326/2021

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa djursjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekämpas

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 32 § 4 mom., 33 § 2 mom. och 34 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021) och 9 § 2 och 3 mom. i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas för bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekämpas närmare bestämmelser om

1) åtgärder som ska vidtas för att utreda sjukdomsläget och förhindra sjukdomsspridningen,

2) åtgärder från vilka avvikelse får göras med dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021) och om villkoren för beviljande av dispens,

3) åtgärder som ska vidtas för att utrota varje enskild sjukdom, och

4) vad som i fråga om varje enskild djursjukdom är ett tillräckligt sätt för att säkerställa att sjukdomen inte längre förekommer i anläggningen eller på någon annan plats eller att den inte längre medför fara.

Vidare föreskrivs i denna förordning om förbud mot vaccinering av djur mot vissa djursjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekämpas.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) formell misstanke om djursjukdom en grundad misstanke hos regionförvaltningsverket om sådan djursjukdom som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar,

2) nötkreatur djur av de arter av klövdjur som tillhör släktena Bison, Bos (inklusive undersläktena Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) och Bubalus (inklusive undersläktet Anoa) samt avkomma av korsningar mellan dessa arter,

3) hästdjur djur av de arter av uddatåiga hovdjur som tillhör släktet Equus (däribland hästar, åsnor och zebror) samt avkomma av korsningar mellan dessa arter,

4) svin djur av de arter av klövdjur som tillhör familjen Suidae,

5) får djur av de arter av klövdjur som tillhör släktet Ovis samt avkomma av korsningar mellan dessa arter,

6) get djur av de arter av klövdjur som tillhör släktet Capra samt avkomma av korsningar mellan dessa arter,

7) kontrollsvin svin som efter det att åtgärder för att utrota en djursjukdom har genomförts placeras i en tömd anläggning innan den egentliga djurproduktionen börjar och som man undersöker för att säkerställa att sjukdomen inte längre förekommer i anläggningen, och

8) mottagligt vattenbruksdjur en art som i bilaga III till kommissionens genomförandebeslut (EU) nr 2021/260 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU anges vara mottaglig för sjukdomen i fråga.

I denna förordning används också definitioner enligt 2 § i lagen om djursjukdomar och artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), nedan EU:s djurhälsoförordning.

2 kap.

Bekämpning av mjältbrand

3 §
Utredning av sjukdomsläget vid misstanke om mjältbrand

Djurhälsomyndigheten enligt lagen om djursjukdomar ska i samband med en sådan undersökning som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar ta ett blodprov av ett djur som misstänks ha insjuknat eller dött i mjältbrand och sända blodprovet för undersökning till Livsmedelsverket. Dessutom ska djurhälsomyndigheten kontrollera hälsotillståndet hos nötkreaturen, de andra klövdjuren och hästdjuren i anläggningen och se till att temperaturen tas på de djur som misstänks ha insjuknat i mjältbrand eller som löper störst risk att drabbas av mjältbrand.

Vid formell misstanke om djursjukdom tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 §.

4 §
Förhindrande av spridning av mjältbrand

Om mjältbrand konstateras hos ett nötkreatur, ett annat klövdjur eller ett hästdjur eller om en formell misstanke om djursjukdom föreligger, ska ett i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar avsett beslut för att förhindra spridning av sjukdomen fattas, genom vilket

1) det förbjuds att ta in nötkreatur, andra klövdjur och hästdjur till anläggningen och att föra bort dem därifrån,

2) det åläggs att ta temperaturen två gånger om dagen på alla nötkreatur inom mjölkproduktionen samt på sådana andra nötkreatur, andra klövdjur och hästdjur som löper störst risk att drabbas av mjältbrand,

3) det åläggs att föra journal över de temperaturmätningar som avses i 2 punkten,

4) det åläggs att isolera djur som har feber och de som misstänks eller konstateras ha insjuknat från de övriga djuren i anläggningen,

5) det åläggs att isolera och skydda kadaver av djur som misstänks eller konstateras ha dött i mjältbrand och att utan dröjsmål desinficera blod och annat sekret som eventuellt runnit från kadavret,

6) det bestäms att alla djur som misstänks ha insjuknat ska få behandling med antimikrobiella läkemedel,

7) det förbjuds att från anläggningen föra bort könsceller, embryon, kött och animaliska biprodukter från nötkreatur, andra klövdjur och hästdjur, med undantag av kadaver som förs för att bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen,

8) det förbjuds att gräva ned kadaver av nötkreatur, andra klövdjur och hästdjur på anläggningens område,

9) det förbjuds att från anläggningen föra bort mjölk och opastöriserade mjölkprodukter från får, getter och nötkreatur i något annat syfte än för att pastöriseras eller upphettas på ett sätt som åtminstone motsvarar pastörisering i en anläggning som godkänts med stöd av livsmedelslagen (297/2021) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002,

10) det förbjuds att i anläggningen använda mjölk från djur som dött eller som misstänks ha insjuknat som livsmedel eller foder och att föra bort sådan mjölk från anläggningen, och

11) det förbjuds att från anläggningen föra bort stallgödsel, stråfoder, halm som används som strö samt andra ämnen och redskap som kan sprida mjältbrand, om de inte har behandlats så att det sjukdomsagens som orsakar mjältbrand har eliminerats före bortförandet.

