322/2021

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 32 § 4 mom., 34 § 3 mom., 35 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021) och av 9 § 3 mom. i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas för bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas närmare bestämmelser om

1) åtgärder som ska vidtas för att utreda sjukdomsläget och förhindra att sjukdomen sprids,

2) åtgärder från vilka avvikelse får göras med dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021) och om villkoren för beviljande av dispens,

3) vad som med avseende på respektive djursjukdom är ett tillräckligt sätt för att säkerställa att sjukdomen inte längre förekommer på anläggningen eller på någon annan plats eller att den inte längre medför fara, och

4) sjukdomar vid vars förekomst eller vid misstanke om förekomst ett i 35 § i lagen om djursjukdomar avsett beslut om avlivning eller slakt av djur inte får fattas.

Vidare föreskrivs i denna förordning om förbud mot vaccinering av djur mot vissa djursjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) formell misstanke om djursjukdom en grundad misstanke hos regionförvaltningsverket om sådan djursjukdom som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar,

2) bin djur av arten Apis mellifera,

3) får djur som tillhör någon av klövdjursarterna av släktet Ovis samt avkomma av korsningar mellan dessa arter,

4) getter djur som tillhör någon av klövdjursarterna av släktet Capra samt avkomma av korsningar mellan dessa arter.

2 kap.

Bekämpning av amerikansk yngelröta

3 §
Förhindrande av spridning av amerikansk yngelröta

Om amerikansk yngelröta har konstaterats på en anläggning eller om en formell misstanke om djursjukdomen föreligger ska ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas, enligt vilket

1) det är förbjudet att från anläggningen föra ut bin, om det inte är fråga om att i samband med åtgärder för att utrota sjukdomen förflytta vuxna bin till en annan anläggning som hör till samma aktör och som omfattas av ett beslut om förhindrande av spridning av amerikansk yngelröta,

2) det är förbjudet att från anläggningen föra ut bikupor, yngelkakor samt ämnen och föremål som varit i kontakt med bin, om det inte är fråga om transport av honungslådor och artiklar som är nödvändiga vid slungning av honung, direkt från anläggningen till ett driftcentrum som ligger utanför den,

3) det är förbjudet att återföra yngelkakor som angripits av amerikansk yngelröta från driftcentrumen till anläggningen,

4) det vid förflyttning enligt 1 punkten av bin i samband med åtgärder för att utrota sjukdomen ställs ett villkor om att regionförvaltningsverket ska underrättas om förflyttningen på förhand,

5) det åläggs en skyldighet att skydda bin från ämnen och föremål som möjligtvis kan sprida smitta vid anläggningen och driftscentrumet samt vid transport av dessa ämnen och föremål mellan anläggningen och driftscentrumet eller till ett slungrum på anläggningen, och enligt vilket

6) det är förbjudet att föra honung, vax och pollen till en annan anläggning för bin.

4 §
Avvikelse från beslut om förhindrande av spridning av amerikansk yngelröta

Dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud eller vilken som helst åtgärd som avses i 3 § 1–6 punkten.

5 §
Utrotning av amerikansk yngelröta från en anläggning

Genom ett myndighetsbeslut som avses i 35 § i lagen om djursjukdomar kan det inte bestämmas att bin ska avlivas i syfte att utrota amerikansk yngelröta.

Följande åtgärder anses vara effektiva sätt att utrota amerikansk yngelröta:

1) svaga bisamhällen där en stor del av larverna har insjuknat förstörs,

2) bisamhällen som fortfarande är starka och där endast ett fåtal larver har insjuknat kan antingen förstöras eller så kan de vuxna bina flyttas till en ren kupa där det endast finns obyggda ramar för vaxmellanväggar (konstsvärmsförfarandet) och ynglen och foderförråden förstöras,

3) bina skyddas från material som eventuellt kan sprida smitta, och

4) yngelkakorna bränns eller behandlas med en sådan metod som förstör sporerna av P.larvae.

6 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av amerikansk yngelröta

Ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar ska upphävas när den formella misstanken om sjukdom har uteslutits, eller när

1) åtgärderna enligt 5 § 2 mom. har vidtagits,

2) det efter behandlingen har tagits honungsprover från anläggningen för undersökning efter amerikansk yngelröta och resultaten är negativa, och

3) kommunalveterinären minst 30 dygn efter de åtgärder som avses i 5 § 2 mom. har kontrollerat anläggningen med avseende på kliniska symptom på amerikansk yngelröta och sedan de prover som tagits från anläggningen i samband med kontrollen har undersökts med negativa resultat.

Ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar ska också upphävas när bikuporna på anläggningen har förstörts och platsen har stått tom på bin i sex månader.

3 kap.

Bekämpning av maedi-visna och kaprin artrit encefalit

7 §
Förhindrande av spridning av maedi-visna och CAE

Om det hos får eller getter på en anläggning konstateras maedi-visna eller kaprin artrit encefalit (CAE) eller om en formell misstanke om djursjukdom föreligger, ska ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas, enligt vilket det är förbjudet att ta in får och getter eller embryon och könsceller från får och getter till anläggningen och att föra ut dem därifrån, om det inte är fråga om att flytta får eller getter direkt till slakteriet för slakt.

Med avvikelse från 1 mom. behöver beslut om förhindrande av spridning av sjukdomen inte fattas, om den anläggning där maedi-visna eller CAE misstänks eller konstateras förekomma är ett slakteri.

8 §
Avvikelse från beslut om förhindrande av spridning av maedi-visna och CAE

Dispens enligt 32 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud enligt 7 §.

När dispens beviljas för förflyttning av får eller getter till en annan anläggning, ska ett beslut enligt 7 § riktas till den aktör som är ansvarig för den anläggning som är djurens destination.

9 §
Giltighetstiden för beslut om förhindrande av spridning av maedi-visna och CAE

Ett beslut som avses i 32 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar ska upphävas när den formella misstanken om djursjukdom har uteslutits, eller när

1) de smittade djuren och deras avkomma har avlägsnats och de övriga fåren och getterna på anläggningen som är äldre än 12 månader har undersökts två gånger med avseende på maedi-visna och CAE med negativt resultat så att den första undersökningen har gjorts tidigast fem månader efter det att de smittade djuren avlägsnades och den andra undersökningen tidigast 12 månader efter den första undersökningen, eller

2) alla får och getter på anläggningen har avlägsnats, varefter anläggningen har rengjorts och desinficerats och hållits tom i minst 14 dygn.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

10 §
Förbud mot vaccination

Det är förbjudet att vaccinera djur mot följande sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas:

1) Mycoplasma gallisepticum- och M. meleagridis-smitta,

2) AMPV,

3) infektioner med LPAI-virus,

4) brucellos,

5) VEE, EEE och WEE hos häst,

6) IPN hos fisk.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.