325/2021

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 5 mom., 20 § 3 mom., 22 § 4 mom. och 66 § 4 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning anges andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar. I förordningen föreskrivs dessutom om anmälningar om förtecknade sjukdomar, nya sjukdomar och andra anmälningspliktiga djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar till Livsmedelsverket.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med inlandsvattenområde sjöar, tjärnar, sådana delar av älvar och älvmynningar dit vandringsfisk från havsområdet inte kan vandra eller dit den kan vandra bara genom att passera minst två vandringshinder samt anläggningar som tar vatten från de nämnda vattenområdena eller som använder grundvatten eller smältvatten.

I denna förordning används också sådana definitioner som det föreskrivs om

1) i 3 § i lagen om djursjukdomar (76/2021),

2) i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa och i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen.

I denna förordning används dessutom falldefinitioner som ingår i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati och i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar.

2 kap.

Andra djursjukdomar som ska bekämpas och djursjukdomar som ska övervakas

3 §
Andra djursjukdomar som ska bekämpas

Följande sjukdomar är andra djursjukdomar som ska bekämpas:

1) ebola och andra hos primater förekommande filosvirusinfektioner som är farliga för människor,

2) infektioner med Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), MTB-komplexet, hos andra hållna klövdjur än nötkreatur,

3) mjältbrand,

4) infektion med rabiesvirus hos andra djur än svin, hjortdjur eller kameldjur, eller djur som hör till familjen Bovidae eller Equidae eller ordningen Carnivora,

5) infektion med annat lyssavirus än rabiesvirus,

6) infektion med SARS-CoV-2 hos för pälsproduktion hägnade minkar, mårdhundar och soblar,

7) Bovin spongiform encefalopati (BSE),

8) klassisk scrapie,

9) infektion orsakad av epizootiskt hemorragiskt virus (EHD),

10) avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD),

11) infektioner med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis (brucellos) hos hållna svin,

12) infektion orsakad av porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom-virus (PRRS) hos hållna svin,

13) smittsam gastroenteritis (TGE) hos hållna svin,

14) ekvin infektiös anemi,

15) förekomst av liten kupskalbagge (Aethina tumida),

16) förekomst av Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps spp.),

17) infektion med Gyrodactylus salaris hos fisk inom Tana älvs, Näätämöjoki, Pasvik älvs, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag,

18) salmonid alfavirus (SAV),

19) vårviremi hos karp (SVC),

20) koiherpesvirus (KHV).

4 §
Djursjukdomar som ska övervakas

Följande sjukdomar är djursjukdomar som ska övervakas:

1) infektioner med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis (brucellos) hos andra hållna klövdjur än nötkreatur, får, getter och svin,

2) infektion med Brucella ovis hos hållna klövdjur,

3) CAE (caprine arthritis/encephalitis) hos hållna får och getter,

4) maedi-visna hos hållna får och getter,

5) salmonellainfektioner hos hållna nötkreatur av arten Bos taurus och hållna svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner,

6) infektioner med lågpatogent aviärt influensavirus (LPAI-virus) hos hållna fåglar,

7) infektioner med Salmonella Gallinarum och S. Pullorum hos fjäderfä,

8) infektioner med Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis hos fåglar av arten Gallus gallus eller hos kalkoner i anläggningar där det finns fler än 100 fåglar av dessa arter,

9) infektion med aviärt metapneumovirus (AMPV) hos fåglar av arten Gallus gallus eller hos kalkoner i anläggningar där det finns fler än 100 fåglar av dessa arter,

10) hästencefalomyelit (östlig och västlig) och venezuelansk hästencefalomyelit (EEE, WEE och VEE),

11) beskällarsjuka (dourine),

12) surra (Trypanosoma evansi),

13) amerikansk yngelröta,

14) infektioner med IPN-virus i genogrupp 5 (infektiös pankreasnekros, dvs. IPN) i inlandsvattenområdet.

3 kap.

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar

5 §
Andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar är de sjukdomar som anges i 3 och 4 § och följande sjukdomar:

1) apkoppor,

2) AMPV hos andra fåglar än fåglar av arten Gallus gallus eller kalkoner i anläggningar där det finns fler än 100 fåglar av dessa arter,

3) infektion med AD-virus hos andra djurarter än svin,

4) infektion med Batrachochytrium dendrobatidis,

5) infektion med Besnoitia besnoiti,

6) botulism,

7) Brucella-infektioner, med undantag av infektioner med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis och B. ovis hos hållna klövdjur,

