312/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om behörighets- och språkkrav för personer som utför myndighetstillsyn över livsmedel av animaliskt ursprung

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 32 § 2 mom. i livsmedelslagen (297/2021) och 6 § 3 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om vissa behörighetskrav för personer som utför myndighetstillsyn över livsmedel av animaliskt ursprung.

Genom denna förordning kompletteras kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och fastställs de nationella bestämmelser som förordningen möjliggör.

2 §
Behörighetskrav för dem som övervakar slakteriverksamhet

Behörighetskrav för officiella veterinärer som övervakar slakterier, renslakterier eller vilthanteringsanläggningar är utöver den yrkeskompetens som avses i artikel 13.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 rätten att vara verksam som legitimerad veterinär. Livsmedelsverket bedömer yrkeskompetensen på det sätt som föreskrivs i kapitel I i bilaga II till ovannämnda förordning. Den som har avlagt veterinärmedicine licentiatexamen anses ha förvärvat denna yrkeskompetens som ett led i sina studier.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. är ett behörighetskrav för en sådan officiell veterinär som har till uppgift att endast tidvis övervaka verksamhet som bedrivs av små företag rätten att vara verksam som legitimerad veterinär.

De behörighetskrav som föreskrivs i denna paragraf gäller även vikarier. Bestämmelser om veterinärmedicine studerandes rätt att arbeta som vikarie för officiella veterinärer som övervakar slakterier finns dock i 7 § 3 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000).

3 §
Behörighetskrav för officiella veterinärer som utför besiktning före slakt utanför slakterier

Behörighetskrav för officiella veterinärer som tidvis utför besiktning före slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer från eller någon annanstans utanför ett slakteri är rätten att vara verksam som legitimerad veterinär.

Livsmedelsverket ska försäkra sig om den officiella veterinärens kompetens innan veterinären utses till officiell veterinär enligt 24 § 2 mom. 4 punkten i livsmedelslagen som utför besiktning före slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer från eller någon annanstans utanför slakteriet.

4 §
Behörighetskrav för dem som övervakar styckningsanläggningar

Behörighetskrav för officiella veterinärer som övervakar styckningsanläggningar är utöver den yrkeskompetens som avses i artikel 13.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 rätten att vara verksam som legitimerad veterinär. Livsmedelsverket bedömer yrkeskompetensen på det sätt som föreskrivs i kapitel I i bilaga II till ovannämnda förordning. Den som har avlagt veterinärmedicine licentiatexamen anses ha förvärvat denna yrkeskompetens som ett led i sina studier.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. är ett behörighetskrav för en sådan officiell veterinär som har till uppgift att endast tidvis övervaka verksamhet som bedrivs av små styckningsanläggningar rätten att vara verksam som legitimerad veterinär.

Behörighetskrav för andra tjänsteinnehavare än officiella veterinärer som övervakar styckningsanläggningar ska utöver den yrkeskompetens som avses i artikel 13.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 ha en lämplig högskoleexamen.

5 §
Behörighetskrav för dem som övervakar mjölkproduktionsenheter och hönsäggspackerier

Behörighetskrav för officiella veterinärer som har till uppgift att endast tidvis övervaka mjölkproduktionsenheter är rätten att vara verksam som legitimerad veterinär.

Officiella veterinärer för vilka behörighetskravet är rätten att vara verksam som legitimerad veterinär svarar för tillsynen vid hönsäggspackerier.

6 §
Språkkrav för statens officiella veterinärer som övervakar slakteriverksamhet

Språkkraven för statsanställda officiella veterinärer som övervakar slakterier, renslakterier eller vilthanteringsanläggningar och godkända livsmedelslokaler som finns i anslutning till dem är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska vid tvåspråkiga myndigheter och goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk vid enspråkiga myndigheter. För ett tjänsteförhållande där det ingår i uppgifterna att leda tillsyn och köttbesiktning som utförs i en godkänd livsmedelslokal är kravet dock sådana språkkunskaper som anges i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (72/2020).

Den som sköter uppgifter som nämns i 2 § 1 mom. och 4 § i ett tjänsteförhållande som har uppkommit före denna förordnings ikraftträdande får oberoende av denna förordning fortsätta att sköta uppgifterna i det tjänsteförhållandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (32017R0625); EUT L 95, 7.4.2017, s. 1–142
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 (32019R0624); EUT L 131, 17.5.2019, s. 1–17
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 (32019R0627); EUT L 131, 17.5.2019, s. 51–100

Helsingfors den 15 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Hannu Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.