336/2021

Helsingfors den 20 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (846/2018), sådan bilagan lyder i förordning 262/2019, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 27 april 2021.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 mars 2021 eller därefter. Punkten Anläggning för produktion av elektricitet/vatten, sol, luft och vind i tabell 1.3. Priser för anordningar i bilagan till denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som blir anhängiga den 16 augusti 2021 eller därefter.

Helsingfors den 20 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Projektledare
Maarit Hellstedt

Bilaga

ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR
1.1. BERÄKNINGSGRUNDER FÖR UTRYMMEN
Funktion Beräkningsgrund Preciseringar
  Beräkningsgrunderna är maximala stödberättigade arealer
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, LÖSDRIFTSSTALL
Djurstallar      
Avdelning för mjölkboskap mjölkko 12,5m2/djur Inkluderar liggbås och boxinredningar, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, foderbord och gångar inkl. utfodrings- och gödselrännor
Mjölkningsavdelning, mjölkstation mjölkko 2,0 m2/djur Inkl. samlingsfålla
Mjölkningsavdelning, automatisk mjölkning mjölkningsrobot 25,0 m2/enhet
Mjölkrum mjölkko 0,4 m2/djur Högst 45 m2
Ungdjursavdelning kviga och ungdjur 9,0 m2/djur ≥ 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
ungdjur 4,0 m2/djur < 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 80 m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och korridorer
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, BÅSLADUGÅRD
Djurstallar      
Avdelning för mjölkboskap mjölkko 9,0 m2/djur Inkluderar bås och boxinredningar, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, foderbord och gångar inkl. utfodrings- och gödselrännor
Mjölkrum mjölkko 0,4 m2/djur  
Ungdjursavdelning kviga och ungdjur 7,0 m2/djur ≥ 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
ungdjur 4,0 m2/djur < 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 50 m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och korridorer
STALL FÖR KÖTTBOSKAP
Djurstallar      
Avdelning för köttboskap diko 10 m2/djur Fullvuxet djur, inkl. boxar, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, foderbord och gångar
Ungdjursavdelning köttnöt, ungdjur 6,0 m2/djur ≥ 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
köttnöt, ungdjur 4 m2/djur < 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 50 m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
SUGGSTALL
Djurstallar      
Grisningsavdelning griskull 6m2/griskull Grisningsbox med bur. Inkl. gångar
griskull 9,0 m2/griskull Grisningsbox frigående sugga. Suggan ska obehindrat kunna svänga runt i boxen. Inkluderar gångar
Betäckningsavdelning sugga 3,7m2/djur Inkl. platser för suggor och gångar
galt 6,6m2/djur Inkl. plats för galt och gångar
betäckningsbox 11m2/djur Inkl. plats för galt och gångar
Avdelning för sinsuggor sugga 4,5m2/djur Inkl. grupp- och skötselboxar, 650 mm breda liggburar, gångar eller lösdriftsstall för sinsuggor
Avdelning för gyltor gylta 3,0 m2/djur Inkl. gruppboxar och gångar
Uppfödningsavdelning <40kg 0,6m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 80 m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
GÖDSVINSSTALL
Djurstallar      
Avdelning för gödsvin < 40kg 0,65 m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar samt gångar
  ≥ 40kg 1,3 m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar samt gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 80 m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
HÄSTSTALL
Djurstallar      
Boxar och spiltor hästar 15,0m2/djur Inkluderar boxar och gångar
ponnyhästar 9,5m2/djur Inkluderar boxar och gångar
Fölningsbox   16,5m2/box Inkluderar boxar och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 100m2
Samfunktioner rumsareal, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
FÅR- OCH GETSTALLAR
Djurstallar      
Fårstall får 3,5m2/djur Inkl. boxar, foderkrubbor eller -bord samt gångar
Getstall get 3,6m2/djur Inkl. boxar, foderkrubbor eller -bord samt gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 7 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 100 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 7 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
BYGGNAD FÖR UPPFÖDNING AV FJÄDERFÄ
Djurstallar      
Uppfödningshus för fjäderfä broiler 0,056 m2/djur  
  kalkon 0,25 m2/djur  
Rum för foderhantering rumsareal, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 100m2
Samfunktioner rumsareal, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
PÄLSDJURSFARMER
Djurstallar      
Minkhall avelshona, mink 1,8 m2/ avelsminkhona  
Rävhall avelshona, räv 7m2/avelsrävhona  
Rum för foderhantering rumsareal, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 100 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 50 m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
1.2 UTRYMMESKOSTNADER
Enhetskostnad / enhet
Precisering Tilläggsuppgifter
Enhetskostnaderna inkluderar– planeringskostnader– behövliga hustekniska system– boxar, burar, vattendricksanordningar, utgödslingssystem och motsvarande inredningar och system.Enhetskostnaderna inkluderar inte apparater eller anordningar för driften om inte annat nämns.Enhetskostnaderna är maximala kostnader per enhet.rum 2 = rumsyta Maximal enhetskostnad per djur eller box enligt beräkningsgrunden för utrymmen i bilagans punkt 1.1 och enhetskostnaderna i denna punkt 1.2.