8) BVD hos andra djurarter än nötkreatur,

9) virusenterit hos anka (duck virus hepatitis),

10) infektioner med echinococcus, med undantag av rävens dvärgbandmask,

11) enzootisk abort (Chlamydia abortus),

12) heartwater,

13) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis-virus) hos svin,

14) hästskabb (Sarcoptes scabiei var. equi),

15) IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 37 § i lagen om djursjukdomar samt andra infektioner med IPN-virus,

16) infektioner med ISA-virus med undantag av infektion med genotyp HPRΔ (HPR-deleted),

17) renibakterios (BKD),

18) kamelkoppor (Camel pox),

19) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis),

20) klamydios hos fåglar,

21) Krim-Kongo hemorragisk feber (Crimean-Congo haemorrhagic fever),

22) cysticerkos (Taenia solium dvs. Cysticercus cellulosae) hos svin,

23) fårskabb (Psoroptes ovis),

24) äkta kokoppor,

25) leptospiros,

26) aviär influensa, med undantag av högpatogen aviär influensa (HPAI) och infektioner med LPAI-virus,

27) infektioner med Mycoplasma agalactiae (smittsam juverinflammation), M. mycoides subsp.capri och M. synoviae samt sådana infektioner med M. gallisepticum och M. meleagridis som förekommer hos andra fåglar än fåglar av arten Gallus gallus eller hos kalkoner,

28) infektioner med mykobakterier, med undantag av infektioner med MTB-komplexet hos landlevande däggdjur, infektion med Mycobacterium avium hos svin och paratuberkulos,

29) Nairobi sheep disease,

30) bovin anaplasmos (Anaplasma marginale och A. centrale),

31) hemorragisk septikemi hos nötkreatur (Pasteurella multocida),

32) new world screwworm (Cochliomyia hominivorax),

33) Nipah-virus encefalit,

34) old world screwworm (Chrysomyia bezziana),

35) infektioner med orf och andra parapoxvirus,

36) infektion med Parafilaria bovicola,

37) infektioner med PMV-1 hos fåglar,

38) PED (porcine epidemic diarrhea),

39) piroplasmos hos hästdjur,

40) PRCV (porcine respiratory coronavirus),

41) pulmonär adenomatos,

42) infektioner med ranavirus,

43) kräftpest,

44) frasbrand (Clostridium chauvoei),

45) salmonellainfektioner med undantag av salmonellainfektioner hos nötkreatur av arten Bos taurus, svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner samt infektioner orsakade av Salmonella Gallinarum och S. Pullorum hos fjäderfä,

46) infektion med SARS-CoV-2, med undantag av infektion hos för pälsproduktion hägnade minkar, mårdhundar och soblar,

47) STEC-infektioner,

48) vesikulär svinsjuka (SVD),

49) transmissibel spongiform encefalopati (TSE), inklusive atypisk scrapie, med undantag av BSE, klassisk scrapie och CWD,

50) theilerios (Theileria parva och T. annulata),

51) infektioner med trichinella,

52) trypanosomos (som sprids av tsetseflugor),

53) tularemi dvs. harpest,

54) vesikulär stomatit.

6 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos nötkreatur

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos nötkreatur:

1) infektioner med bakterier som producerar ESBL-enzym, AmpC betalaktamas eller karbapenemas (bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas),

2) stora leverflundran (Fasciola hepatica),

3) infektioner med campylobacter, med undantag av bovin genital campylobacterios,

4) lungmask,

5) listerios,

6) betesfeber,

7) infektioner med meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA),

8) infektion med Mycoplasma bovis,

9) papulös stomatit,

10) piroplasmos,

11) ringorm,

12) paravaccinia,

13) vinterdiarré (Corona, BCV).

7 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos svin

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos svin:

1) nyssjuka,

2) infektion med Clostridium perfringens typ C,

3) dysenteri,

4) infektioner med campylobacter,

5) skabb (Sarcoptes scabiei var. suis),

6) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

7) MRSA-infektioner,

8) infektioner med Mycobacterium avium,

9) grishosta,

10) svininfluensa,

11) rödsjuka,

12) toxoplasmos,

13) infektion med Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis,

14) ödemsjuka.

8 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos hästdjur

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos hästdjur:

1) infektioner med herpesvirus (EHV-1- och EHV-4-infektioner),

2) coronavirus hos häst,

3) hästinfluensa,

4) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas som har lett till symtom hos värddjuret,

5) MRSA-infektioner,

6) kvarka,

7) virusarterit.

9 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos får och getter

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos får eller getter:

1) Borders sjukdom,

2) enterotoxinemi (Clostridium perfringens typ D),

3) stora leverflundran (Fasciola hepatica),

4) infektioner med campylobacter,

5) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

6) listerios,

7) MRSA-infektioner,

8) klövröta,

9) toxoplasmos,

10) infektioner med Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis.