Med avvikelse från 1 mom. behöver beslut för att förhindra spridning av sjukdomen inte fattas, om den anläggning där mjältbrand misstänks eller konstateras förekomma är ett slakteri eller renslakteri.

5 §
Avvikelse från beslut om förhindrande av spridning av mjältbrand

Dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud eller vilken som helst åtgärd som avses i 4 § 1–11 punkten.

6 §
Utrotning av mjältbrand i en anläggning

Efter det att mjältbrand har konstaterats ska Livsmedelsverket som åtgärd enligt 33 § i lagen om djursjukdomar genom beslut bestämma att kadavren av de nötkreatur, andra klövdjur och hästdjur som dött i anläggningen samt alla könsceller och embryon, animaliska biprodukter och produkter av animaliskt ursprung samt ämnen och avfall som sannolikt har kontaminerats ska bortskaffas eller behandlas så att de sjukdomsagenser som de eventuellt innehåller förstörs. Det ska bestämmas om provtagning avseende mjältbrand av alla kadaver före bortskaffandet, om det inte redan tidigare har tagits prover.

Det ska bestämmas att de byggnader där de sjuka djuren har hållits ska rengöras och desinficeras.

Det ska bestämmas att de markområden som smittan sannolikt härstammar från ska behandlas så att de sjukdomsagenser som de eventuellt innehåller förstörs. Om sjukdomsagenserna inte kan utrotas på markområdena, ska användningen av områdena förbjudas för sådana ändamål som kan medföra risk för spridning av mjältbrand.

Den djurhälsomyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över egendom som har bortskaffats.

Beslut om utrotande av sjukdomen behöver inte fattas, om den anläggning där mjältbrand misstänks eller konstateras förekomma är ett slakteri eller renslakteri.

7 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av mjältbrand

Ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar kan upphävas när den formella misstanken om djursjukdom har uteslutits eller de åtgärder som avses i 6 § 1 och 2 mom. har genomförts och det efter detta har förflutit en vecka utan nya sjukdomsutbrott.

3 kap.

Bekämpning av ekvin infektiös anemi

8 §
Utredning av sjukdomsläget vid konstaterande av ekvin infektiös anemi

Om ekvin infektiös anemi konstateras i en anläggning, ska alla hästdjur i anläggningen och alla hästdjur som hålls inom en radie av en kilometer undersökas med avseende på ekvin infektiös anemi.

9 §
Förhindrande av spridning av ekvin infektiös anemi

Om ekvin infektiös anemi konstateras eller om en formell misstanke om djursjukdom föreligger, ska ett i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar avsett beslut för att förhindra spridning av sjukdomen fattas, genom vilket

1) det förbjuds att ta in hästdjur till anläggningen och att föra bort dem därifrån,

2) det förbjuds att låta hästdjur beta under den tid då blodsugande insekter är aktiva,

3) det åläggs att isolera hästdjur som misstänks eller konstateras ha insjuknat från de övriga hästdjuren i anläggningen, om möjligt, och

4) det åläggs att vidta åtgärder för att bekämpa blodsugande insekter i anläggningen.

Med avvikelse från 1 mom. behöver beslut för att förhindra spridning av sjukdomen inte fattas, om den anläggning där ekvin infektiös anemi misstänks eller konstateras förekomma är ett slakteri.

10 §
Avvikelse från beslut om förhindrande av spridning av ekvin infektiös anemi

Dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud eller vilken som helst åtgärd i 9 § 1 mom. 1–4 punkten.

11 §
Utrotning av ekvin infektiös anemi i en anläggning

Efter det att ekvin infektiös anemi har konstaterats ska Livsmedelsverket som åtgärd enligt 33 § i lagen om djursjukdomar genom beslut bestämma att de hästdjur hos vilka sjukdomen konstaterats ska slaktas eller avlivas samt att de boxar där djuren senast hölls ska rengöras och desinficeras.

12 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av ekvin infektiös anemi

Ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar kan upphävas när den formella misstanken om djursjukdom har uteslutits eller de åtgärder som avses i 11 § har genomförts och de övriga hästdjuren i anläggningen efter detta har undersökts med avseende på ekvin infektiös anemi två gånger med minst tre månaders mellanrum och alla resultat är negativa.

4 kap.

Bekämpning av smittsam gastroenteritis hos svin (TGE) och infektion orsakad av porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom-virus (PRRS) hos svin

13 §
Förhindrande av spridning av TGE och PRRS

Om TGE eller PRRS konstateras hos svin eller om en formell misstanke om djursjukdom föreligger, ska ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas, genom vilket

1) det förbjuds att ta in svin till anläggningen och föra bort dem därifrån,

2) det åläggs att hålla anläggningens svin i djurstallar eller på något annat ställe där de kan isoleras,

3) det åläggs att, utöver vad som annars föreskrivs om förteckning av svin, föra en förteckning gruppvis över alla svin som dött och insjuknat i anläggningen,

4) det förbjuds att från anläggningen föra bort könsceller, embryon och biprodukter från svin samt andra ämnen och redskap som kan sprida smitta, med undantag av kadaver som förs för att bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen,

5) det åläggs att se till att fordon och personlig skyddsutrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt och att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna och anläggningen,

6) det förbjuds att personer förflyttar sig och fordon flyttas från anläggningen till en annan anläggning för svin innan det har gått minst två dygn sedan de lämnat anläggningen, och

7) det åläggs att hålla hundar kopplade på gårdsplaner eller hålla dem i en rastgård, hindra katter och hundar från att komma in i djurstallarna samt att vidta behövliga åtgärder för att utrota skadedjur och insekter.