Utrymme Enhet Euro (moms 0 %)
BOSTADS- OCH ARBETSUTRYMMEN (euro/rum 2 )
Bostadsbyggnader
Bostäder rum2 1 600 Inkluderar uppvärmningssystem som använder förnybar energi. Enhetskostnader för uppvärmningsteknik och utrymmen beräknas enligt tabellerna 1.2 och 1.3 utgående från de stödbara bostadsutrymmenas värmeeffektbehov.I enhetspriset läggs mervärdesskatten till.
Arbetsplatsbostäder i anslutning till renskötsel och fiske
Arbetsplatsbostad rum2 600
DJURSTALLAR (euro/rum 2 )
Byggnad för mjölkboskap, lösdriftsstall Kostnad per djur högst:
Avdelning för mjölkboskap samt utrymme för sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar rum2 460 Varm, sval och kall 5 750 mjölkko
Avdelning för mjölkboskap, ekologisk produktion % + 5 rum2 - enhetspriset höjs med 5 %    
Mjölkningsavdelning, inklusive samlingsfålla rum2 950  
Mjölkrum rum2 950 Inkl. reningssystem för tvättvatten
Avdeln. för rekrytering ≥ 6 mån rum2 460 Varm, sval och kall 4140 kviga och ungdjur
Avdeln. för rekrytering < 6 mån rum2 460 Varm, sval och kall 1840 ungdjur
Byggnad för mjölkboskap, båsladugård Kostnad per djur högst:
Avdelning för mjölkboskap rum2 460 Varm, sval och kall 4140 mjölkko
Mjölkrum rum2 950 Inkl. reningssystem för tvättvatten 380 mjölkko
Ungdjursavdelning rum2 460 Varm, sval och kall 3220 kviga och ungdjur
Byggnad för köttboskap, lösdriftsstall Kostnad per djur högst:
Avdeln. för köttboskap, diko rum2 420 Varm, sval och kall 4200 diko
Avdeln. för köttboskap, ungdjur ≥ 6 mån rum2 420 Varm, sval och kall 2520 köttnöt, ungdjur
Avdeln. för köttboskap, ungdjur < 6 mån rum2 420 Varm, sval och kall 1680 köttnöt, ungdjur
Suggstall Kostnad per djur eller box högst:
Grisningsavdelning, suggan i bur rum2 570 3420 sugga med griskull, sugga i bur
Grisningsavdelning med frigång för suggan rum2 570 5130 sugga med griskull, suggan frigående
Betäckningsavdelning, sinsuggsavdelning, lösdriftsstall för sinsuggor, avdelning för gyltor rum2 570 21093762627025651710 betäckning/suggabetäckning/galtbetäckningsboxsinsuggsavdeln./sinsuggagyltavdelning/gylta
Uppfödningsavdelning <40kg 510 306 svinplats
Suggstall och grisningssvinstall, ekologisk produktion % + 10 rum 2 - enhetspriset höjs med 10 %
Gödsvinsstall Kostnad per djur högst:
Gödsvinsstall < 40 kg rum2 510 332 gris
Gödsvinsstall ≥ 40 kg rum2 510 663 gödsvin
Gödsvinsstall, ekologisk produktion % + 10 rum 2 - enhetspriset höjs med 10 %
Häststall och lösdriftsstall för hästar Kostnad per djur eller box högst:
Häststall och lösdriftsstall för hästar, stora hästar rum2 400 Varm och kall 6000 häst
Häststall och lösdriftsstall för hästar, ponnyhästar rum2 400 Varm och kall 3800 ponny
Häststall och lösdriftsstall för hästar, fölningsbox rum2 400 Varm och kall 6600 fölningsbox
Får- eller getstall Kostnad per djur eller box högst:
Fårstall, får rum 2 350 Varm och kall 1225 får, tacka
Getstall, get rum2 350 Varm och kall 1260 get, honget
Får- eller getstall, ekologisk produktion % + 5 rum 2 - enhetspriset höjs med 5 %    
Byggnad för uppfödning av fjäderfä Kostnad per djur högst:
Uppfödningshus, broiler rum2 400   22 broiler
Uppfödningshus, kalkon rum2 400   100 kalkon
Pälsdjursfarmer Kostnad per djur högst:
Skugghus, minkar lm 440 Längd per två rader burar. Inkl. burar och drickskärl
Skugghus, rävar lm 360 Längd per två rader burar. Inkl. burar och drickskärl
Pälsdjurshall, minkhall rum2 335 Inklusive burar 603 Avelshona, mink