10 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos fåglar

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos fåglar:

1) AE (avian encephalomyelitis),

2) Gumborosjuka,

3) IB (avian infectious bronchitis),

4) ILT (avian infectious laryngotracheitis),

5) infektioner med campylobacter,

6) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

7) leukos,

8) Mareks sjukdom,

9) MRSA-infektioner,

10) infektion med Pasteurella multocida,

11) rödsjuka,

12) blåvingesjuka.

11 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos vattenlevande djur

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos vattenlevande djur:

1) infektion med Gyrodactylus salaris i andra vatten än inom Tana älvs, Näätämöjoki, Pasvik älvs, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag,

2) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

3) MRSA-infektioner,

4) furunkulos hos laxfiskar och andra infektioner med Aeromonas salmonicida,

5) infektion med Yersinia ruckeri.

12 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos bin och humlor

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos bin och humlor:

1) angrepp av trakékvalster (Acarapis woodi),

2) nosematos (Nosema apis och N. ceranae),

3) europeisk yngelröta (Melissococcus pluton).

13 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos hundar, katter och frettar

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos hundar, katter eller frettar:

1) rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis),

2) kattpest,

3) infektioner med parvovirus hos hund,

4) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas som har lett till symtom hos värddjuret,

5) leishmaniasis,

6) MRSA-infektioner,

7) valpsjuka,

8) toxoplasmos.

14 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos pälsdjur

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos pälsdjur:

1) rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis),

2) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

3) virusenterit hos mink,

4) MRSA-infektioner,

5) valpsjuka,

6) plasmacytos.

15 §
Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos harar och kaniner

Utöver de djursjukdomar som anges i 3–5 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos harar eller kaniner:

1) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

2) MRSA-infektioner,

3) kaninpest (myxomatos),

4) kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease).

4 kap.

Anmälningsplikt för veterinärer, laboratorier och djurhälsomyndigheter

16 §
Djurhälsomyndigheternas anmälningar om förtecknade och nya sjukdomar och andra djursjukdomar som ska bekämpas

Kommunalveterinären ska utan dröjsmål till regionförvaltningsverket göra en i 22 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan, om anmälan gäller en förtecknad sjukdom, ny sjukdom eller annan sjukdom som ska bekämpas.

Regionförvaltningsverket ska utan dröjsmål till Livsmedelsverket göra en i 22 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan, om anmälan gäller en förtecknad sjukdom, ny sjukdom eller annan sjukdom som ska bekämpas.

Kommunalveterinären och regionförvaltningsverket ska försäkra sig om att de uppgifter som de anmält kommit fram.

17 §
Djurhälsomyndigheternas anmälningar om djursjukdomar som ska övervakas

Kommunalveterinären ska senast följande vardag göra en i 22 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till regionförvaltningsverket om en djursjukdom som ska övervakas.

Regionförvaltningsverket ska senast följande vardag göra en i 22 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till regionförvaltningsverket om en djursjukdom som ska övervakas.

18 §
Veterinärernas, laboratoriernas och djurhälsovårdsmyndigheternas anmälningar om andra anmälningspliktiga djursjukdomar som inte hör till andra djursjukdomar som ska bekämpas eller djursjukdomar som ska övervakas

Veterinärer och laboratorier ska senast följande vardag göra en i 20 § i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om andra anmälningspliktiga djursjukdomar som anges i 5 § i denna förordning. Anmälan om andra anmälningspliktiga djursjukdomar som anges i 6–15 § ska göras inom en månad.

Kommunalveterinären ska senast följande vardag göra en i 22 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till regionförvaltningsverket om andra anmälningspliktiga djursjukdomar som anges i 5  § i denna förordning. Uppgifterna om andra anmälningspliktiga djursjukdomar som nämns i 6–15  § ska tas med i den sammanställning som varje månad ska sändas till regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket ska senast följande vardag göra en i 22 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till Livsmedelsverket om andra anmälningspliktiga djursjukdomar som anges i 5  § i denna förordning. Uppgifterna om de djursjukdomar som nämns i 6–15  § ska tas med i den sammanställning som varje månad ska sändas till Livsmedelsverket.

19 §
Sammandrag och sammanställningar som ska sändas varje månad

Kommunalveterinären ska senast den 15 följande månad till regionförvaltningsverket sända ett i 22 § 1 mom. avsett sammandrag av de fall av förtecknade sjukdomar, nya sjukdomar och andra anmälningspliktiga sjukdomar som under kalendermånaden har konstaterats inom hans eller hennes tjänsteområde.

