315/2021

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelstillsyn

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom. och 49 § 1 mom. i livsmedelslagen (297/2021):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om beslut om godkännande av livsmedelslokaler och av primärproduktionsställen för groddar samt om köttbesiktning och åtgärder i anslutning till den.

Genom denna förordning kompletteras kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och kommissionen genomförandeförordning (EU) 2019/627. Genom denna förordning föreskrivs det dessutom om nationella undantag som de ovannämnda förordningarna möjliggör.

2 kap.

Beslut om godkännande

2 §
Beslut om godkännande av primärproduktionsställen för groddar

Av ett beslut om godkännande av ett primärproduktionsställe för groddar ska framgå

1) företagarens namn och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer, lägenhetssignum eller kundbeteckning, eller om dessa saknas, personbeteckning,

3) primärproduktionsställets namn och kontaktuppgifter,

4) primärproduktionsställets besöksadress och kommun,

5) de ansökningshandlingar som ligger till grund för beslutet,

6) uppgifter om godkända eller villkorat godkända funktioner,

7) utförda inspektioner,

8) en utredning om hörande av företagaren,

9) resultaten av eventuella undersökningar och utredningar,

10) eventuella föreskrifter, eller villkor eller förbud som gäller verksamheten samt motiveringarna till dessa.

Om ett primärproduktionsställe för groddar har getts villkorat godkännande, ska det av beslutet framgå de uppgifter som krävs enligt 1 mom. Vid villkorat godkännande ska villkoren i artikel 148.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 iakttas.

3 §
Beslut om godkännande av livsmedelslokaler som förutsätter ett godkännande

Av ett beslut om godkännande av en livsmedelslokal ska framgå

1) företagarens namn och kontaktuppgifter; dessutom ska företagarens hemkommun framgå i de fall när företagaren har en mobil livsmedelslokal,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, personbeteckning,

3) livsmedelslokalens namn och kontaktuppgifter,

4) livsmedelslokalens besöksadress och kommun, med undantag för mobila livsmedelslokaler,

5) de ansökningshandlingar som ligger till grund för beslutet,

6) uppgifter om godkända eller villkorat godkända funktioner,

7) begärda utlåtanden,

8) utförda inspektioner,

9) en utredning om hörande av företagaren,

10) resultaten av eventuella undersökningar och utredningar,

11) eventuella föreskrifter, eller villkor, förbud, anpassningar och undantag som gäller verksamheten samt motiveringarna till dessa.

Om en livsmedelslokal har getts villkorat godkännande i enlighet med artikel 148.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, ska det av beslutet framgå de uppgifter som krävs enligt 1 mom.

3 kap.

Köttbesiktning och åtgärder i anslutning till den

4 §
Personal vid slakterier och renslakterier

Livsmedelsverket kan tillåta att personalen vid ett slakteri för fjäderfän eller hägnade hardjur bistår den officiella veterinären vid köttbesiktningen i enlighet med artikel 18.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Endast personer som med godkänt resultat har avlagt den bedömning av arbetsprestationen som anordnas av den officiella veterinären får bistå vid köttbesiktningen.

Regionförvaltningsverket kan tillåta att personalen vid ett renslakteri bistår den officiella veterinären vid besiktningen efter slakt i enlighet med artikel 18.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 och artikel 12.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624.

5 §
Undantag i fråga om besiktningar efter slakt vid småskaliga slakterier

Med stöd av artikel 7.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning får Livsmedelsverket på ansökan av ett småskaligt slakteri införa de undantag i fråga den officiella veterinärens närvaro och tidpunkten för besiktningen efter slakt som nämnda led eller punkt tillåter i småskaliga slakterier där högst 3 000 djurenheter av klöv- och hovdjur eller 200 000 fjäderfän slaktas varje år.

6 §
Obduktion

En officiell veterinär ska i slakteriet eller renslakteriet utföra obduktion på alla djur som självdött, inklusive djur som självdött under transporten. Den officiella veterinären ska dessutom utföra obduktion på djur som avlivats av orsaker som hänför sig till djurens välbefinnande, om det finns misstanke om att djuren bär på en sjukdom som smittar från djur till människa eller till andra djur. Av fjäderfä och hägnade hardjur kan alternativt undersökas ett representativt urval.

