328/2021

Helsingfors den 14 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 44 § 2 mom., 51 § och 61 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs följande krav och undantag vid förflyttning av djur mellan medlemsstaterna:

1) undantag från de vaccinationskrav som gäller unga sällskapsdjur,

2) alternativa sätt att ge bandmasksmedicinering till hundar som förflyttas som sällskapsdjur,

3) djurhälsokrav vid förflyttning utan kommersiellt syfte av fåglar som hålls som sällskapsdjur,

4) undantag från de krav som gäller förflyttning av registrerade hästar,

5) vissa skyddsåtgärder i samband med förflyttning av djur och produkter mellan medlemsstaterna,

6) förbud att förflytta vilda vildsvin.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förflyttning utan kommersiellt syfte sådan förflyttning utan kommersiellt syfte som definieras i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (förordningen om sällskapsdjur),

2) sällskapsdjur sällskapsdjur som definieras i artikel 3 b i förordningen om sällskapsdjur,

3) ägare ägare som definieras i artikel 3 c i förordningen om sällskapsdjur,

4) auktoriserad person person som definieras i artikel 3 d i förordningen om sällskapsdjur,

5) registrerad häst registrerad häst som definieras i artikel 2.30 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg.

I denna förordning används dessutom de definitioner som finns i 3 § i lagen om djursjukdomar (76/2021).

3 §
Förflyttning utan kommersiellt syfte av hundar, katter och frettar som hålls som sällskapsdjur som är yngre än 16 veckor från en annan medlemsstat utan giltig rabiesvaccination

Förflyttning av sådana djur som sällskapsdjur som avses i artikel 7.1 i förordningen om sällskapsdjur från en annan medlemsstat till Finland är tillåten i enlighet med kraven i den artikeln. Förflyttning är emellertid inte tillåten från en stat eller dess territorium som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts.

4 §
Tidpunkt för bandmasksmedicinering av hundar som hålls som sällskapsdjur i samband med förflyttning utan kommersiellt syfte

Vid förflyttning av hundar som sällskapsdjur från en annan medlemsstat till Finland kan behandling mot parasiten Echinococcus multilocularis utföras enligt ett alternativt sätt som avses i artikel 7.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011.

5 §
Djurhälsokrav vid förflyttning utan kommersiellt syfte av fåglar som hålls som sällskapsdjur

Förflyttning av fåglar som förs in till Finland utan kommersiellt syfte som sällskapsdjur ska uppfylla följande djurhälsokrav:

1) fåglarna ska ha varit i den avsändande medlemsstaten minst 30 dygn före transporten eller, om de har importerats från länder utanför Europeiska unionen, ska importen ha skett i enlighet med kommissionens beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen,

2) fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar,

3) fåglarna ska vara märkta med individuella märken antingen med en försluten benring eller ett mikrochips,

4) fåglarna ska vid tidpunkten för avsändandet inte uppvisa några symtom på smittsamma sjukdomar,

5) fåglarna ska inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka eller aviär influensa.

Fåglarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran om att villkoren enligt 1 mom. har uppfyllts, utfärdad av aktören.

6 §
Undantag från kravet på utfärdande av djurhälsointyg för förflyttning av registrerade hästar

Vid förflyttning av registrerade hästar kan undantag som avses i artikel 69 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttning av landlevande djur och kläckägg inom unionen tillämpas enligt vad som föreskrivs i denna paragraf.

En registrerad häst som permanent hålls i Finland, Norge, Sverige eller Danmark får förflyttas från Norge, Sverige eller Danmark till Finland eller från Finland till Norge, Sverige eller Danmark utan det djurhälsointyg som krävs enligt artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), nedan EU:s djurhälsoförordning, på följande villkor:

1) hästen ska återvända till avresestaten inom tio dagar efter det att den har överskridit gränsen mellan nämnda stater för att delta i en tävling, individprövning eller avelsvärdering av avelsdjur,

2) hästens deltagande i en tävling, individprövning eller avelsvärdering av avelsdjur ska kunna påvisas genom dokumentation eller på något annat tillförlitligt sätt före förflyttningen från en stat till en annan,

3) hästen ska åtföljas av ett intyg över att den har deltagit i tävlingen, individprövningen eller avelsvärderingen,

4) det intyg som avses i punkt 3 ska utfärdas av en veterinär som övervakar tävlingen, individprövningen eller avelsvärderingen eller, om det för evenemanget inte krävs övervakning av en veterinär, av den högsta domaren vid evenemanget eller av en person som bemyndigats av denne.

Bestämmelser om kraven på att en häst ska åtföljas av sin identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid (hästpass) finns i artikel 66 i den delegerade förordning som nämns i 2 § 5 punkten. Bestämmelser om allmänna djurhälsokrav vid förflyttning av landlevande djur mellan medlemsstaterna finns i artiklarna 124–127 i EU:s djurhälsoförordning. Bestämmelser om krav som ska tillämpas på förflyttning av hästdjur finns dessutom i artikel 22 i den förordning som nämns i 1 mom.

7 §
Särskilda krav på hjortdjur som förflyttas mellan Norge, Sverige och Finland

Inom kategorin hjortdjur är det endast sådana slaktrenar som avses i artikel 2.2 d och artiklarna 3.2 och 3.3 i kommissionens genomförandebeslut om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease (EU) 2016/1918, som får förflyttas från Norge och Sverige till Finland, förutsatt att de biprodukter som uppkommer vid slakten antingen hanteras vid en bearbetningsanläggning som godkänts i enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, eller bortskaffas genom förbränning i enlighet med artikel 12 i samma förordning.

Sådana förflyttningar av hjortdjur från Norge via finskt territorium till andra delar av Norge som avses i artikel 2.2 f i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1918 är dock tillåtna.

Från det område i Finland som nämns i bilagan till kommissionens genomförandebeslut får hjortdjur inte förflyttas någon annanstans, med undantag för sådana förflyttningar som avses i artiklarna 3.3 och 3.4 i genomförandebeslutet.

På förflyttning som avses i 1 mom. tillämpas också artikel 28 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688.

8 §
Särskilda krav vid förflyttning av stjärtgroddjur

Stjärtgroddjur (Caudata) får förflyttas mellan medlemsländerna endast med stöd av de villkor som avses i artikel 3 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/361 om fastställande av nödåtgärder för förflyttningar mellan medlemsstaterna och införsel till unionen av sändningar av salamandrar i samband med infektion med Batrachochytrium salamandrivorans.

9 §
Förbud att förflytta vilda vildsvin

Aktörerna får inte förflytta vilda vildsvin mellan medlemsstaterna på det sätt som avses i artikel 101 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Helsingfors den 14 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Eero Rautiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.