338/2021

Helsingfors den 22 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (166/2021) 4 och 5 §, sådana de lyder i förordning 305/2021, som följer:

4 §
Begränsning av kundantalet

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse som är belägen i landskapet Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen eller Österbotten eller inom området för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (23/2006), får det samtidigt vistas högst en tredjedel av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap eller inom området för det sjukvårdsdistrikt som nämns ovan får det samtidigt vistas högst hälften av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i landskapet Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland eller Lappland eller inom området för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen, får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap eller inom området för det sjukvårdsdistrikt som nämns ovan i detta moment får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

5 §
Begränsning av serverings- och öppettider

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen och inom området för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 17. I sådana förplägnadsrörelser som är belägna i de landskap eller inom området för det sjukvårdsdistrikt som nämns ovan, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen, får rörelsen hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 18 och i andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser får rörelsen hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 19.

I sådana förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland och Österbotten, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen, ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 18, och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 19. I andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap som nämns ovan ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 19, och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 20.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland och Åland och inom området för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 22, och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 23.

Serveringen av alkoholdrycker får överallt inledas tidigast klockan 7 enligt vad som därom föreskrivs särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 23 april 2021.

Helsingfors den 22 april 2021

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.