Skyldigheten i 1 mom. 6 punkten gäller dock inte personer och fordon som kommer till anläggningen för att utföra åtgärder som det bestäms om i lagen om djursjukdomar.

Med avvikelse från 1 mom. behöver beslut för att förhindra spridning av sjukdomen inte fattas, om den anläggning där sjukdomen misstänks eller konstateras förekomma är ett slakteri.

14 §
Avvikelse från ett beslut om förhindrande av spridning av TGE eller PRRS

Dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud eller vilken som helst åtgärd i 13 § 1 mom. 1–7 punkten.

Dispens kan dock inte ges för att föra bort svin från anläggningen, om de inte transporteras direkt

1) för att avlivas och bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen i fråga,

2) för att slaktas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen i fråga, eller

3) till en annan anläggning där det inte finns svin sedan tidigare.

I sådana fall som avses i 2 mom. 3 punkten ska ett beslut enligt 13 § riktas till den aktör som är ansvarig för den anläggning som utgör djurens destination.

15 §
Utrotning av TGE eller PRRS i en anläggning

Efter det att TGE eller PRRS har konstaterats ska Livsmedelsverket som åtgärd enligt 33 § i lagen om djursjukdomar genom beslut bestämma att svinen i anläggningen ska slaktas. Transporten och slakten ska genomföras på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen. Om djuren inte är av slaktstorlek eller om de inte kan slaktas av någon annan orsak, ska det bestämmas att djuren ska avlivas och kadavren bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen.

Det ska bestämmas att alla könsceller och embryon, animaliska biprodukter och produkter av animaliskt ursprung samt ämnen och avfall som finns i anläggningen och som sannolikt har kontaminerats ska bortskaffas eller behandlas så att de sjukdomsagenser som de eventuellt innehåller förstörs. Det ska bestämmas att de byggnader där svinen har hållits, de fordon som använts för transport av svinen eller kadavren, de redskap och den utrustning som använts vid djurskötseln och all annan materiel och utrustning som sannolikt har blivit kontaminerad ska rengöras och desinficeras efter det att de åtgärder som avses i 1 mom. har vidtagits eller de djur och produkter som det har bestämts att ska bli föremål för åtgärder har transporterats bort. Om redskapen och anordningarna inte kan desinficeras ska det bestämmas att de ska bortskaffas. Den djurhälsomyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över egendom som har bortskaffats.

Om TGE har konstaterats i anläggningen, ska det genom beslut av Livsmedelsverket ställas som villkor för att ta in nya djur till anläggningen efter det att åtgärderna enligt 1 och 2 mom. är genomförda och innan beslutet enligt 32 § i lagen om djursjukdomar har upphävts att de nya djuren är kontrollsvin som placeras i olika delar av anläggningen så att hela anläggningen omfattas och som undersöks med avseende på TGE tidigast 40 dygn efter att de har anlänt.

Om anläggningen inte har utomhusutrymmen för svin kan det med avvikelse från 3 mom. ställas som villkor att anläggningen fylls inom 20 dygn och att de nya svinen undersöks med avseende på TGE tidigast 40 dygn efter att de sista djuren har anlänt. Vidare ska det ställas som villkor att inga andra nya svin tas in till anläggningen innan undersökningsresultaten är klara.

Beslut om utrotande av sjukdomen behöver inte fattas, om den anläggning där sjukdomen konstateras förekomma är ett slakteri.

16 §
Åtgärder för utrotande av TGE eller PRRS i separata produktionsenheter inom en anläggning

Om en anläggning består av två eller flera produktionsenheter kan Livsmedelsverket med avvikelse från 15 § besluta att svinen inte måste slaktas eller avlivas i sådana produktionsenheter där sjukdomen inte förekommer. Då tillämpas inte heller i övrigt bestämmelserna i 15 § i fråga om produktionsenheterna.

Tillämpning av 1 mom. förutsätter att enheterna innan sjukdomen kom till anläggningen har uppfyllt och fortfarande uppfyller följande krav:

1) enheterna är funktionsmässigt och strukturellt helt åtskilda från enheter med smittade djur,

2) de svin som hålls i enheterna sköts av annan personal och med andra redskap och anordningar än de svin som hålls i produktionsenheter där det förekommer smitta, och

3) personer som har tillträde till djurstallarna använder skyddskläder och skyddsskor som inte används utanför djurstallarna.

Det ska bestämmas att de djur som hålls vid liv ska undersökas med avseende på sjukdomen i fråga.

17 §
Undantag för uppfödning till slaktstorlek av svin som ska slaktas på grund av TGE eller PRRS

Om risken för att TGE eller PRRS sprids inte ökar väsentligt även om utrotningsåtgärderna senareläggs, kan Livsmedelsverket med avvikelse från 15 § besluta att symtomfria svin inte måste slaktas eller avlivas omedelbart, utan får födas upp till slaktstorlek och därefter slaktas. Då vidtas de åtgärder som föreskrivs i 15 § 2 mom. först när alla svin i anläggningen har avlivats eller slaktats.