Pälsdjurshall, rävhall rum2 335 Inklusive burar 2345 Avelshona, räv
RUM FÖR FODERHANTERING rum2 350 Varm och kall
SAMFUNKTIONER rum2 1050  
ANDRA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER (euro/enhet)
Stängsel      
Stängsel för renar lm 15
Inhägnader      
Rastgård m2 30 Arealen för inhägnad med tätt underlag. Inkluderar uppsamlingssystem för gödsel och urin samt stängsel
Produktionsgårdsplan, bärande makadam eller motsvarande 13 Samma som byggnadsobjektets areal men högst 2500 m2
Beläggning, asfalt eller motsvarande 12 Samma som byggnadsobjektets areal men högst 2500 m2
Växthus Ett växthus ska vara sådant att:det har uppförts på betongsockel eller betongpelare eller på annan motsvarande fast grundkonstruktion,det har ett uppvärmningssystem och ett ventilations- eller kylsystem,täckmaterialet är avsett för växthus och utgörs av glas, flerskiktsmaterial eller dubbel plastfolie eller alternativt med ett inte transparent tak och specialbelysning.
Växthus, täckt med glas eller hårdplast dubbelskivor rum2 195 I priset ingår klimatautomatik, värmerör, bevattningsanordningar
Växthus, täckt med dubbel plastfolie rum2 130 I priset ingår klimatautomatik, värmerör, bevattningsanordningar
Växt-/drivhus, helt beroende av konstbelysning rum2 450 I priset ingår klimatautomatik, värmerör, bevattningsanordningar
Säsongväxthus, täckt med enkel plastfolie rum2 32 Fast grundkonstruktion, betongsockel eller betongpelare eller på annan motsvarande fast grundkonstruktion, ingen teknik exkl. odlingsbord
Odlingstunnel, lätt konstruktion för tidigare odlingsstart rum2 8 Jordförankring och konstruktion hållbar för sommarsäsongen, enkel plastfolie som täckning exkl. odlingsbord
Spannmålstorkar      
Torkbyggnaden rum2 600 Inkl. grundkonstruktion, stomme, vattentak och utrymme för värmeanläggning exkl. torkningsapparaturen.
Modulsilo i anslutning till varmluftstork m3 120 m3=silons lagringsvolym. Inkl. silokonstruktionen, exkl. torkningsapparatur
Lager och behållare för gödsel      
Lagunbassäng, jorddammskonstruktion m3 15 Enligt bassängens volym, vattentät membran. Inkluderar skyddsstänsel
Gödselplatta, öppen m3 23 Enligt lagringsvolym
Fast vattentakskonstruktion inkl. väggar för gödselplatta m2 150 Byggnadens areal enligt de yttre måtten
Flytgödselbehållare, öppen m3 24 Inkluderar skyddsstänsel
Fast tak för flytgödselbehållare m2 80 Takets areal enligt horisontalprojektion
Flytande tak för lagunbassäng- eller flytgödselbehållare m2 20
Lagerbyggnader      
Kyllager, värmeisolerat rum2 615 Lager för livsmedel, inkl. kylanläggning
Fryslager, värmeisolerat rum2 1 450 Lager för livsmedel, inkl. kylanläggning
Frysrum rum2 2 030 Inkl. kylanläggning <10m2
Produkthanteringslager rum2 450 Lager för livsmedel, packning etc.
Lagerbyggnad, värmeisolerat rum2 350
Lagerbyggnad, oisolerad rum2 280 Grov- och stråfoder-, strö-, bränsle- och maskinlager, kalluftstork
Silon      
Plansilo, öppen m3 40 m3 = lagringsvolym, inkl. uppsamlingssystem för pressaft
Plansilons väggar och vattentak m2 150 Byggnadens areal enligt de yttre måtten
Ensilagesilo, tornsilo m3 150 m3 = lagringsvolym, inkl. silokonstruktionen och anordningar
Spannmålssilo m3 110 m3 = lagringsvolym, inkl. silokonstruktionen och anordningar
Torkspannmålssilo, med kalluftstorkningsanordning m3 140 m3 = lagringsvolym, inkl. silokonstruktionen, fylltömmare och torkningsanordning. Torkspannmålssilo jämställs med produktionslager.