Regionförvaltningsverket ska senast före utgången av följande månad till Livsmedelsverket sända en i 22 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd sammanställning av alla sammandrag som regionförvaltningsverket tagit emot och som gäller en viss kalendermånad.

20 §
Anmälan till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

En i 22 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar ska göras senast följande vardag. Anmälan ska göras om följande djursjukdomar som konstaterats inom läkarens tjänsteområde:

1) apkoppor,

2) botulism,

3) Brucella-infektioner,

4) ebolavirussjukdom och andra hos primater förekommande filosvirusinfektioner som är farliga för människor,

5) enzootisk abort (Chlamydia abortus), djur som aktivt utsöndrar bakterien,

6) alla infektioner med echinococcus hos hundar och förekomsten av parasiten Echinococcus multilocularis hos alla djur,

7) HPAI och infektioner med LPAI-virus,

8) Krim-Kongo hemorragisk feber,

9) äkta kokoppor,

10) leptospiros, djur som aktivt utsöndrar bakterien,

11) infektioner med MTB-komplexet,

12) infektioner med orf och andra parapoxvirus,

13) aviär klamydios,

14) Q-feber, djur som aktivt utsöndrar bakterien,

15) salmonellainfektioner hos hållna nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur och fjäderfä,

16) infektioner med SARS-CoV-2,

17) STEC-infektioner,

18) infektioner med trichinella hos hållna svin,

19) tularemi dvs. harpest,

20) West Nile-feber.

Dessutom ska utan dröjsmål en i 22 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan göras till en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar om ett djur som djurhälsomyndigheten misstänker eller har konstaterat att har mjältbrand eller en infektion som orsakas av rabiesvirus eller något annat lyssavirus än rabiesvirus.

5 kap.

Skyldighet för laboratorier som undersöker djursjukdomar att sända mikrobstammar

21 §
Sändande av mikrobstammar

Ett av Livsmedelsverket utsett officiellt laboratorium och ett sådant laboratorium för egenkontroll som avses i 63 § i lagen om djursjukdomar ska till det nationella referenslaboratoriet för fortsatta analyser eller förvaring sända stammar av alla sådana mikrober och parasiter som orsakar sjukdomar i kategorierna a–c, andra djursjukdomar som ska bekämpas eller djursjukdomar som ska övervakas och som har isolerats i laboratoriet eller prover där en sådan mikrob eller parasit har påvisats. Skyldigheten gäller dock inte sändande av salmonellastammar som har isolerats i samband med den obligatoriska zoonosövervakning som avses i 11 § i lagen om djursjukdomar.

Ett sådant anmälningspliktigt laboratorium som avses i 63 § i lagen om djursjukdomar ska till det nationella referenslaboratoriet sända följande stammar av sådana mikrober eller parasiter som orsakar sjukdomar i kategori d eller e eller andra anmälningspliktiga djursjukdomar eller prover där en sådan mikrob eller parasit påvisats:

1) infektioner med Brucella,

2) BVD hos får och svin,

3) infektioner med echinococcus,

4) Gumborosjuka,

5) HEV hos svin,

6) infektioner med herpesvirus hos hästdjur,

7) infektioner med coronavirus hos hästdjur,

8) kvarka,

9) virusarterit hos hästdjur,

10) smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM),

11) hästinfluensa,

12) IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 37 § i lagen om djursjukdomar samt andra infektioner med IPN-virus,

13) infektioner med ISA-virus,

14) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

15) äkta kokoppor,

16) leptospiros,

17) aviär influensa,

18) furunkulos hos laxfiskar,

19) MRSA-infektioner,

20) infektioner med MTB-komplexet,

21) infektioner med Mycoplasma bovis,

22) infektion med orf och andra parapoxvirus,

23) infektioner med PMV-1 hos fåglar,

24) paratuberkulos,

25) PED,

26) valpsjuka,

27) PRCV,

28) Q-feber,

29) kräftpest,

30) salmonellainfektioner,

31) infektioner med SARS-CoV-2,

32) IB hos fjäderfä,

33) svininfluensa,

34) dysenteri hos svin,

35) STEC-infektioner hos idisslare,

36) infektioner med trichinella,

37) paravaccinia,

38) West Nile-feber,

39) vinterdiarré (Corona, BCV) hos nötkreatur,

40) infektion med Yersinia ruckeri hos vattenlevande djur inom insjöområdet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. behöver stammar eller prover dock inte sändas av alla mikrober eller parasiter som isolerats i laboratorium, om sjukdomen i fråga förekommer i landet långvarit.

I samband med sändandet av stammar eller prover ska det lämnas uppgifter om den djurart från vilket det prov ur vilket mikroben eller parasiten isolerats har tagits.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.