323/2021

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av Gyrodactylus salaris hos fisk

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 37 § 2 och 3 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021) beslutat följande:

1 §
Beslutets syfte och förhållande till lagstiftningen

Genom detta beslut inrättas ett restriktionsområde för att förhindra spridning av Gyrodactylus salaris (G. salaris) hos fisk och det meddelas bestämmelser om förbud, villkor, begränsningar och åligganden som ska iakttas inom restriktionsområdet.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med fisk hållna eller vilda vattenlevande djur i överklassen Agnatha och klasserna Chondrichytes, Sarcopterygii och Actinopterygii, dock inte deras könsceller.

3 §
Restriktionsområde för att förhindra spridning av G. salaris

Restriktionsområdet för att förhindra spridning av G. salaris (restriktionsområdet) består av Finlands vattendrag, med undantag av Tana älvs och Näätämöjokis vattendrag.

Restriktionsområdet består av två delar enligt följande:

1) Pasvik älvs, Uutuanjokis och Tuulomajokis vattendrag (buffertzon), och

2) vattendrag utanför buffertzonen som omfattas av restriktionsområdet (egentligt restriktionsområde).

4 §
Förbud att flytta levande fiskar från och inom restriktionsområdet

Det är förbjudet att flytta levande fiskar från restriktionsområdet till Tana älvs och Näätämöjokis vattendrag samt från det egentliga restriktionsområdet till buffertzonen.

5 §
Förflyttning av fiskars könsceller från och inom restriktionsområdet

Befruktade könsceller från fiskar får flyttas från restriktionsområdet till Tana älvs och Näätämöjokis vattendrag och från det egentliga restriktionsområdet till buffertzonen endast under förutsättning att rommen som nykramad och i ögonpunktsstadiet har behandlats med en metod som förstör de G. salaris som kan finnas på dess yta.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 21 april 2021.

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.