten.

Om besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten överförs efter det att förskottet har betalats, men före betalningen av det slutliga husdjursstödet, kan slutligt stöd sökas av antingen den föregående innehavaren eller den nya innehavaren eller av båda tillsammans. Med avseende på lägenhetssignumet för den aktuella gårdsbruksenheten anses det dock i dessa fall vara fråga om en enda ansökan.

Om flera gårdsbruksenheter har slagits samman, kan innehavaren av den gårdsbruksenhet som bildats vid sammanslagningen ansöka om slutligt husdjursstöd för de djur som omfattas av stöd 2021 och som fötts upp på de gårdsbruksenheter som sammanslagits, och på basis av referenskvantiteten ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. I fråga om den gårdsbruksenhet vars lägenhetssignum tas ur bruk ska eventuellt förskott på husdjursstöd återkrävas till staten.

5 §
Betalning av slutligt husdjursstöd 

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs efter att det har betalats förskott på husdjurstöd enligt en förordning som nämns i 1 § 1–3 punkten, betalas det slutliga stödet till den producent till vilken förskottet betalades.

Om förskott på husdjursstöd inte har betalats före överföringen av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten, kan den föregående innehavaren och den nya innehavaren av gårdsbruksenheten sinsemellan avtala om till vilkendera innehavaren det slutliga nationella husdjursstödet ska betalas.

Om parterna önskar att det slutliga husdjursstödet betalas till den nya innehavaren, ska denne lämna in ett avtal om saken till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten före den slutliga betalningen av det första husdjursstödet.

När besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs uppfylls det krav på besittning av åker som utgör en förutsättning för beviljande av husdjursstöd som avses i 1 mom., om den föregående innehavaren av gårdsbruksenheten under samma lägenhetssignum i sin besittning har haft åkerareal som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten eller 10 § 2 mom. 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

6 §
Direktstöd från Europeiska unionen och stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vid sådan överföring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheter som avses i artikel 8 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor förutsätter överföring av ansökningar om stöd enligt de förordningar som nämns i 1 § 5–11 punkten i denna förordning, till den del som ansökan får överföras, att gårdsbruksenhetens besittning överförs senast den 31 augusti 2021.

Den nya innehavaren av gårdsbruksenheten kan för 2021 utifrån ett avtal som denne ingått med den föregående innehavaren och på basis av de stödberättigande djur som varit i den föregående innehavarens besittning före överföringen av besittningsrätten ansöka om höjning av kompensationsersättning enligt den förordning som nämns i 1 § 8 punkten, ersättning för ekologisk produktion enligt den förordning som nämns i 1 § 9 punkten, miljöersättning som betalas på grundval av ett avtal om uppfödning av lantraser enligt den förordning som nämns i 1 § 7 punkten och ersättning för djurens välbefinnande enligt den förordning som avses i 1 § 11 punkten.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2021.

Helsingfors den 22 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.