Silo för färsk spannmål, gastät tornsilo m3 150 m3 = lagringsvolym, inkl. silokonstruktionen och anordningar
Dränering och reglerad dränering      
Täckdike och rörläggning, dräneringsgrus, stenkross eller rörfilter som kringfyllnadsmaterial lm 4,20 Inkluderar planering, rör, kringfyllnadsmaterial, grävnings- och fyllnadsarbete. Rör enligt standarden SFS 5211 eller som uppfyller motsvarande krav på kvalitet och hållfasthet. Tjockleken av ett installerat rörfilter minst 3 mm enligt standarden SFS-EN ISO 9863. Ovanför rörets övre kant ska finnas ett minst 8 cm tjockt lager av dräneringsgrus eller stenkross.
Täckdike och rörläggning, annat kringfyllnadsmaterial lm 2,10 Inkluderar planering, rör, kringfyllnadsmaterial, grävnings- och fyllnadsarbete. Rör enligt standarden SFS 5211 eller som uppfyller motsvarande krav på kvalitet och hållfasthet.
Reglerbrunn ha 850 Inkluderar reglerbrunn och monteringsarbete
Affärsplan plan 1 200 Utarbetad enligt 11 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och med stöd av denna Livsmedelsverket givna föreskrifter.
1.3. PRISER FÖR ANORDNINGAR
  Enhet Euro(moms 0%) Precisering
  Enhetskostnaderna är maximala kostnader per enhet.
DJURSTALLAR
Stall för mjölkboskap      
Mjölkningsutrustn. i lösdriftsstall mjölkko 1 900 Inkluderar mjölkningssystemet
Mjölkningsutrustn. i båsladugård mjölkko 1 100 Inkluderar mjölkningssystemet
Mjölktank m3 4 000  
Övrig utrustning i lösdriftsstall mjölkko 800 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, putsanordning för gödselgång, anordning för fodertransport, brandvarningssystem
Anordningar i båsladugård mjölkko 800 Inkluderar utfodringssystem, brandvarningssystem
Lösdriftens eller båsuppfödningsstallets utrustning ungnöt 650 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, putsanordning för gödselgång, anordning för fodertransport, brandvarningssystem
Stall för köttboskap
Anordningar i köttdjursstall slaktnöt 350 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, putsanordning för gödselgång, anordning för fodertransport, brandvarningssystem
Behandlingsanordning för köttboskap omgång 8 000 Inkluderar utrustning och fasta stängsel för anordningen
Svinstallar
Suggstall sugga 240 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, avsvalningsanordningar, brandvarningssystem
Ändring av grisningsavdelning med sugga i bur till frigång för suggan grisande sugga 1 900 Som åtgärd för djurens välbefinnande; inkl. utfodrings-, dricks- och ströläggningsanordningar, avsvalningsanordningar och brandvarningssystem inklusive montering
Uppfödningsavdelning gris <40kg 12 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, avsvalningsanordningar, brandvarningssystem
Gödsvinsstall gödsvin 25 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, avsvalningsanordningar, brandvarningssystem
Häststall häst 70 Foder och ströutdelningssystem i stall eller lösdrift, skötselanordningar, brandvarningssystem
Fårstall får, takka 70 Inkluderar utfodringssystem, brandvarningssystem
Getstall get, honget 70 Inkluderar utfodringssystem, brandvarningssystem. Mjölkningssystem enligt särskild beräkning
Fjäderfäbyggnad
Ändring av burhönshus till golvhönshus höns 15 Som åtgärd för djurens välbefinnande; inkl. utfodrings-, dricks- och redesanordningar inklusive montering
Uppfödningshall förköttfjäderfä broiler,kalkon 1 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, brandvarningssystem
Pälsdjursfarm    
Minkfarmens inhägnad lm 50 Stängslets höjd 2 m nät 25x25, plåtskydd i övre kanten, nedre kanten insänkt i marken 0,2 m
Drickssystem för mink burradens längd, lm 30 Året runt drickssystem
Rävfarmens inhägnad lm 40 Stängslets höjd 2 m nät 50x50, nedre kanten insänkt i marken 0,2 m
Drickssystem för räv burradens längd, lm 25 Året runt drickssystem
ÖVRIGA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER
Växthus, anordningar      
Isolerings- och skuggardiner i växthus m2 17 Inklusive automatik
Rullbord i plantväxthus m2 47
Odlingslinjer för ört, sallats- och blomsterodling m2 70 Odlingsareal, m2
Bevattnings- och gödslingssystem för säsongväxthus och odlingstunnel m2 8
Odlingslådor för säsongväxthus och odlingstunnel m2 8
Växthus, plantbelysning      
Överbelysning,Högtrycksnatriumlampor (HPS),1000 W m2 60 Belyst odlingsareal, m2.