7 §
Undantag som gäller inlämning av information från livsmedelskedjan

Med den officiella veterinärens tillåtelse behöver information från livsmedelskedjan inte lämnas till ett småskaligt slakteri, utan informationen kan bevaras på den jordbruksanläggning som djuren kommer från som finns i anslutning till slakteriet. Ett sådant arrangemang är möjligt endast när det gäller djur som har fötts upp på jordbruksanläggningen i fråga.

8 §
Anmälan om brister i registrering och märkning av djur

Den officiella veterinären ska utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket om bristfälligt märkta och registrerade djur.

9 §
Undantag i fråga om besiktning före slakt av hägnat vilt

Besiktning före slakt av hägnat vilt får i enlighet med artikel 6.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 göras högst 28 dygn före slakt.

Besiktning före slakt behöver i enlighet med artikel 12.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 inte utföras mellan den 1 maj och den 30 september i fråga om sådana enstaka renar som vistas på odlingsmark eller gårdar inom renskötselområdet och inte kan fångas in eller återbördas till sina naturliga betesmarker och som avlivas med skjutvapen.

10 §
Åtgärder i samband med besiktning efter slakt

Slaktkroppar och organ ska kasseras helt, om

1) det konstateras någon sådan omständighet på basis av vilken djuret borde ha kasserats vid besiktningen före slakt,

2) det konstateras att djuret har slaktats under karenstiden för ett läkemedel som getts djuret; slaktkroppen och andra som livsmedel lämpliga delar av ett djur som nödslaktats kasseras enligt 12 § 2 mom. i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) dock inte, om djuret inte fått ämnen med östrogen, androgen eller gestagen verkan eller läkemedel som innehåller beta-agonister under karenstiden för läkemedlet, under förutsättning att villkoren i 12 § 3 mom. i lagen uppfylls.

Följande organ ska kasseras:

1) lever från hästdjur som är äldre än fem år och njurar från hästdjur i alla åldrar,

2) njurar från nötkreatur som är äldre än fyra år,

3) lever och njurar från naturlevande hjortdjur som är äldre än ett år,

4) njurar från naturlevande hardjur.

11 §
Förvaring av stämplar och stämpling av slaktkroppar

Manuella stämplar med kontrollmärke ska förvaras under tillsyn av den officiella veterinären.

Slaktkroppar får stämplas först efter att delar som kasserats vid besiktningen efter slakt har avlägsnats.

12 §
Särskilda krav på hanteringen av godkänt kött

Den officiella veterinären ska bestämma att kött ska hettas upp eller djupfrysas när det är nödvändigt för att garantera livsmedelssäkerheten.

Om köttet ska hettas upp, hettas köttet eller de produkter som innehåller sådant kött upp alltigenom till minst 70°C i en livsmedelslokal som godkänts för framställning av köttprodukter i Finland. Om köttet ska djupfrysas, djupfryses köttet i en livsmedelslokal som godkänts för djupfrysning av kött i Finland

Den officiella veterinären ska bestämma att köttet ska hettas upp bland annat när

1) djuret kommer från en anläggningen som på grund av en konstaterad eller misstänkt salmonellasmitta omfattas av ett beslut som ska förhindra spridning av sjukdom; kravet gäller inte djur som härstammar från en sådan epidemiologisk enhet vid en anläggning som har konstaterats vara fri från salmonella och som djurhälsomyndigheten har beviljat dispens från förbudet att föra bort djur från anläggning,

2) salmonella konstaterats hos djuret vid en bakteriologisk undersökning i samband med besiktning efter slakt i något annat prov än ett sådant som tagits sterilt från en muskel,

3) resultat av salmonellaundersökningen hos ett fågelparti som omfattas av salmonellaövervakning saknas eller om salmonellabakterier har konstaterats i fågelpartiet.