18 §
TGE eller PRRS i avgränsade anläggningar

Med avvikelse från 15 § kan Livsmedelsverket besluta att svinen i en anläggning eller en del av dem inte måste slaktas eller avlivas, om det att djuren hålls vid liv inte medför risk för spridning av TGE eller PRRS utanför anläggningen och om anläggningen är en sådan avgränsad anläggning som avses i artikel 4.48 i EU:s djurhälsoförordning.

I den situation som nämns i 1 mom. ska dock 15 § iakttas i tillämpliga delar. Det ska bestämmas att de svin som hålls vid liv i anläggningen ska undersökas och journalföringen av dem kontrolleras, för att det ska kunna säkerställas att det inte finns någon risk för spridning av smittan utanför anläggningen.

Om svinen eller en del av svinen i anläggningen inte slaktas eller avlivas ska 34 § i lagen om djursjukdomar iakttas i fråga om giltighetstiden för ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i den lagen. I beslut angående förbud, begränsningar och åtgärder som gäller person- och fordonstrafiken till och från anläggningen kan det även göras behövliga ändringar med hänsyn till anläggningens verksamhet och risken för spridning av sjukdomen. Livsmedelsverket ska utan dröjsmål underrätta jord- och skogsbruksministeriet om tillämpning av 1 mom.

19 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av TGE eller PRRS

Ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar kan upphävas delvis när åtgärderna för utrotande av sjukdomen har genomförts och de byggnader där svinen har hållits har varit tomma på djur tillräckligt lång tid för att sjukdomsagenserna ska utrotas. Beslutet ska förbli i kraft till den del det genom beslutet förbjuds att föra bort svin och könsceller och embryon av dem från anläggningen.

På avvikelse från ett förbud som förblivit i kraft tillämpas bestämmelserna i 14 §.

Ett beslut som avses i 1 mom. kan upphävas helt, när

1) undersökningar som bestäms i 15 § 3 och 4 mom. och 16 § 3 mom. har utförts och resultaten har varit negativa, eller

2) anläggningen har varit tom på svin i sex månader från det att förbudet att ta in nya svin upphörde att gälla.

Utöver vad som bestäms i 1–3 mom. kan ett beslut enligt 32 § i lagen om djursjukdomar upphävas när den formella misstanken om djursjukdom har uteslutits.

5 kap.

Bekämpning av brucellos hos svin

20 §
Utredning av sjukdomsläget vid konstaterande av brucellos hos svin

Om infektion med Brucella abortus, B. suis eller B. melitensis (brucellos) konstateras hos ett svin i en anläggning, ska alla klövdjursarter i anläggningen undersökas med avseende på smitta och deras hälsotillstånd övervakas.

Om brucellos konstateras hos ett nötkreatur, får eller en get i en anläggning tillämpas bestämmelserna i del III avdelning II i EU:s djurhälsoförordning och bestämmelserna i de delegerade akter som antagits med stöd av den samt bestämmelserna i 25 § i lagen om djursjukdomar och 6 kap. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c ( 327/2021).

21 §
Förhindrande av spridning av brucellos

Om brucellos konstateras hos ett svin i en anläggning eller om en formell misstanke om djursjukdom föreligger, ska ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas, genom vilket

1) det förbjuds att ta in klövdjur till anläggningen och föra bort dem därifrån,

2) det åläggs att hålla anläggningens klövdjur i djurstallar eller på något annat ställe där de kan isoleras,

3) det åläggs att, utöver vad som annars föreskrivs om förteckning av klövdjur, föra en förteckning gruppvis över alla klövdjur som dött och insjuknat på anläggningen,

4) det förbjuds att från anläggningen föra bort könsceller, embryon och biprodukter från klövdjur samt andra ämnen och redskap som kan sprida brucellos, med undantag av kadaver som förs för att bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen,

5) det åläggs att se till att fordon och personlig skyddsutrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt och att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna och anläggningen,

6) det åläggs att anmäla till djurhälsomyndigheten, om ett klövdjur i anläggningen kastar sitt foster och att se till att ett prov som tagits av det djur som kastat fostret eller det kastade fostret sänds till Livsmedelsverket för att undersökas med avseende på brucellos, och

7) det åläggs att hålla hundar kopplade på gårdsplaner eller hålla dem i en rastgård, hindra katter och hundar från att komma in i djurstallarna samt att vidta behövliga åtgärder för att utrota skadedjur och insekter.

Med avvikelse från 1 mom. behöver beslut för att förhindra spridning av sjukdomen inte fattas, om den anläggning där brucellos misstänks eller konstateras förekomma är ett slakteri.

22 §
Avvikelse från beslut om förhindrande av spridning av brucellos

Dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud eller vilken som helst åtgärd i 21 § 1 mom. 1–7 punkten.

Dispens kan dock inte ges för att föra bort klövdjur från anläggningen, om de inte transporteras direkt

1) för att avlivas och bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av brucellos,

2) för att slaktas på ett sätt som inte medför risk för spridning av brucellos, eller

3) till en annan anläggning där det inte finns klövdjur sedan tidigare.

I sådana fall som avses i 2 mom. 3 punkten ska till den aktör som är ansvarig för den anläggning som utgör djurens destination riktas det beslut som avses i 21 §, om de djur som ska förflyttas är svin, det beslut som avses i 12 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c, om de djur som ska förflyttas är nötkreatur, får eller getter samt det beslut som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar, om de djur som ska förflyttas är andra klövdjur än nötkreatur, får, getter eller svin.