Överbelysning,Högtrycksnatriumlampor (HPS) m2 50 Belyst odlingsareal, m2.
Överbelysning,Lysdiodlampor (LED) m2 80 Belyst odlingsareal, m2.
Mellanbelysning,tomat- och gurkodling m2 40 Belyst odlingsareal, m2. Högtrycksnatriumlampor (HPS) eller lysdiodlampor (LED) eller en kombination av dessa mellan växtraderna
Jämn belysning i bordodlingslinjer för ört-, sallats- och blomsterodling m2 110 Belyst odlingsareal, m2. Högtrycksnatriumlampor (HPS) eller lysdiodlampor (LED) eller en kombination av dessa
LED-belysning i odlingslinjer med flera våningar för ört-, sallats- och blomsterodling, på basen av anbud
Kalluftstork m3 210 m3=torkningsvolym, inkl. torkmaskineri och luftkanaler
Varmluftstork, stationär byggnad eller vagntork m3 1 700 m3= torkningsvolym, inkl. maskineriet för silotork, förrensare, elevator, luftrör, exkl. värmeanläggning, exkl. byggkonstruktioner och ugnsrum.
Myllningsaggregat för spridning av flytgödsel m 4 000 m= aggregatets arbetsbredd
Värmecentral/ värmeproduktionsanläggning för förnybart fast bränsle
< 100 kW kW 800 Under 100 kW. Inkluderar byggnad, silo, skorsten, panna, brännare och annan nödvändig teknik
100 -250 kW kW 500 För över 100kW till 250kW. Inkluderar byggnad, silo, skorsten, panna, brännare och annan nödvändig teknik
>250kW kW 230 För den del som ligger över 250 kW. Inkluderar byggnad, silo, skorsten, panna, brännare och annan nödvändig teknik
Varmvattenackumulator m3 300 Värmeisolerad och ytterbeklädd ackumulatorcistern
Anläggning för produktion av värmeenergi för spannmålstork/ förnybart fast bränsle kW 200 Inkluderar för funktionen nödvändiga konstruktioner och teknik.
Värmeåtervinningsanordning i spannmålstork
Till torkens frånluft ansluten värmepump och värmeväxlare m3 1 100 m3=torkens torkningsvolym
Till torkens frånluft ansluten värmeväxlare m3 550 m3= torkens torkningsvolym
Anläggning för produktion av värmeenergi/ jord, berg, vatten, sol, luft och vind
<100 kW anläggning kW 1 200 Inkluderar upptagningssystem, pump, ackumulator, anordningar och tekniskt utrymme.
≥100 kW anläggning kW 800 För den del som överskrider 100 kW, inkluderar uppsamlingssystem, pump, ackumulator, anordningar och tekniskt utrymme.
Anläggning för produktion av elektricitet/ vatten, sol, luft och vind [th=värme;el= elektricitet]
<100 kW anläggning kW el 850 Inkl. alla anordningar och tekniskt utrymme
≥100 kW anläggning kW el 700 För den del som överskrider 100 kW, inkl. alla anordningar och tekniskt utrymme
Anläggning för produktion av elektricitet och värme/ trä som energikälla    
      Inkluderar nödvändiga anordningar, konstruktioner samt tekniskt utrymme, bränslesilo och inmatningssystem. Anläggningens totalverkningsgrad minst 70 %.
<100 kW anläggning kW th 1 200 Enligt den nominella värmeeffekten
  kW el 4 000 Enligt den nominella elektriciteteffekten
≥100 kW anläggning kW th 750 För den del som överskrider 100 kW, enligt den nominella värmeeffekten
  kW el 3 500 För den del som överskrider 100 kW, enligt den nominella elektriciteteffekten
Anläggning för produktion av elektricitet och värme som utvinner energi från stallgödsel, vall eller annan biomassa Inkluderar nödvändiga anordningar, konstruktioner samt tekniskt utrymme, bränslesilo och inmatningssystem. Anläggningens totalverkningsgrad minst 70 %.
<250 kW anläggning kW th 1 500 Enligt den nominella värmeeffekten
  kW el 6 500 Enligt den nominella elektriciteteffekten
≥250 kW anläggning kW th 800 För den del som överskrider 250 kW, enligt den nominella värmeeffekten
  kW el 4 300 För den del som överskrider 250 kW, enligt den nominella elektriciteteffekten
Värmekulvert lm 130 Inkl. grävnings- och fyllnadsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.