13 §
Märkning av kött som omfattas av särskilda krav på hantering

Kött som enligt 12 § ska hettas upp ska förses med tilläggsmärkningen UPPHETTNING. Kött som ska djupfrysas ska förses med tilläggsmärkningen DJUPFRYSNING. Bokstäverna i tilläggsmärkningarna ska vara minst 1,5 centimeter höga versaler.

Tilläggmärkningarna ska anbringas i omedelbar närhet av kontrollmärken i slaktkroppar eller delar av slaktkroppar. I fråga om förpackat eller emballerat kött ska tilläggsmärkningarna på emballagen eller förpackningarna finnas i omedelbar närhet av identifieringsmärken.

Efter att livsmedlet hettats upp eller djupfrysts används tilläggsmärkningen inte längre på det.

14 §
Uppgifter som ska lämnas om köttbesiktning

Utöver vad som föreskrivs i artikel 39 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 ska den officiella veterinären till en part som avses i 42 § i livsmedelslagen lämna uppgifter om de djur och det kött som kasserats vid köttbesiktningen samt orsakerna till kasseringen och om särskilda krav på hantering av köttet.

Skriftliga beslut om köttbesiktning enligt 42 § i livsmedelslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) vilken myndighet som fattat beslutet och tidpunkten för beslutet,

2) de parter som direkt påverkas av beslutet,

3) tillräckliga identifikationsuppgifter för olika djur eller partier,

4) den mängd kött och slaktkroppar som beslutet avser,

5) orsak till kassering eller hur ärendet annars har avgjorts,

6) namn på och kontaktinformation för den person som vid behov kan lämna parterna tilläggsinformation om beslutet.

Om slakteriföretagaren eller renslakteriföretagaren är en i lagen avsedd part som ska delges ett skriftligt köttbesiktningsbeslut och de uppgifter som avses i 1 mom., ska den officiella veterinären verifiera att slakteriföretagaren och renslakteriföretagaren delger primärproduktionsföretagaren uppgifterna i fråga.

15 §
Dokumentation över offentlig kontroll

Utöver vad som föreskrivs i artikel 39 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 ska den officiella veterinären också dokumentera

1) uppgifter om bristfälligt märkta och registrerade djur,

2) undantag som den officiella veterinären beviljar i fråga om inlämningstidpunkten för informationen från livsmedelskedjan,

3) de uppgifter om köttbesiktning som anges i 14 §,

4) obduktionsresultat,

5) åtgärder i anslutning till köttbesiktningen.

De uppgifter som enligt 14 § i förordningen ska lämnas om köttbesiktning och obduktionsresultaten enligt 6 § ska bevaras i sex år.

16 §
Sammandrag över köttbesiktningen

Officiella veterinärer vid slakterier ska kalendermånadsvis göra ett sammandrag över köttbesiktningen per slakteri. Månadssammandraget ska lämnas in till Livsmedelsverket inom de tio första vardagarna i följande månad. Dessutom ska den officiella veterinären göra upp och lämna in ett årssammandrag till Livsmedelsverket inom januari följande år.

Officiella veterinärer vid renslakterier ska på motsvarande sätt göra upp och lämna in månads- och årssammandrag till regionförvaltningsverket, som ska vidarebefordra årssammandraget till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket ska årligen publicera en sammanställning över köttbesiktningarna.

4 kap.

Ikraftträdande

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över köttbesiktning (2/2020).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (32004R0852); EGT L 226, 25.06.2004, s. 3–21
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (32004R0853); EGT L 226, 25.06.2004, s. 22–82
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (32017R0625); EUT L 95, 7.4.2017, s. 1–142
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 (32019R0624); EUT L 131, 17.5.2019, s.1–17
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 (32019R0625); EUT L 131, 17.5.2019, s. 18–30
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 (32019R0627); EUT L 131, 17.5.2019, s. 51–100
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 (32020R2235); EUT L 442, 30.12.2020, s. 1–409
Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 (32013R0210); EUT L 68, 12.3.2013, s. 24–25

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Anna-Maija Grönlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.