23 §
Utrotning av brucellos i en anläggning

Efter det att brucellos har konstaterats ska Livsmedelsverket som åtgärd enligt 33 § i lagen om djursjukdomar genom beslut bestämma att svinen i anläggningen ska slaktas. Transporten och slakten ska genomföras på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen. Om djuren inte är av slaktstorlek eller om de inte kan slaktas av någon annan orsak, ska det bestämmas att djuren ska avlivas och kadavren bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen. Det ska bestämmas att alla könsceller och embryon, animaliska biprodukter, produkter av animaliskt ursprung samt ämnen och avfall som finns i anläggningen och som sannolikt har kontaminerats ska bortskaffas eller behandlas så att de sjukdomsagenser som de eventuellt innehåller förstörs. De övriga klövdjuren i anläggningen ska undersökas med avseende på brucellos tidigast tre månader efter det att svinen har avlägsnats.

Det ska bestämmas att de byggnader där svinen har hållits, de fordon som använts för transport av djuren eller kadavren, de redskap och den utrustning som använts vid djurskötseln och all annan materiel och utrustning som sannolikt har kontaminerats ska rengöras och desinficeras efter det att de åtgärder som avses i 1 mom. har vidtagits eller de djur och produkter som det har bestämts att ska bli föremål för åtgärder har transporterats bort. Om redskapen och anordningarna inte kan desinficeras ska det bestämmas att de ska bortskaffas. Den djurhälsomyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över egendom som har bortskaffats.

Det ska genom ett beslut enligt 33 § i lagen om djursjukdomar ställas som villkor för att ta in nya svin till anläggningen efter det att åtgärderna enligt 1 och 2 mom. är genomförda och innan beslutet enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar har upphävts att de nya svinen är kontrollsvin som placeras i olika delar av anläggningen så att hela anläggningen omfattas och som undersöks med avseende på brucellos tidigast tre månader efter att de har anlänt.

Om anläggningen inte har utomhusutrymmen för svin kan det med avvikelse från 3 mom. ställas som villkor att anläggningen fylls inom 20 dygn och att de nya svinen undersöks med avseende på brucellos tidigast tre månader efter att de sista djuren har anlänt. Vidare ska det ställas som villkor att inga andra nya svin tas in till anläggningen innan undersökningsresultaten är klara.

Beslut om utrotande av sjukdomen behöver inte fattas, om den anläggning där brucellos konstateras förekomma är ett slakteri.

24 §
Åtgärder för utrotande av brucellos i separata produktionsenheter inom en anläggning

Om en anläggning består av två eller flera produktionsenheter kan Livsmedelsverket med avvikelse från 23 § besluta att svinen inte måste slaktas eller avlivas i sådana produktionsenheter där sjukdomen inte förekommer. Då tillämpas inte heller i övrigt bestämmelserna i 23 § i fråga om produktionsenheterna.

Tillämpning av 1 mom. förutsätter att enheterna innan sjukdomen kom till anläggningen har uppfyllt och fortfarande uppfyller följande krav:

1) enheterna är funktionsmässigt och strukturellt helt åtskilda från enheter med smittade djur,

2) de svin som hålls i enheterna sköts av annan personal och med andra redskap och anordningar än de svin som hålls i produktionsenheter där det förekommer smitta, och

3) personer som har tillträde till djurstallarna använder skyddskläder och skyddsskor som inte används utanför djurstallarna.

25 §
Undantag för uppfödning till slaktstorlek av djur som ska slaktas på grund av brucellos

Om risken för att sjukdomen sprids inte ökar väsentligt även om utrotningsåtgärderna senareläggs, kan Livsmedelsverket med avvikelse från 23 § besluta att symtomfria svin inte måste slaktas eller avlivas omedelbart, utan får födas upp till slaktstorlek och därefter slaktas. Då vidtas de åtgärder som föreskrivs i 23 § 2 mom. först när alla svin i anläggningen har avlivats eller slaktats.

26 §
Brucellos i avgränsade anläggningar

Med avvikelse från 23 § kan Livsmedelsverket besluta att svinen i en anläggning eller en del av dem inte måste slaktas eller avlivas, om det att djuren hålls vid liv inte medför risk för spridning av brucellos utanför anläggningen och om anläggningen är en sådan avgränsad anläggning som avses i artikel 4.48 i EU:s djurhälsoförordning.

I den situation som nämns i 1 mom. ska dock 23 § iakttas i tillämpliga delar. Det ska bestämmas att de svin som hålls vid liv i anläggningen ska undersökas och journalföringen av dem kontrolleras, för att det ska kunna säkerställas att det inte finns någon risk för spridning av smittan utanför anläggningen.

Om svinen eller en del av svinen i anläggningen inte slaktas eller avlivas ska 34 § i lagen om djursjukdomar iakttas i fråga om giltighetstiden för ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i den lagen. I beslut angående förbud, begränsningar och åtgärder som gäller person- och fordonstrafiken till och från anläggningen kan det även göras behövliga ändringar med hänsyn till anläggningens verksamhet och risken för spridning av sjukdomen. Livsmedelsverket ska utan dröjsmål underrätta jord- och skogsbruksministeriet om tillämpning av 1 mom.

