330/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem vid införsel från länder utanför Europeiska unionen av vissa djur, avelsmaterial från dem, produkter av animaliskt ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 51 § 5 punkten, 57 § och 61 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs följande krav vid införsel av djur, avelsmaterial från dem, produkter av animaliskt ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar till Finland från andra stater än medlemsstater eller vid transitering av dem genom Finland:

1) alternativa sätt att ge medicinering mot bandmask till hundar som förflyttas som sällskapsdjur,

2) krav som gäller förflyttning av sällskapsdjur i de undantagsfall där alla Europeiska unionens villkor för förflyttning inte uppfylls,

3) vissa nationella införselkrav som ska ställas om Europeiska unionen saknar införselkrav,

4) skyddsåtgärder vid införsel som ska tillämpas på grund av förändringar i djursjukdomsläget.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) medlemsstat en medlemsstat som definieras i 3 § 1 mom. 12 punkten i lagen om djursjukdomar (76/2021),

2) djur sådana djur som definieras i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”),

3) avelsmaterial sådant avelsmaterial som definieras i artikel 4.28 i den förordning som avses i 2 punkten,

4) produkter av animaliskt ursprung sådana produkter som definieras i artikel 4.29 i den förordning som avses i 2 punkten,

5) sällskapsdjur sådana sällskapsdjur som definieras i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003.

3 §
Särskilda krav på hundar som förflyttas som sällskapsdjur

Bestämmelser om den medicinering mot bandmask som orsakar echinokockos som ska ges till hundar som förflyttas som sällskapsdjur till Finland från andra stater än medlemsstater finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011.

Medicineringen kan genomföras på ett alternativt sätt i enlighet med artikel 7.2 a i den förordningen.

4 §
Förflyttning av sällskapsdjur när alla villkor för förflyttning inte uppfylls

Livsmedelsverket ska fatta beslut om att tillåta sådan förflyttning som avses i artikel 32 i förordningen om sällskapsdjur i enlighet med villkoren i den artikeln.

5 §
Nationella införselkrav som ska ställas om Europeiska unionen saknar införselkrav

Till dess att Europeiska unionen har fastställt införselkrav för sådana djur och avelsmaterial som nämns i bilaga får dessa föras in till Finland från andra stater än medlemsstater eller transiteras genom Finland från andra stater än medlemsstater endast med tillstånd av Livsmedelsverket. Beviljande av tillstånd förutsätter att införseln eller transiteringen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska de nödvändiga djurhälsovillkor som gäller vid införsel eller transitering anges.

6 §
Förändring i djursjukdomsläget

När djur, avelsmaterial från dem, produkter av animaliskt ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar förs in till Finland från andra stater än medlemsstater eller transiteras genom Finland från andra stater än medlemsstater ska de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som det föreskrivs om i kommissionens beslut om skydds- eller nödåtgärder på grund av förändringar i sjukdomssituationen i ursprungs-, export- eller transitlandet iakttas.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Genom denna förordning upphävs följande författningar:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (867/2008),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (866/2008),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa mikrober, parasiter och varor som importeras från länder utanför Europeiska unionen och som medför risk för spridning av djursjukdomar (776/2019),

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (1044/2019).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 576/2013 (32013R0576); EUT nr 178, 28.6.2013, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2016/429 (32016R0429); EUT nr L 84, 31.3.2016, s.1
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 (32018R0772); EUT nr L 130, 28.5.2018, s.1

Helsingfors den 15 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Leena Salin

Bilaga

Djurarter som tillhör ordningen primater, med undantag för människor

Andra djur som tillhör ordningen rovdjur (Carnivora) än hundar, katter och frettar

Vilda djur som hör till gaffelantiloper, slidhornsdjur, kameldjur, hjortdjur, giraffdjur, myskhjortar eller mushjortar (familjen Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, MoschidaeellerTragulidae)

Avelsmaterial från kameler och hjortdjur (familjen Camelidae eller Cervidae)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.