314/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (930/2014) 1, 2 och 4 § och bilagorna 2 och 3, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 614/2015, 4 § sådan den lyder i förordning 833/2020, bilaga 2 sådan den lyder i förordning 263/2020 och bilaga 3 sådan den lyder i förordning 1072/2019, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Luftfarten inskränks i vissa delar av Finlands område på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas inte på militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- och luftfartsmyndigheterna eller på de myndigheter som sköter räddningsverksamheten, den prehospitala akutsjukvården eller patienttransporterna eller de som beordras av dem, när utförandet eller övningen av uppgifter som föreskrivits för dessa myndigheter kräver flygning inom sådana i denna förordning avsedda områden där luftfart är inskränkt.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte sådana ambulansflygningar som avses i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 och inte heller flygningar som baserar sig på internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Fallskärmshoppare ska beakta de olika områden där luftfart är inskränkt enligt denna förordning och följa det som föreskrivs i fråga om flygtrafik i dessa områden, med undantag för kravet på färdplan i 6 §.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förbjudet område ett luftrum med definierad avgränsning över rikets territorium inom vilket flygtrafik är förbjuden,

2) flygnivå (FL) en yta med konstant atmosfäriskt tryck vilket är relaterat till tryckvärdet 1 013,2 hektopascal (hPA) och som är separerad från andra sådana ytor genom särskilda tryckintervall,

3) restriktionsområde ett luftrum med definierad avgränsning över rikets landområde eller territorialvatten, inom vilket flygtrafik är tillåten endast med särskilt tillstånd eller enligt vissa särskilda villkor,

4) genomgångshöjd den höjd över havet på eller under vilken ett luftfartygs läge i vertikalled kontrolleras i förhållande till den höjd över havet som beräknats enligt havsytans medelnivå,

5) skyddsområde för industrin ett luftrum med definierad avgränsning inom vilket flygande luftfartyg kan vållas olägenheter eller fara av verksamhet i nedanför liggande industriområden,

6) identifieringszon ett luftrum med definierad avgränsning i rikets gränsområden som har avgränsats för luftförsvarets behov (Air Defence Identification Zone, ADIZ),

7) tillfälligt reserverat område (Temporary Segregated Area, TSA) ett luftrum med definierad avgränsning som för en bestämd tid upplåts uteslutande åt en viss användargrupp och där bedrivande av verksamhet kräver att luftrummet reserveras.

4 §
Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom de områden som anges i bilaga 1.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfartsverksamhet inom de förbjudna områdena EFP35 Mejlans, EFP40 Munksnäs, EFP45 Luonnonmaa och EFP50 Kronohagen efter att ha hört republikens presidents kansli eller statsrådets kansli, beroende på vem som ska skyddas genom inrättandet av området, och inom de förbjudna områdena EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Sköldvik och EFP55 Hanhikivenniemi efter att ha hört inrikesministeriet.

Luftfart tillåts dock för ett sådant skyddat objekts räkning som finns inom ett i 2 mom. nämnt förbjudet område.


Denna förordning träder i kraft den 22 april 2021.

Helsingfors den 15 april 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Suvi Kankare

Bilaga 2: SRf om områden där luftfart är inskränkt RESTRIKTIONSOMRÅDEN Bilaga 3: SRf om områden där luftfart är inskränkt TILLFÄLLIGT RESERVERADE OMRÅDEN (TSA)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.