27 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av brucellos

Ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar kan upphävas när den formella misstanken om djursjukdom har uteslutits eller de åtgärder för utrotande av sjukdomen som bestämts i beslutet har genomförts och resultaten av de undersökningar som bestäms i beslutet är negativa.

Om alla svin i anläggningen har slaktats eller avlivats, kan ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar upphävas delvis när de åtgärder för utrotande av sjukdomen som avses i 23 § 1 och 2 mom. har genomförts. Beslutet ska förbli i kraft till den del det genom beslutet förbjuds att föra bort klövdjur och könsceller och embryon av dem från anläggningen.

I en sådan situation som avses i 2 mom. kan beslutet upphävas helt, när

1) undersökningar av klövdjur som tagits in till eller lämnats kvar i anläggningen har utförts och resultaten har varit negativa, eller

2) anläggningen har varit tom på klövdjur i sex månader från det att förbudet att ta in nya klövdjur upphörde att gälla.

6 kap.

Bekämpning av infektion med MTB-komplexet som konstaterats hos andra klövdjur än nötkreatur

28 §
Utredning av sjukdomsläget vid konstaterande av infektion med MTB-komplexet hos klövdjur

Om det hos ett annat klövdjur än ett nötkreatur i en anläggning konstateras infektion med Mycobacterium tuberculosis complex (infektion med MTB-komplexet), ska alla klövdjursarter i anläggningen undersökas med avseende på smitta och deras hälsotillstånd övervakas.

Om infektion med MTB-komplexet konstateras hos ett nötkreatur i en anläggning tillämpas bestämmelserna i del III avdelning II i EU:s djurhälsoförordning och bestämmelserna i de delegerade akter som antagits med stöd av den samt bestämmelserna i 25 § i lagen om djursjukdomar och 6 kap. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c.

29 §
Förhindrande av spridning av infektion med MTB-komplexet

Om infektion med MTB-komplexet konstateras hos ett annat klövdjur än ett nötkreatur i en anläggning eller om en formell misstanke om djursjukdom föreligger, ska ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas, genom vilket

1) det förbjuds att ta in klövdjur till anläggningen och föra bort dem därifrån,

2) det åläggs att hålla anläggningens klövdjur i djurstallar eller på något annat ställe där de kan isoleras,

3) det åläggs att, utöver vad som annars föreskrivs om förteckning av klövdjur, föra en förteckning gruppvis över alla klövdjur som dött och insjuknat i anläggningen,

4) det förbjuds att från anläggningen föra bort könsceller, embryon och biprodukter från klövdjur samt andra ämnen och redskap som kan sprida infektion med MTB-komplexet, med undantag av kadaver som förs för att bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen,

5) det åläggs att se till att fordon och personlig skyddsutrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt och att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna och anläggningen,

6) det förbjuds att från anläggningen föra bort mjölk och mjölkprodukter från klövdjur i något annat syfte än för att pastöriseras eller upphettas på ett sätt som åtminstone motsvarar pastörisering i en anläggning som godkänts med stöd av livsmedelslagen eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002,

7) det förbjuds att som livsmedel i anläggningen använda sådan mjölk från klövdjur som inte har pastöriserats eller upphettats,

8) det förbjuds att som foder i anläggningen använda mjölk som inte har pastöriserats eller upphettats, om mjölken kommer från klövdjur som misstänks eller konstaterats ha insjuknat, och

9) det åläggs att hålla hundar kopplade på gårdsplaner eller hålla dem i en rastgård, hindra katter och hundar från att komma in i djurstallarna samt att vidta behövliga åtgärder för att utrota skadedjur och insekter.

Med avvikelse från 1 mom. behöver beslut för att förhindra spridning av sjukdomen inte fattas, om den anläggning där infektion med MTB-komplexet misstänks eller konstateras förekomma är ett slakteri.

30 §
Avvikelse från beslut om förhindrande av spridning av infektion med MTB-komplexet

Dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud eller vilken som helst åtgärd i 29 § 1 mom. 1–9 punkten.

Dispens kan dock inte ges för att föra bort klövdjur från anläggningen, om de inte transporteras direkt

1) för att avlivas och bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av infektion med MTB-komplexet,

2) för att slaktas på ett sätt som inte medför risk för spridning av infektion med MTB-komplexet, eller

3) till en annan anläggning där det inte finns klövdjur sedan tidigare.

I sådana fall som avses i 2 mom. 3 punkten ska till den aktör som är ansvarig för den anläggning som utgör djurens destination riktas det beslut som avses i 29 §, om de djur som ska förflyttas är andra klövdjur än nötkreatur, och det beslut som avses i 18 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c, om de djur som ska förflyttas är nötkreatur.

31 §
Utrotning av infektion med MTB-komplexet i en anläggning

Efter det att infektion med MTB-komplexet har konstaterats ska Livsmedelsverket som åtgärd enligt 33 § i lagen om djursjukdomar genom beslut bestämma att de klövdjur hos vilka infektion med MTB-komplexet misstänks eller konstaterats ska avlivas och kadavren bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av infektion med MTB-komplexet. Det ska bestämmas att alla klövdjur i anläggningen ska avlivas, om det med tanke på förekomsten av infektion med MTB-komplexet eller övriga omständigheter är sannolikt att största delen av dem har smittats. Om risken för att sjukdomen sprids inte ökar väsentligt och det inte medför en risk för människors hälsa även om djuren i anläggningen slaktas, får det bestämmas att symtomfria djur slaktas i stället för att avlivas. Det ska bestämmas att alla könsceller och embryon, animaliska biprodukter och produkter av animaliskt ursprung samt ämnen och avfall som finns i anläggningen och som sannolikt har kontaminerats ska bortskaffas eller behandlas så att de sjukdomsagenser som de eventuellt innehåller förstörs.

