335/2021

Helsingfors den 20 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 96 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021) och 59 § i lagen om animaliska biprodukter (517/2015):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om när de prestationer som grundar sig på lagen om djursjukdomar (76/2021) och på lagen om animaliska biprodukter (517/2015), nedan biproduktlag, ska vara avgiftsbelagda samt om det förfarande som ska iakttas vid fakturering av prestationerna.

2 §
Kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om djursjukdomar och biproduktlagen är de inspektioner, intyg och övriga prestationer som räknas upp i den avgiftstabell som finns i bilagan till denna förordning och för vilka avgift tas ut i enlighet med avgiftstabellen.

3 §
Fakturering av prestationer

För fakturering av en aktör skall kommunerna lämna de uppgifter som behövs för faktureringen till regionförvaltningsverket enligt ett formulär som verket fastställt senast inom två veckor av det när kommunalveterinären har avlagt en i avgiftstabellen avgiftsbelagd prestation.

När regionförvaltningsverket betalar ut ersättning till kommunen för utförandet sådana uppgifter som räknas upp i avgiftstabellen mot faktura, skall man vid fakturering iaktta vad som i 3 § 4 mom. (971/2011) i statsrådets förordning om veterinärvård bestäms om fakturering.

4 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestation ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

Kommunalveterinärens avgiftsbelagda prestationer

Prestation Euro
1 Inspektion och vid behov provtagning (L om djursjukdomar 69 § 2 mom. 1 punkt) som hänför sig till obligatorisk zoonosövervakning (L om djursjukdomar 11 §) 150,00
2 Inspektion och vid behov provtagning (L om djursjukdomar 12 § 2 mom.) som hänför sig till frivillig hälsoövervakning (L om djursjukdomar 12 §) 150,00
– inspektion av bokföring som genomförs annanstans än på djurhållningsplatsen 50,00
3 Inspektion och vid behov provtagning (L om djursjukdomar 69 § 2 mom. 4 punkt) som hänför sig till övervakning av insamling eller lagring av djursperma eller till embryosamling eller embryoproduktion (L om djursjukdomar 39–42 §) 150,00
4 Inspektion och vid behov provtagning (L om djursjukdomar 69 § 2 mom. 4 punkt) som hänför sig till övervakning av anläggningskrets (L om djursjukdomar 7 §) 150,00
5 Inspektion och vid behov provtagning (L om djursjukdomar 69 § 2 mom. 4 punk) som hänför sig till övervakning av godkännande av anläggningar för förflyttning av landlevande djur och produkter från dem (L om djursjukdomar 39 §) 150,00
6 Annan än i punkt 5 avsedd inspektion eller vid behov provtagning avseende import (L om djursjukdomar 56 § 3 mom.) 150,00
7 Djurhälsointyg (L om djursjukdomar 44 § eller 54 §) 50,00
– för intyg på basis av inspektionsbesök av kommunalveterinär uppbärs dock minst 150,00
8 Tuberkulintest i samband med inspektionsbesök 150,00
9 Inspektion som hänför sig till övervakning enligt biproduktlagen (Biproduktlag 45 §) 200,00
– månatligen återkommande inspektioner som hänför till samma aktör 150,00
10 Registrering av anläggningar inom biproduktsektorn och driftansvariga (Biproduktlag 35 §) 65,00
11 Inspektion gällande godkännande av anläggning inom biproduktsektorn (Biproduktlag 35 §) 200,00
– godkännande av anläggning inom biproduktsektorn 80,00
12 Tillstånd att utfordra djurparksdjur med kategori 1-material (Biproduktlag 8 §) 50,00
13 Inspektion och vid behov provtagning som hänför sig till extra kontrollåtgärder som föranleds av bristande efterlevnad av lagstiftningen (L om djursjukdomar 96 §, biproduktlag 59 § 3 mom.) 150,00

Höjning av avgift:

På de prestationer som nämns ovan och för vars utförande det, förutom den tid som åtgår till resor, åtgår över två timmar tas förutom den avgift som anges i tabellen ut 100 euro för varje påbörjad timme som överskrider två timmar.

För prestationer som på kundens begäran görs:

– mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent,

– mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.