310/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012) 5 § 2 mom.,

ändras 1 §, rubriken för 5 § samt 5 § 3 mom., rubriken för 7 § samt 7 § 1 och 2 mom. och 9 § 2 mom.,

av dem 5 § 3 mom., rubriken för 7 § samt 7 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning 135/2017, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de allmänna riksomfattande målen för den i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) avsedda förskoleundervisningen och för den förberedande undervisning som ordnas för invandrare inför den grundläggande utbildningen som läroplansgrunderna, läroplanerna samt undervisningen och fostran ska trygga. I denna förordning föreskrivs därtill om hur den tid som används för grundläggande utbildning ska fördelas mellan undervisningen i olika ämnen, ämnesgrupper och elevhandledningen (timfördelning).

5 §
Särskilda mål för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för vuxna och den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen

Den grundläggande utbildningen för vuxna har som särskilt mål att med beaktande av de studerandes kunnande, livserfarenhet, omständigheter, ålder samt språkliga och kulturella bakgrund erbjuda den studerande möjlighet att inhämta de kunskaper och färdigheter som ingår i den grundläggande utbildningen, förbättra sin inlärningsförmåga och sin beredskap för fortsatta studier samt främja sina möjligheter att komma ut i arbetslivet och vidare studier. Den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning har dessutom i uppgift att stödja deras integrering i det finländska samhället.


7 §
Timfördelningen inom den grundläggande utbildningen för vuxna.

I inledningsskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna fördelas den tid som används på undervisning och handledning som följer:

Inledningsskede
Läskunnighetsskedet *
Obligatoriska kurser Valfria kurser Obligatoriska kurser Valfria kurser
Språk sammanlagt minst 15 21
Modersmål och litteratur 15 ---- 17 ----
Ett främmande språk ---- 4 ----
Matematik 3 ---- 5 ----
Samhällskunskap och kulturkännedom 2 ---- 3 ----
Miljö- och naturkunskap 1 ---- 2 ----
Hälsokunskap ---- 1 ----
Studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter 2 ---- 2 ----
Andra för den grundläggande utbildningen lämpliga läroämnen och ämnesområden ---- ----
Erbjudna valfria kurser, minst** 6 10
Sammanlagt minst 27 38
- --- Kurser kan ordnas, om så anges i läroplanen.
* För dem som behöver grundläggande läs- och skrivkunnighet samt grundläggande numeriska färdigheter.
* * Kan i enlighet med vad som anges i läroplanen omfatta valfria kurser i olika läroämnen och ämnesgrupper, yrkesinriktade studier eller gymnasiestudier, möjligheter att bekanta sig med arbetslivet samt andra kurser som lämpar sig för grundläggande utbildning för vuxna.

I slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna fördelas den tid som används på undervisning och handledning som följer:

Obligatoriska kurser Valfria kurser
Språk, sammanlagt minst 20 ----
Modersmål och litteratur * ----
Det andra inhemska språket * ----
Främmande språk * ----
Matematik 8 ----
Religion/Livsåskådningskunskap 1 ----
Samhällsvetenskapliga läroämnen
Historia 1 ----
Samhällslära 2 ----
Naturvetenskapliga läroämnen
Fysik 1 ----
Kemi 1 ----
Biologi 1 ----
Geografi 1 ----
Hälsokunskap 1 |** ----
Studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter 2 ----
Andra för den grundläggande utbildningen lämpliga läroämnen och ämnesområden ----
Erbjudna valfria kurser, minst*** 10
Sammanlagt minst 46
- --- Kurser kan ordnas, om så anges i läroplanen.
* Kurser ska erbjudas. Antalet kurser som erbjuds anges i läroplanen, dock minst 4 kurser modersmål och litteratur. Studerandena ska studera minst ett språk enligt lärokursen för A-språket.
** Obligatorisk kurs, om studier i hälsokunskap inte har ingått i den studerandes tidigare studier inom den grundläggande utbildningen.
*** Kan i enlighet med vad som anges i läroplanen omfatta valfria kurser i olika läroämnen och ämnesgrupper, yrkesinriktade studier eller gymnasiestudier, möjligheter att bekanta sig med arbetslivet samt andra kurser som lämpar sig för grundläggande utbildning för vuxna.

9 §
Specialbestämmelser om specialundervisningen

Undervisningen av de elever som omfattas av förlängd läroplikt enligt 3 § 2 mom. i läropliktslagen (1214/2020) kan vid behov ordnas så att undervisning i det andra inhemska språket och i ett främmande språk inte ges som ett gemensamt ämne. I undervisning av elever som omfattas av förlängd läroplikt kan ämnen kombineras till ämnesblock och indelas i delområden så som anges i läroplanen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021. Bestämmelserna i 1 § och upphävandet av 5 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 augusti 2022.

Helsingfors den 15 april 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringssekreterare
Kirsi Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.