Det ska bestämmas att de byggnader där djuren har hållits, de fordon som använts för transport av djuren eller kadavren, de redskap och den utrustning som använts vid djurskötseln och all annan materiel och utrustning som sannolikt har blivit kontaminerad ska rengöras och desinficeras efter det att de åtgärder som avses i 1 mom. har vidtagits eller de djur och produkter som det har bestämts att ska bli föremål för åtgärder har transporterats bort. Om redskapen och anordningarna inte kan desinficeras ska det bestämmas att de ska bortskaffas. Den djurhälsomyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över egendom som har bortskaffats.

Om det inte bestäms att alla klövdjur ska avlivas eller slaktas, ska det bestämmas att de djur som hålls vid liv och som är över sex veckor gamla ska undersökas två gånger med avseende på infektion med MTB-komplexet. Den första undersökningen kan göras tidigast två månader efter det att de djur som det bestämts att ska avlivas eller slaktas har slaktats, avlivats eller transporterats bort och den andra undersökningen tidigast fyra månader efter den första undersökningen.

Om det bestäms att alla klövdjur i anläggningen ska avlivas eller slaktas, ska de nya klövdjur som tas in till anläggningen efter det att åtgärderna för att utrota sjukdomen är genomförda och innan beslutet enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar har upphävts undersökas med avseende på infektion med MTB-komplexet tidigast fyra månader efter det att de tagits in.

Beslut om utrotande av sjukdomen behöver inte fattas, om den anläggning där infektion med MTB-komplexet konstateras förekomma är ett slakteri.

32 §
Infektion med MTB-komplexet i avgränsade anläggningar

Med avvikelse från 31 § kan Livsmedelsverket besluta att klövdjuren i en anläggning eller en del av dem inte måste avlivas, om det att djuren hålls vid liv inte medför risk för spridning av infektion med MTB-komplexet utanför anläggningen och om anläggningen är en sådan avgränsad anläggning som avses i artikel 4.48 i EU:s djurhälsoförordning.

I den situation som nämns i 1 mom. ska dock 31 § iakttas i tillämpliga delar. Det ska bestämmas att de djur som hålls vid liv i anläggningen ska undersökas och att journalföringen av dem ska kontrolleras, för att det ska kunna säkerställas att det inte finns någon risk för spridning av smittan utanför anläggningen.

Om klövdjuren i anläggningen eller en del av dem inte avlivas, ska 34 § i lagen om djursjukdomar iakttas i fråga om giltighetstiden för ett beslut enligt 32 § 1 mom. i den lagen. I beslut angående förbud, begränsningar och åtgärder som gäller person- och fordonstrafiken till och från anläggningen kan det även göras behövliga ändringar med hänsyn till anläggningens verksamhet och risken för spridning av sjukdomen. Livsmedelsverket ska utan dröjsmål underrätta jord- och skogsbruksministeriet om tillämpning av 1 mom.

33 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av infektion med MTB-komplexet

Ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar kan upphävas när den formella misstanken om djursjukdom har uteslutits eller de åtgärder för utrotande av sjukdomen som bestämts i beslutet har genomförts och resultaten av de undersökningar som bestäms i beslutet är negativa.

Om alla klövdjur i anläggningen har avlivats eller slaktats, kan beslutet upphävas delvis när de åtgärder som bestäms för utrotande av sjukdomen har genomförts. Beslutet ska förbli i kraft till den del det genom beslutet förbjuds att föra bort klövdjur och könsceller och embryon av dem från anläggningen.

I en sådan situation som avses i 2 mom. kan beslutet upphävas helt, när

1) undersökningar av nya djur som tagits in till anläggningen har utförts och resultaten har varit negativa, eller

2) anläggningen har varit tom på klövdjur i sex månader från det att förbudet att ta in nya klövdjur upphörde att gälla.

7 kap.

Bekämpning av salmonid alphavirus (SAV), vårviremi hos karp (SVC) och koiherpesvirus (KHV)

34 §
Beslut om förhindrande av spridning av sjukdom hos vattenlevande djur

Vid en formell misstanke om djursjukdom som gäller SAV, SVC eller KHV som förekommer hos vattenbruksdjur eller när sjukdomen i fråga har konstaterats hos vattenbruksdjuren i en anläggning ska ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas, genom vilket

1) det förbjuds att ta in vattenbruksdjur till anläggningen och föra bort dem därifrån,

2) det åläggs att tillräckligt noggrant förteckna vattenbruksdjuren och dödligheten hos dem i respektive bassäng i anläggningen, och att hålla förteckningen uppdaterad,

3) det förbjuds att från anläggningen föra bort sådana biprodukter av vattenlevande djur, ämnen eller redskap som kan sprida sjukdomen, och

4) det åläggs att se till att redskap och personlig skyddsutrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt.

Förbuden i 1 mom. 1 och 3 punkten gäller dock inte förflyttning av vattenbruksdjur eller ämnen eller redskap till sådana områden i Finland där sjukdomen i fråga inte betecknats som annan djursjukdom som ska bekämpas.

35 §
Avvikelse från beslut om förhindrande av spridning av sjukdom hos vattenlevande djur

Dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud eller vilken som helst åtgärd i 34 § 1 mom. 1–4 punkten.

36 §
Beslut om utrotande av sjukdom hos vattenlevande djur i en anläggning

Efter det att SAV, SVC eller KHV har konstaterats ska det genom beslut enligt 33 § i lagen om djursjukdomar bestämmas att mottagliga vattenbruksdjur i anläggningen ska avlivas utan dröjsmål. Det kan emellertid bestämmas att vattenbruksdjur som har nått försäljningsstorlek och som inte uppvisar symtom i stället för att avlivas ska slaktas och rensas vid en rensningsanläggning, om slakten och rensningen inte medför risk för spridning av sjukdomen.

Det ska bestämmas att andra vattenbruksdjur än mottagliga vattenbruksdjur ska avlivas, om det på basis av de utredningar eller undersökningar som djurhälsomyndigheten gjort eller andra omständigheter som framkommit är sannolikt att de har smittats.

Det ska bestämmas att kadaver och andra biprodukter av avlivade eller självdöda vattenbruksdjur i anläggningen ska bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen. Vid behov ska det bestämmas att det för epidemiologiska undersökningar ska tas prover på vattenbruksdjur som ska avlivas. Det ska bestämmas att alla animaliska biprodukter och produkter av animaliskt ursprung, ämnen och avfall som finns i anläggningen och som sannolikt har kontaminerats ska bortskaffas eller behandlas så att de sjukdomsagenser som de eventuellt innehåller förstörs. Det ska bestämmas att de bassänger, nätkassar och andra konstruktioner där vattenbruksdjur som sannolikt har smittats har hållits, deras omgivning, de fordon som använts för transport av vattenbruksdjuren eller biprodukterna samt de redskap och den utrustning som använts vid djurskötseln och all annan materiel och utrustning som sannolikt har blivit kontaminerad ska rengöras och desinficeras efter det att de åtgärder som avses i 1 mom. har vidtagits eller de djur och produkter som det har bestämts att ska bli föremål för åtgärder har transporterats bort. Om redskapen och anordningarna inte kan desinficeras ska det bestämmas att de ska bortskaffas. Den djurhälsomyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över egendom som har bortskaffats.

37 §
Åtgärder för utrotande av sjukdom hos vattenlevande djur i separata produktionsenheter inom en anläggning

Om en anläggning består av två eller flera produktionsenheter kan Livsmedelsverket med avvikelse från 36 § besluta att vattenbruksdjuren i sådana produktionsenheter där sjukdomen inte förekommer inte måste slaktas eller avlivas. Då tillämpas inte heller i övrigt bestämmelserna i 36 § i fråga om produktionsenheterna.

Tillämpning av 1 mom. förutsätter att enheterna innan sjukdomen kom till anläggningen har uppfyllt och fortfarande uppfyller följande krav:

1) enheterna är funktionsmässigt och strukturellt helt åtskilda från enheter med smittade djur,

2) mellan enheterna finns inte någon vattenförbindelse genom vilken smitta kan ha spridits från enheter med smittade djur, och

3) de vattenbruksdjur som hålls i enheterna sköts med andra redskap och anordningar än de vattenbruksdjur som hålls i produktionsenheter där det förekommer smitta.

38 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av sjukdom hos vattenlevande djur

Ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar kan upphävas delvis när anläggningen eller de delar av anläggningen där sjukdomen i fråga har konstaterats eller misstänks förekomma har tömts på en gång på vattenbruksdjur, varefter anläggningen eller de tömda delarna har rengjorts och desinficerats och hållits tömda på vatten under en tid av minst sex veckor eller, om anläggningen eller dess delar inte kan tömmas på vatten, har hållits tomma på vattenbruksdjur så länge att smittan försvunnit.

Beslutet ska förbli i kraft till den del det genom beslutet

1) åläggs att tillräckligt noggrant förteckna vattenbruksdjuren och dödligheten hos dem i respektive bassäng i anläggningen och att hålla förteckningen uppdaterad,

2) förbjuds att föra bort vattenbruksdjur från anläggningen, och

3) åläggs att se till att redskap och personlig skyddsutrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt.

På avvikelse från de förbud och skyldigheter som förblivit i kraft tillämpas bestämmelserna i 35 §.

Ett beslut enligt 1 mom. kan upphävas helt när nya vattenbruksdjur som tagits in till anläggningen eller till dess tömda delar har undersökts på ett sätt som med avseende på sjukdom och produktionsform är tillräckligt för att säkerställa att smittan är borta, och undersökningens resultat har varit negativa.

Ett beslut kan också upphävas helt när anläggningens konstruktioner har stått tomma på mottagliga vattenbruksdjur i minst två års tid.

Utöver det som föreskrivs i 1–5 mom. kan ett beslut enligt 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar upphävas när den formella misstanken om djursjukdom har uteslutits.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

39 §
Förbud mot vaccinering

Det är förbjudet att vaccinera djur mot följande sjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekämpas:

1) EHD,

2) infektion med MTB-komplexet,

3) TGE,

4) PRRS,

5) brucellos,

6) SAV,

7) SVC,

8) KHV.

40 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.